23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 125-286746
Offentliggjort
03.07.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
22.08.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/Binders/IndexPage.aspx?id=568088&tid=4434874

Udbyder

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

Indkøb og leverance af vej- og stibelysningsarmaturer, Aalborg Kommune 2018 - 2020


Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen
Dansk
Stigsborg Brygge 5
Kontaktpunkt(er): Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen
Att: Lise Gansted-Mortensen
9400 Nørresundby
Danmark
Telefon: +45 99312388
Mailadresse: lise.gansted-mortensen@aalborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.aalborg.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.aalborg.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: https://www.ibinder.com/Binders/IndexPage.aspx?id=568088&tid=4434874

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: https://www.ibinder.com/Binders/IndexPage.aspx?id=568088&tid=4434874

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Regionalt eller lokalt kontor
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Indkøb og leverance af vej- og stibelysningsarmaturer, Aalborg Kommune 2018 - 2020
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Aalborg Kommune
AK Belysning
Hjulmagervej 22
9000 Aalborg

NUTS-kode DK0,DK050

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
største antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 3

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 27

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 14 000 000,00 og 18 000 000,00 DKK
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Udbuddets opgave omfatter indkøb og leverance af belysningsarmaturer til veje og stier til opsætning af Aalborg Kommune i form af
- Stibelysningsarmatur type S1 (ca. 75 stk. pr. år),
- Vejbelysningsarmatur type V1 (ca. 75 stk. pr. år),
- Vejbelysningsarmatur type V2 (ca. 2.000 stk. pr. år),
- Vejbelysningsarmatur type V3 (ca. 175 stk. pr. år).
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34993000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 14 000 000,00 og 18 000 000,00 DKK
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 1
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 27 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Fremgår af Særlige Betingelser i udbudsgrundlaget.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Fremgår af Særlige Betingelser i udbudsgrundlaget.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Tilbud afgivet af en sammenslutning (konsortium eller joint venture) skal vedlægges en erklæring om at sammenslutningens parter i tilfælde af kontrakttildeling hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse, og udpegeren fælles befuldmægtiget, der med bindende virkning for alle sammenslutningens parter kan indgå aftaler om kontrakten. Erklæring vedlagt udbudsgrundlaget.
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
A) Oplysning om ansøgers navn, adresse, CVR nr., kontaktperson og dennes kontaktoplysninger.
B) Tilbudsgiver skal senest ved kontraktindgåelse forelægge dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets (2004/18/EF) art. 45, stk. 2.
Såfremt ansøger er et konsortium, skal samtlige dokumenter afleveres for alle konsortiedeltagere.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Udfyldt ESPD.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Tilbudsgiver skal have haft en gennemsnitlig årlig omsætning i de seneste 3 år eller, for ny-startede virksomheder, i den periode virksomheden har eksisteret på mindst svarende til den samlede tilbudssum, tilbudsgiver afgiver.
Henviser tilbudsgiver til andres ressourcer, herunder koncerninterne selskaber eller samarbejdspartnere/underleverandører, skal der medsendes dokumentation for, at tilbudsgiver kan råde over disse ressourcer.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Tilbudsgiver skal råde over de tekniske og faglige kompetencer og ressourcer, som er nødvendige for at udføre opgaven.
- Liste over tilbudsgivers betydeligste opgaver med relevans i forhold til den udbudte opgave i de seneste 3 år med angivelse af tidspunkter, kunder og opgavernes art samt af tilbudsgivers konkrete rolle og omsætning i de pågældende opgaver,
- Oplysninger om tilbudsgivers årlige gennemsnitlige antal medarbejdere, gennem de seneste 3 år og nu, inden for relevante fagområder i forhold til den udbudte opgave.
Henviser tilbudsgiver til andres ressourcer, herunder koncerninterne selskaber eller samarbejdspartnere/underleverandører, skal der medsendes dokumentation for, at tilbudsgiver kan råde over disse ressourcer.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Tilbudsgiver skal have løst en eller flere sammenlignelige opgaver (indkøb og leverance af vej- og stibelysningsarmaturer til større dansk kommune) inden for de seneste 3 år.
Tilbudsgivers leder af opgaven skal som minimum have følgende kvalifikationer:
- Indgående kendskab til indkøb og leverance af vej- og stibelysningsarmaturer,
- Indgående kendskab til lystekniske beregninger, herunder de danske vejregler,
- Fortrolig med anvendelse af IT-værktøjer til ledelse og kommunikation,
- Være dansktalende og udstyret med mobiltelefon, så de kan kontaktes løbende.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier

1. Tilbudt pris. Vægtning 40

2. Tilbudt kvalitet af stiblysningsarmatur type S1. Vægtning 10

3. Tilbudt kvalitet af stiblysningsarmatur type V1. Vægtning 30

4. Tilbudt kvalitet af stiblysningsarmatur type V2. Vægtning 10

5. Tilbudt kvalitet af stiblysningsarmatur type V3. Vægtning 10

 

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
22.8.2018 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8) Åbning af bud
Dato: 22.8.2018 - 12:00
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: 2021
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
Der opfordres til at følge udbudsgrundlagets "Bestemmelser om Udbud og Tilbud" med fokus på afsnit 6.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus Toldboden 2
8800 Viborg
Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 25
2500 Valby
Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
2.7.2018

Send til en kollega

0.107