23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 131-298149
Offentliggjort
11.07.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
24.08.2018 Kl. 12:00

Udbyder

VEKS Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Vindere

Valgt totalentreprenør

(18.12.2018)
Per Aarsleff A/S
Industriholmen 2
2650 Hvidovre

VEKS- Køge - totalentrepriseaftale


VEKS Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
VEKS Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
Roskildevej 175
Albertslund
2620
Danmark
Kontaktperson: VEKS
Telefon: +45 43660366
E-mail: veks@veks.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.veks.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kmlkemtqnx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Fjernvarme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

VEKS- Køge Totalentrepriseaftale

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved nærværende udbud udbydes en rammeaftale, der omfatter udførelse af en række faser i forbindelse med konvertering af Køge-området fra eksisterende naturgasfyring til fjernvarmeforsyning. Denne konvertering blev påbegyndt i 2012 og udføres i separate faser, hvor hver fase kan være opdelt i en række etaper. Faserne og etaperne gennemføres som totalentreprise omfattende såvel anlægs- og rørarbejder som kundeinstallationer i de berørte områder. Samlet udbudsmateriale findes her: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kmlkemtqnx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232140
44163120
45232141
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Køge

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud udbydes en rammeaftale, der omfatter udførelse af en række faser i forbindelse med konvertering af Køge-området fra eksisterende naturgasfyring til fjernvarmeforsyning. Denne konvertering blev påbegyndt i 2012 og udføres i separate faser, hvor hver fase kan være opdelt i en række etaper. Faserne og etaperne gennemføres som totalentreprise omfattende såvel anlægs- og rørarbejder som kundeinstallationer i de berørte områder.

Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af leverandører (et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsningen af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af referencer jf. udbudsbetingelsernes pkt. 11.1.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Liste over og kort af betingelser:

Ansøger skal udfylde og aflevere et ESPD.

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de I udbudslovens § 135- 136 (obligatoriske) og § 137, stk. 1 nr. 1-5 (frivillige) nævnte udelukkelsesgrunde. Der henvises det hele til ESPD´et, hvor ansøgeren skal oplyse, hvorvidt ansøgeren er udelukket fra deltagelse efter nogen af de nævnte grunde.

Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD´et tages ikke i betragtning. Går flere ansøgere sammen i et konsortium skal hver ansøger i konsortiet vedlægge et individuelt ESPD. Såfremt en ansøger baserer sig på andres økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen skal hver enkelt af disse vedlægge et individuelt ESPD.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

 

Aftaleperioden er 8 år, idet de forventede arbejder omfattet af projektforslaget formentligt skal realiseres over en periode på mindst 8 år, og idet Bygherre ønsker at udnytte synergier forbundet med at samarbejde med én Entreprenør under hele udbygningen af fjernvarmenettet i henhold til projektforslaget, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 51, stk. 1.

 

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 04/09/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der vil blive benyttet iBinder

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor VEKS har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Dette er tilfældet såfremt underretningen angiver en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre tilfælde er klagefristen 45 dage fra dagen efter, at VEKS har offentliggjort en bekendtgørelse I Den Europæiske Unions Tidende om, at der er indgået kontrakt.

Senest samtidig med en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet I standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke erindgivet i stand-still-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkningaf klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurennce- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/07/2018

Send til en kollega

0.111