23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 135-307178
Offentliggjort
17.07.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://portal.iprojekt.dk/Projects

Anmodning om deltagelse

Til
17.08.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Fællesbo

Opdateringer

Annullering
(10.08.2018)

Det fulde udbudsmaterialet er tilgængeligt på http://portal.iprojekt.dk/Files/3776/10209
Eventuelle spørgsmål kan stilles på ovenstående link. Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængeligt samme sted som det øvrige udbudsmaterialet.
Ansøgerne skal aflevere et udfyldt ESPD.
Der henvises iøvrigt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning »Det elektroniske ESPD — Sådan virker det«:
https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/ok-nyheder/2017/ny-udgave-af-espd-og-ny-vejledning-fra-konkurrence-og-forbrugerstyrelsen/

Fagentreprise - to-etages rækkehuse


Fællesbo

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fællesbo
CVR-nr. 26360501
Nygade 20
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Jan Kjeldsen
Telefon: +45 96265824
E-mail: jkj@faellesbo.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.faellesbo.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://portal.iprojekt.dk/Projects
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Årstiderne Arkitekter P/S
CVR-nr. 35254897
Dalgasgade 11
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Frederik
Telefon: +45 31394215
E-mail: frederik.lolk@sweco.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.aarstiderne.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen boligselskab
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Fagentreprise - Begrænset udbud

 

Sagsnr.: 117.6531
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211340
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

2 etages rækkehuse.

Samlet areal ca. 3 929 m2

Boligerne opføres som almene boliger som fremstår med facader i teaktræslister. Bebyggelsen opføres med ensidig taghældning.

Gulve og trapper udføres i eg eller bøg og på badeværelser lægges klinker. Vægge pudses og males hvide på lofter anvendes lysnede trælistelofter eller gipslofter - begge dele som akustikregulerende lofter, der medvirker til at dæmpe rumklang i boligen. På badeværelser anvendes gipslofter. Alle døre er hvide og kvalitets inventar.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211340
45331000
45331210
45332000
45332200
45332400
45261210
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprise A+B:

A. Afløb - jord og belægning,

B. Gartnerarbejde.

Entreprise C+F:

C. Betonelemententreprisen,

F. Flisemurer.

Entreprise D:

D. Facadeelement/tagelemententreprisen.

Entreprise E,G,H,O:

E. Facadebeklædningsleverancen,

G. Tømrer/snedker,

H. Tagdækning,

O. Smedeentreprisen.

Entreprise I:

I. Maler.

Entreprise J:

J. Inventar.

Entreprise K+L:

K. VVS,

L. Ventilation.

Entreprise M:

M. El.

Entreprise N:

N. Solfanger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 03/12/2018
Slut: 28/02/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtagers ansøgninger fra flere end 5 egnede ansøgere, vil bygherre/rådgiver udvælge de 6 ansøgere, som har (1) den mest robuste økonomi (afsnit III.1.2)), (2) mest erfaring med lignende opgaver (III.1.3 (5)), samt (3) råder over den organisation, som er bedst egnet til at understøtte udførelsen af den udbudte kontrakt (III.1.3 (6)+(7)). Der vil blive foretaget en samlet vurdering af de 3 kriterier.

Det fremgår i parentes for hvert af de 3 kriterier, hvilke oplysninger, som lægges til grund ved vurderingen. Oplysningerne skal afgives i ESPD'et, se afsnit VI.3).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal oplyse:

1) Ansøgers navn, CVR nr. (hvis haves), adresse, samt gerne navn og kontaktoplysninger for ansøgers kontaktperson;

2) Bygherre vil udelukke ansøgere, som befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 135 og 136. Ansøgerne skal som en del af ansøgningen aflevere et ESPD, hvori disse oplysninger skal gives, se afsnit VI.3).

Er ansøger et konsortium skal hver konsortiedeltager aflevere et ESPD indeholdende de efterspurgte oplysninger, se afsnit VI.3).

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Erklæring med de seneste 3 afsluttede regnskabsårs reviderede nøgletal (dvs. omsætning, resultat og egenkapital). Såfremt virksomheden har eksisteret i en kortere årrække, ledsages anmodningen af en tilsvarende dokumentation i den udstrækning denne foreligger, dog minimum for sidste regnskabsår. De økonomiske nøgletal skal være påtegnet af revisor, og kan således også opfyldes ved vedlæggelse af reviderede årsrapporter;

2) Erklæring fra virksomheden om, at der ikke er sket væsentlige ændringer i de økonomiske nøgletal siden sidste regnskabsår;

3) Erklæring fra garantistiller om, at garanti iht. AB92 kan stilles uden forbehold;

4) Bankerklæring om, at bydende er solvent og banken betragter denne som en seriøs samarbejdspartner.

5) Ansøgerne skal som en del af ansøgningen aflevere et ESPD, hvori disse oplysninger skal gives, se afsnit VI.3).

Såfremt ansøger har en gyldig grund til at ikke at afgive oplysningerne (f.eks. fordi ansøger har eksisteret i kortere tid end 3 år), kan ansøger afgive de efterspurgte oplysninger for den periode, hvor ansøger har eksisteret.

Ansøger kan basere sig på andre enheder kapacitet (f.eks. en underleverandør eller et selskab i samme koncern som ansøger). Den anden enhed skal i så tilfælde udfylde et ESPD, se afsnit VI.3). Bemærk: Har ansøger baseret sig på andre enheders økonomiske kapacitet, skal den pågældende enhed påtage sig solidarisk hæftelse for ansøgers opfyldelse af den udbudte kontrakt.

Er ansøger et konsortium skal hver konsortiedeltager aflevere et ESPD indeholdende de efterspurgte oplysninger, se afsnit VI.3).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) At virksomheden i det seneste, afsluttede regnskabsår havde en soliditetsgrad på minimum 20%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Beskrivelse af ansøgers væsentligste referencer, som dokumenterer erfaring med tilsvarende projekter gennemført inden for de seneste 5 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

De anførte referencer skal sandsynliggøre tilbudsgivers egnethed i forhold til at varetage den udbudte opgave. Tilbudsgiver skal indenfor de seneste 5 år have gennemført mindst én opgave med følgende entreprisesummer:

Entreprise A+B: 5 000 000 DKK:

A. Afløb - jord og belægning,

B. Gartnerarbejde.

Entreprise C+F: 10 000 000 DKK:

C. Betonelemententreprisen,

F. Flisemurer.

Entreprise D: 5 000 000 DKK:

D. Facadeelement/tagelemententreprisen.

Entreprise E,G,H,O: 10 000 000 DKK:

E. Facadebeklædningsleverancen,

G. Tømrer/snedker,

H. Tagdækning,

O. Smedeentreprisen.

Entreprise I: 1 000 000 DKK:

I. Maler.

Entreprise J: 500 000 DKK:

J. Inventar.

Entreprise K+L: 6 000 000 DKK:

K. VVS,

L. Ventilation.

Entreprise M: 5 000 000 DKK:

M. El.

Entreprise N: 1 000 000 DKK:

N. Solfanger.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/08/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 30/11/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det fulde udbudsmaterialet er tilgængeligt på http://portal.iprojekt.dk/Files/3776/10209

Eventuelle spørgsmål kan stilles på ovenstående link. Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængeligt samme sted som det øvrige udbudsmaterialet.

Ansøgerne skal aflevere et udfyldt ESPD.

Der henvises iøvrigt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning »Det elektroniske ESPD — Sådan virker det«.

https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/ok-nyheder/2017/ny-udgave-af-espd-og-ny-vejledning-fra-konkurrence-og-forbrugerstyrelsen/

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus - Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Intet organ i Danmark
Danmark
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Lov nr. 492 af 12.5.2010 om Klagenævnet for Udbud (»håndhævelsesloven«) indeholder frister for indgivelse af klage over udbud. Nedenfor er et uddrag af de relevante bestemmelser:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Andre klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/07/2018

Send til en kollega

0.115