23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 145-332014
Offentliggjort
31.07.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
28.08.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jtvtxsjadf

Udbyder

Boligforeningen 3B

Aftale om totalrådgivning


Boligforeningen 3B

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligforeningen 3B
31394414
Havneholmen 21
København V
1561
Danmark
Kontaktperson: Lars Madsen
E-mail: larm@3b.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.3b.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jtvtxsjadf
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jtvtxsjadf
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Aftale om totalrådgivning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Totalrådgivning i forbindelse med helhedsrenovering af 157 almene boliger, en fællesbygning og udearealer beliggende i Herlev.

Opgaven er opdelt i fase I og fase II. Fase I omfatter registrering, forundersøgelser, definering af omfang af renoveringen og programmering. Fase II, der er en option, omfatter projektering og udførelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71500000
71600000
71210000
71220000
71240000
71250000
71310000
71320000
71520000
71530000
71540000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Matr. nr. 22A Herlev By på adresserne Hedelyngen 5-299 og Højsletten 14-104, 2730 Herlev.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbudsformen er begrænset udbud efter udbudslovens §§ 58-60. Boligforeningen 3B vil prækvalificere 5 ansøgere til at afgive tilbud. Tildelingskriteriet er »Bedste forhold mellem pris og kvalitet«.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, økonomi- og tidsstyring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Nøglepersoner og organisation / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis 3B modtager mere end 5 ansøgninger om prækvalifikation, vil 3B udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved vurderingen vil 3B lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgave, herunder særligt ansøgernes erfaring med opgaver som den udbudte.

3B vil særligt tillægge følgende forhold vægt ved vurderingen:

(a) Erfaring med projektering og gennemførelse af byggeri i den almene sektor i større beboede afdelinger med min. 100 boligenheder;

(b) Erfaring med Landsbyggefondens støtteordninger og kategorisering af arbejder;

(c) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til arbejdets karakter;

(d) Erfaring med samarbejde med en almen boligorganisation og beboerdemokratiet i projektering og gennemførelse af renovering i en almen bolig afdeling.

Kriterierne a-d vægter lige, og bedømmelsen foretages samlet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Fase II er en option og vedrører projektering og udførelse af renoveringen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at tilbudsgiveren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at tilbudsgiveren som minimum lever op til nedenstående 3 krav i hvert de seneste to regnskabsår:

(a) Egenkapital på minimum 2 000 000 DKK;

(b) Nettoomsætning på minimum 10 000 000 DKK;

(c) Soliditetsgrad på minimum 10 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/09/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet tildelt totalrådgiveraftalen skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at Boligforeningen 3B har indgået totalrådgiveraftalen regnet fra dagen efter den dag, hvor Boligforeningen 3B har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 2, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/07/2018

Send til en kollega

0.15