23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 145-332013
Offentliggjort
31.07.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
14.09.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=216409&B=KALUNDBORG

Udbyder

Kalundborg Kommune

Vindere

Valgt firma

(03.11.2018)
Mortalin A/S
Bråbyvej 76
4690 Haslev

Opdateringer

Rettelse
(17.08.2018)

III.1.2)
I stedet for:
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.
Læses:
Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:
Omsætning på minimum 6 000 000 DKK i det senest afsluttede årsregnskab.

III.1.3)
I stedet for:
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.
Læses:
Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og/eller faglig formåen:
Mindst 2 sammenlignelige referencer udført inden for de seneste 3 år.
Referencerne bør indeholde: Kunde, Beskrivelse af opgaven, Kontraktperiode, Driftsstatus, Årlig kontraktværdi, Kontaktperson hos kunden.

Lovpligtig kommunal rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune


Kalundborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Kalundborg Kommune
29189595
Holbækvej 141B
Kalundborg
4400
Danmark
Kontaktperson: Jacques Weirauch
Telefon: +45 59535136
E-mail: jawe@kalundborg.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kalundborg.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193882

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=216409&B=KALUNDBORG
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=216409&B=KALUNDBORG
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Lovpligtig kommunal rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune

 

Sagsnr.: 326-2018-21076
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90923000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omfatter al kommunal bekæmpelse og forebyggelse af rotter i hele Kalundborg Kommune. Bekæmpelse foretages hele året efter anmeldelse. Dertil kommer:

— pt. ca. 670 tilsynspligtige ejendomme, som skal have minimum ét tilsynsbesøg årligt i perioden 1. oktober til og med den efterfølgende februar måned,

— tilsyn i weekender og på helligdage i forbindelse med nye anmeldelser i beboelse, institutioner, skoler etc., fødevarevirksomheder og i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor der er særlig sundhedsmæssig risiko,

— kontrol med igangsat privat R2 rottebekæmpelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90923000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Kalundborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter al kommunal bekæmpelse og forebyggelse af rotter i hele Kalundborg Kommune. Bekæmpelse foretages hele året efter anmeldelse. Dertil kommer:

— pt. ca. 670 tilsynspligtige ejendomme, som skal have minimum ét tilsynsbesøg årligt i perioden 1. oktober til og med den efterfølgende februar måned,

— tilsyn i weekender og på helligdage i forbindelse med nye anmeldelser i beboelse, institutioner, skoler etc., fødevarevirksomheder og i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor der er særlig sundhedsmæssig risiko,

— kontrol med igangsat privat R2 rottebekæmpelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 52
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/09/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 14/03/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/09/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/07/2018

Send til en kollega

0.101