23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 142-323829
Offentliggjort
26.07.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk/udbudsportal

Anmodning om deltagelse

Til
08.08.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbyder

Odense Kommune

Vindere

Valgt entreprenør

(24.11.2018)
Per Aarsleff A/S
Hasselager Allé 5
8260 Viby J

Etablering af byggegrube til museum »Det Ny H.C. Andersens Hus«


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Odense Kommune
35209115
Flakhaven 2
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Trillingsgaard
E-mail: cbtri@odense.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.odense.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Etablering af byggegrube til museum »Det Ny H.C. Andersens Hus«

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45262300
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Da Odense Kommune lukkede Thomas B. Thriges Gade i 2014, blev det startskuddet til en forvandling af området. Samtidig opstod muligheden for at samle formidlingen af H.C. Andersens fantasi, liv og eventyr i ét nyt, stort museum.

Med byggeriet af Det ny H.C. Andersens Hus tager et helt nyt byrum form, som skaber forbindelse mellem den nye midtby og det gamle H.C. Andersen kvarter. Her vil ung som gammel kunne gå på opdagelse i forfatterens univers gennem en arkitektur, der inspirerer til indlevelse, fantasi og leg.

Byggeri og udstilling er finansieret af A. P. Møller Fonden, Augustinus Fonden samt Odense Kommune.

Hovedprojektet for byggegruben er projekteret af Kengo Kuma and associates som totalrådgiver, Cornelius + Vöge arkitekter, Søren Jensen rådgivende ingeniører og MASU planning som underrådgivere.

Det samlede færdige byggeri omfatter cirka 5 800 m2.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på www.rib-software.dk/udbudsportal og udbuddets TN-nr. er TN191490A.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45262200
44212410
45112000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende prækvalifikation omfatter byggegrubeentreprisen som i korte træk omfatter etablering af indfatningsvæg, udgravning til byggegrube, bortkørsel og bortskaffelse af jord, etablering af bundplade, etablering af ventilationsrør og dræn under bundplade mv.

Byggefeltet overtages efter nedrivning af eksisterende H.C. Andersen Museum og entreprenøren overtager byggefeltet for det ovenstående arbejde.

Udbuddet bliver gennemført med forkortede frister for prækvalifikation og tilbudsafgivelse, da et akut behov gør sig gældende hos ordregiver. Fristerne fastlægges i overensstemmelse med udbudslovens § 63, stk. 2, jf. § 59, stk. 3 samt udbudslovens § 65, stk. 2, jf. § 60, stk. 6.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers mindstekrav til egnethed, jf. pkt.III.1.2) og III.1.3), udvælger ordregiver de 5 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art.

I forbindelse med vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven lægges der vægt på følgende:

1) De mest relevante referencer indenfor de seneste 8 år set i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4) (vægter 75 %).

2) Ansøgers gennemsnitlige årlige omsætning i de seneste 3 reviderede og afsluttede regnskabsår (vægter 25 %).

Ad 1) Ordregiver vil tillægge det positiv vægt, såfremt ansøger påviser bred erfaring med byggegrubeentrepriser som omfatter etablering af indfatningsvæg, udgravning til byggegruben, bortkørsel og bortskaffelse af jord, etablering af bundplade, etablering af ventilationsrør og dræn under bundplade – des flere af førnævnte forhold, som er indeholdt i referencen, des større positiv vægt vil referencen have. I vurderingen vægter det især positivt, såfremt der påvises erfaring med komplekse byggegrubeentrepriser udført med fokus på at skabe en samlet »vandtæt« konstruktion samt at den er gennemført i bymæssig kontekst/tæt på naboejendomme.

Ad 2) Ordregiver vil tillægge en høj omsætning positiv vægt, hvor jo højere omsætning, jo bedre vurdering.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge en udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'ets afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142;

— Samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Ansøger skal i ESPD'ets afsnit IV.B desuden oplyse forsikret beløb i ansøgers gyldige erhvervsansvarsforsikring.

Det bemærkes, at ansøger kan ansøge om prækvalifikation som et konsortium eller ved at basere sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, jf. punkt VI.3). I den forbindelse vil de sammensluttede virksomheders nøgletal til sammen skulle opfylde mindstekravene. Derfor bedes hver deltager i en sammenslutning angive egen årsomsætning og egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der gælder følgende økonomiske mindstekrav:

— Ansøger har en samlet årsomsætning på 56 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Ansøger har en egenkapital på 50 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Ansøger har en gældende og gyldig erhvervsansvarsforsikring.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge en udfyldt ESPD afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'ets afsnit IV. C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143; Ansøgers betydeligste leverancer af lignende bygge- og anlægsopgaver indenfor de seneste otte år, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4). Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af udførelsestidspunktet, beskrivelse af leverancen og ansøgers rolle i forbindelse med opgavens udførelse, entrepriseform som byggeriet er udført under, entreprisesum, bruttoareal og bygherre.

Konkret efterspørges referencer, hvor ansøger har erfaring med byggegrubeentrepriser som omfatter:

I) etablering af indfatningsvæg,

II) udgravning til byggegruben,

III) bortkørsel og bortskaffelse af jord,

IV) etablering af bundplade,

V) etablering af ventilationsrør og dræn under bundplade og

VI) at der påvises erfaring med udførelse af komplekse byggegrubeentrepriser udført med fokus på at skabe en samlet »vandtæt« konstruktion samt VII) at den er gennemført i bymæssig kontekst/tæt på naboejendomme.

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder, eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør. En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive 5 referencer i alt. Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 første angivne referencer i anmodningen.

Det bemærkes, at ansøger kan ansøge om prækvalifikation som et konsortium eller ved at basere sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige kapacitet, jf. punkt VI.3).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et teknisk mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst 1 relevant reference vedrørende udførelse af en byggegrubeentreprise, som omfatter etablering af indfatningsvæg og bundplade med fokus på at etablere en samlet »vandtæt« konstruktion.

Det er ligeledes et teknisk mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst 1 relevant reference vedrørende udførelse af en byggegrubeentreprise, som omfatter etableringen af indfatningsvæg og/eller bundplade, samt udgravning til byggegruben, bortkørsel og bortskaffelse af jord, hvor arbejder skal være udført i bymæssig kontekst/tæt på naboejendomme.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
Hasteprocedure
Begrundelse:

 

Etablering af byggegruben haster henset til, at den planlagte byggepladsvej til Det ny H.C. Andersens Hus er placeret ovenpå den kommende Odense Letbane tracé, og at Letbanen vil påbegynde udførelsen af den permanente opbygning i form af letfyld, bundsikring og stabilgrus, primo august 2019.

Efter denne dato vil leverancer af byggematerialer til Det ny H.C. Andersens Hus kompliceres.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 246-513688
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde den offentliggjorte ESPD kaldet »espd-request« på følgende måde:

— Højreklik på ESPD-filen,

— Gem filen på din computer, eksempelvis på et lokal drev eller på skrivebordet,

— Åben linket https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

— Vælg »dansk« som sprog,

— Marker »Jeg er en økonomisk aktør«,

— Marker »Importere ESPD«,

— Upload ESPD-filen, som du har gemt på din computer,

— Vælg Danmark som land (hvis du er en dansk ansøger),

— Udfyld ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B og IV.C,

— Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD'er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet,

— Når ESPD'et er udfyldt, kan det 1) udskrives som PDF samt 2) eksporteres og gemmes. ESPD'et skal afleveres elektronisk i pdf og xml. Bemærk at flere af tekstboksene kan udvides efter derer trykket udskriv.

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A). Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135, stk. 1 — 3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5 (ESPD del III, afsnit C).

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud.

Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger ikke selv kan opfylde kravene til finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, så kan ansøger basere sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet. I så fald skal ansøgers eventuelle underleverandører tillige vedlægge et særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes, herunder ved sammenlægning af nøgletal.

Det bemærkes ift. punkt IV.2.4), at dokumentation, der ikke foreligger på dansk, kan afleveres på engelsk.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud.

Ansøgning skal afleveres elektronisk på byggeweb, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt I.3). ESPD bedes vedlægges i både xml-fil samt pdf.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud.

— Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lovens § 7,stk. 1,

— Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/07/2018

Send til en kollega

0.393