23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 132-299722
Offentliggjort
12.07.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
20.08.2018 Kl. 08:00

Addresse
https://www.rib-software.dk

Udbyder

Bramming Boligforening

Nybyggeri af 50 almene familieboliger i Bramming - Totalentreprise


Bramming Boligforening

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Bramming Boligforening
63580619
Godthåbsparken 44
Bramming
6740
Danmark
Kontaktperson: Boligkontoret Danmark v. Ellen Bisgaard
Telefon: +45 24627721
E-mail: elbi@bdk.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bdk.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
ATRA Arkitekter a/s
29202265
Vestergade 6
Holstebro
7500
Danmark
Kontaktperson: Mark Le Févre
Telefon: +45 23426959
E-mail: malf@atra.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.atra.dk/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Nybyggeri af 50 almene familieboliger i Bramming - Totalentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Bramming Boligforening afd. 32 har erhvervet sig grunden med det tidligere rådhus i Bramming med det formål at opføre 48-52 almene familieboliger som etagebebyggelse og rækkehuse. I alt 4 972 bruttoetagemeter.

Grunden har en størrelse på 7 218 m2, og rummer i dag bygningerne fra det tidligere Bramming Rådhus, som vil blive revet net ultimo 2018. Udgangsprojektet for projektets opførelse er således en rømmet grund.

Totalentreprisen består i projektering og opførelse af alle boliger med tilhørende have eller altan, skur eller depot samt fælles faciliteter. Entreprisen omfatter også anlæg af alle udenomsarealer herunder vej, sti og parkeringsarealer samt fælles fri- og opholdsarealer. Byggeriet udbydes med en økonomisk ramme og i projektkonkurrence med baggrund i den gældende lokalplan for området og byggeprogram.

OBS. Lokalplanen bliver først endelig vedtaget den 20.8.2018.Lokalplanforslaget og indstilling til ændringer er vedlaget udbudsmaterialet og skal læses samlet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 51 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
71200000
71300000
71400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

 

Sct. Knuds Allé 7

6740 Bramming

Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nybyggeri af 4 972 m2 bruttoetagemeter som etagebebyggelse op til 3½ etage og rækkehuse i 1½ etage samt anlæg af udenomsarealer.

Bygge- og anlægsarbejderne udbydes i totalentreprise med projekt i begrænset udbud med forudgående prækvalifikation af 5 tilbudsgivere

For at få adgang til det samlede udbudsmateriale skal ansøger anvende nedenstående link:

https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Sag nr. TN247535

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 51 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Fremgår af udbudsmaterialet

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøger henvises til det fulde udbudsmateriale, som er tilgængeligt via https://www.rib-software.dk

Prækvalifikationsanmodning, ESPD og bilag skal uploades på https://www.rib-software.dk

Der udbetales vederlag til de prækvalificerede tilbudsgivere, der afleverer et konditionsmæssigt tilbud — dog ikke vinderen af totalentreprisekonkurrencen. Vederlaget udgør 75 000 DKK ekskl. moms.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

— Økonomisk og finansiel kapacitet,

— Teknisk og faglig kapacitet.

ESPD dokumentet skal udfyldes digitalt for dokumentation af egnethed efter denne vejledning:

For yderligere vejledning til udfyldelse af ESPD-et henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning »ESPD - Dokumentation og e-Certis fra juni 2017, der findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, www.kfst.dk

Det udfyldte og underskrevne ESPD dokument uploades som en del af ansøgningsmaterialet på https://www.rib-software.dk/

Sag nr. TN247535

Inden tildeling af kontrakt skal »vindende tilbudsgiver« fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er opgivet i den udfyldte ESPD, jf-. udbudslovens § 151.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Mindstekrav til omsætning i hvert af de seneste 3 regnskabsår er 50 000 000 DKK,

- Mindstekrav til soliditetsgrad i de seneste 3 regnskabsår er minimum 20% i alle årene,

- Mindstekrav til egenkapital iht. seneste regnskab er 10 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Udførelse af minimum 3 offentlige byggeprojekter med en entreprisesum på hver min. 35 000 000 inden for de seneste 8 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Krav til bl.a. sikkerhedsstillelse og garanti, ordregivers krav om arbejds- og sociale klausuler, samt øvrige vilkår fremgår af udbudsmaterialet – herunder udkast til totalentreprisekontrakt og tilføjelser til ABT 93.

Der henvises til udbudsmaterialets kontraktudkast.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/08/2018
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/08/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger henvises til det fulde udbudsmateriale, som er tilgængeligt via https://www.rib-software.dk

Prækvalifikationsanmodning, ESPD og bilag skal uploades på https://www.rib-software.dk

Vær opmærksom på at lokalplanen for området først bliver vedtaget den 20.8.2018. For at danne sig et overblik over dens forventede indhold og bestemmelser er det derfor nødvendigt også at læse den politisk dagsorden for dens vedtagelse - vedlagt udbudsmaterialet.

Spørgsmål til udbudsmaterialet stilles via e-mail til ATRA arkitekter a/s, Mark Le Fèvre, e-mail: malf@atra.dk Alle spørgsmål vil i anonymiseret form blive offentliggjort på https://www.rib-software.dk i forbindelse med besvarelsen af spørgsmålet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/07/2018

Send til en kollega

0.136