23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 135-308509
Offentliggjort
17.07.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
07.09.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/88556682.aspx

Udbyder

Fors A/S

Opdateringer

Annullering
(22.09.2018)

Udbuddet annulleres grundet fejl i udbudsmaterialet.
I udbuddet er fejlagtigt beskrevet, at de angivne mængder er for 2 år. Dette kan have haft betydning for andres interesse i at byde.
Derudover er prisen angivet til at vægte 50%, mens de øvrige kriterier er angivet til at vægte 40%, i alt 90%, og det kan derfor ikke ´lade sig gøre at sammenligne tilbuddene på en måde som samtidig er ligebehandlende og gennemsigtig.

Tanktømning


Fors A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fors A/S
33032838
Tåstrup Møllevej 5
Holbæk
4300
Danmark
Kontaktperson: Rasmus Wagner
Telefon: +45 70202066
E-mail: rwa@fors.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/88556682.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.fors.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/88556682.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/88556682.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af tanktømning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90400000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Fors A/S udbyder på vegne af Fors Spildevand Lejre A/S, Fors Spildevand Holbæk A/S og Fors Spildevand Roskilde A/S tanktømning, herunder transport af slam, aflæsning og rapportering.

Der påregnes indgået en aftale for en periode på 2 år med option på for yderligere 2 x 1 års forlængelse, efter Ordregiver's anmodning for hver delkontrakt.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90410000
90460000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter:

— Tømning af bundfældningstanke på private og offentlige ejendomme under Ordregivers obligatoriske tømningsordning,

— Tømning af samletanke på private ejendomme under Ordregivers obligatoriske tømningsordning.

Driftsopgaven omfatter yderligere indmelding af gennemførte tømninger, fejlregistreringer samt lokalisering og tilstand af tankanlæggene til Ordregiver. Registreringer foretages via det elektroniske registreringssystem EnviTrix med slammodul og EnviTrix Bil.

Opgaven omfatter ligeledes ydelser til rapportering, administration og kommunikation med borgere, tankejere, ordregiver og den lokale miljømyndighed.

Opgaven omfatter også ekstra tømninger ved udkald såfremt dette er angivet i kontrakten.

Entreprenøren skal selv erhverve sig alt nødvendigt hardware og software som er nødvendige til indrapportering til EnviTrix fra entreprenørens biler. Indrapporteringen skal ske i forbindelse med tømningen via Softwareprogrammet EnviTrix bil. Bemærk at EnviTrix Bil forudsætter at der er installeret mobilt bredbånd i bilen, og abonnementer til mobilt bredbånd skal ligeledes afholdes af entreprenøren.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakt indgås for 2 år med mulighed for 2 x 1 års forlængelse

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

2 x 1 års option på forlængelse af kontrakt

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/09/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/09/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/07/2018

Send til en kollega

0.114