23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 130-295643
Offentliggjort
10.07.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
17.08.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yxsafdmyve

Udbyder

Byggeskadefonden (BSF)

Opdateringer

Annullering
(01.02.2019)

Annullationen er begrundet i Byggeskadefondens ændrede behov, som følge af, at Byggeskadefonden har indgået forlig, med den oprindelige entreprenør og modulleverandør om gennemførelse af udbedringsarbejderne.
På tidspunktet for offentliggørelse af udbuddet var der ikke udsigt til at parterne kunne indgå forlig om afhjælpning, da ansvaret for anvendelse af de uegnede facadeplader ikke var fastslået. Iværksættelse af udbudsforretningen var derfor nødvendig for at gennemføre udbedring af skaderne.
Som følge af voldgiftskendelsen af 14.9.2018 (voldgiftssagnr. C-14080) var der grundlag for de oprindelige parter at opnå en forligsmæssig løsning.
Grundlaget for udbuddet er derfor ikke længere til stede, hvorfor udbuddet annulleres.

MgO udskiftning, afd. 24 Vapnagaard


Byggeskadefonden (BSF)

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Byggeskadefonden (BSF)
12025971
Studiestræde 50
København V
1554
Danmark
Kontaktperson: Mads Stage Mølgaard
Telefon: +45 38197703
E-mail: mm@paalsson.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bsf.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yxsafdmyve
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yxsafdmyve
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

MgO udskiftning, afd. 24 Vapnagaard

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45210000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Arbejdet udbydes i hovedentreprise.

Projektet omfatter en facade i hovedentreprise med udskiftning af alle vindspærreplader på 57 blokke med ca. 1 800 boliger.

Vindspærre-udskiftningen indebærer demontering af den udvendige klimaskærm med underliggende ophængningssystem og den eksisterende vindspærreplade.

Efter genmontering af nye vindspærreplader genanvendes de eksisterende skærmtegl. Ophængningssystem og facadeplader på gavltrekanter, tagfacader mv. skal udskiftes.

Projektet udføres i etaper. Beboerne i byggeriet vil blive boende under hele udførelsen og skal generes mindst muligt.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211341
45320000
32552600
45261000
45421132
45442300
45443000
45261310
45261400
45262100
45262110
45262120
45342000
45421100
45452000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til den korte beskrivelse under punkt II.1.4 samt udbudsmaterialets byggesags- og arbejdsbeskrivelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2019
Slut: 17/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de egnede ansøgere sker udvælgelsen på grundlag af den bedste egnethed set i forhold til det konkrete projekt. Ansøgningerne bliver vurderet på grundlag af de i ESPD’en med eventuelt tilhørende bilag afgivne oplysninger. Der foretages en samlet vurdering, hvor der især vil blive lagt vægt på:

— at referencerne viser erfaring med gennemførelse af arbejder i beboede lejligheder,

— at referencerne viser erfaring med almene bebyggelser,

— at referencerne viser erfaring som hovedentreprenør og byggepladsledelse,

— at referencerne viser erfaring med løbende beboerinformation og behandling af beboerdemokrati,

— at referencerne viser erfaring med samarbejde med bygningsejers drift og håndtering af gældende varslingsregler i den almene sektor, og

— at CV’erne i videst muligt omfang tilsvarer referencerne.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der stilles krav om sikkerhedsstillelse jf. AB92.

Der stilles krav i forhold til financierings- og betalingsvilkår. Den nærmere udformning fremgår af

Udbudsmaterialet.

Samtlige deltagere i et konsortium eller en sammenslutning af leverandører skal hæfte solidarisk, direkte og ubegrænset for tilbuddet og opfyldelsen af den tildelte kontrakt og udpege en fælles befuldmægtiget.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/09/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakt skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2018

Send til en kollega

0.124