23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 143-326314
Offentliggjort
27.07.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
31.08.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0df0e992-36c7-4dd9-8bbf-dd9e0c46206f/homepage

Udbyder

Kolding Kommune

Vindere

Valgte leverandører

(07.11.2018)
Uniqa A/s
Vordingborgvej 35
4600 Køge

(07.11.2018)
Kompan Danmark A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ

(07.11.2018)
HAGS Danmark A/S
Drejergangen 1B
2690 Karlslunde

Levering af udendørs legeplads- og aktivitetsudstyr til medlemmer af KomUdbud


Kolding Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Kolding Kommune
29 18 98 97
Nytorv 11
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Maiken Nielsen
E-mail: maini@kolding.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0df0e992-36c7-4dd9-8bbf-dd9e0c46206f/homepage

I.1) Navn og adresser
Ikast-Brande Kommune
29189617
Rådhusstrædet 6
Ikast
7430
Danmark
Kontaktperson: Maiken Nielsen
E-mail: maini@kolding.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0df0e992-36c7-4dd9-8bbf-dd9e0c46206f/homepage

I.1) Navn og adresser
Randers Kommune
29189668
Laksetorvet 1
Randers
8900
Danmark
Kontaktperson: Maiken Nielsen
E-mail: maini@kolding.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0df0e992-36c7-4dd9-8bbf-dd9e0c46206f/homepage

I.1) Navn og adresser
Sønderborg Kommune
29189773
Rådhustorvet 10
Sønderborg
6400
Danmark
Kontaktperson: Maiken Nielsen
E-mail: maini@kolding.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0df0e992-36c7-4dd9-8bbf-dd9e0c46206f/homepage

I.1) Navn og adresser
Vejle Kommune
29189900
Skolegade 1
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Maiken Nielsen
E-mail: maini@kolding.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0df0e992-36c7-4dd9-8bbf-dd9e0c46206f/homepage

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune
55133018
Rådhuspladsen
Aarhus
8000
Danmark
Kontaktperson: Maiken Nielsen
E-mail: maini@kolding.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0df0e992-36c7-4dd9-8bbf-dd9e0c46206f/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0df0e992-36c7-4dd9-8bbf-dd9e0c46206f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0df0e992-36c7-4dd9-8bbf-dd9e0c46206f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0df0e992-36c7-4dd9-8bbf-dd9e0c46206f/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud på levering af udendørs legeplads- og aktivitetsudstyr til medlemmer af KomUdbud

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
37535200
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedr. indkøb af legeplads- og aktivitetsudstyr til samtlige ordregivers enheder og institutioner. Tilbudsgiver skal kunne levere produkter fra følgende kategorier: Legepladsudstyr i træ — både natur og malet/farvet, Legepladsudstyr i metal/stål, Multibaner, Fitness- og parkourudstyr, skaterudstyr, Sejl, Syntetisk faldunderlag og Multihuse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
NUTS-kode: DK042
NUTS-kode: DK041
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. Udbudsloven (LOV nr. 1564 af 15.12.2015) hvilket betyder, at enhver har ret til at afgive tilbud. Der bliver indgået rammeaftale med 3 leverandører, hvor der vil være direkte tildeling på produkter fra tilbudsliste, samt miniudbud på samlet levering af udendørs legeplads- og aktivitetsudstyr til medlemskommunerne omfattet af aftalen mellem de 3 leverandører.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsning af cases / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Op til 2x12 måneder

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde som følger af udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136.

Herudover må tilbudsgiver ikke være omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

— At tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i

Bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af

Direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88,

— At tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en

Lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende,

— At tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet,

— At tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning,

— At tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion,

— At tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft

Uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt.

Dokumentation af ovenstående vil være serviceattest udstedt af Erhvervs- og selskabsstyrelsen (maks. 6 måneder gammelt).

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Gyldig erhvervs- og ansvarsforsikring.

2) resultat over de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Erhvervs- og ansvarsforsikring: min. dækningssum på 10 000 000 DKK pr. år. Dokumentation herfor vil være kopi af forsikringspolice.

Resultat: positiv resultat over de seneste 3 disponible regnskabsår. Dokumentation herfor vil være kopi af årsrapport over de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer indenfor de seneste 3 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

De 3 referencer skal minimum have en kontraktværdi på 300 000 DKK ekskl. moms og afspejle 3 forskellige produktkategorier, som tilbudsgiver skal kunne levere indenfor. Dokumentation herfor er angivelse i ESPD.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/08/2018
Tidspunkt: 12:01
Sted:

 

Nytorv 11, 6000 Kolding

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til overværelse af åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/07/2018

Send til en kollega

0.365