23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 148-338861
Offentliggjort
03.08.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
03.09.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Lejerbo

Rammeaftale for bygherrerådgivning og projektledelse ”VEST”


Lejerbo

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Lejerbo
18213419
Gammel Køge Landevej 26
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Caroline Offenbach Møller
E-mail: com@mowe.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.lejerbo.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale for bygherrerådgivning og projektledelse ”VEST”

 

Sagsnr.: 104864
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71500000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Lejerbo udbyder en rammeaftale for levering af bygherrerådgivning og projektledelse vest for Storebælt. Rammeaftalen gælder for byggerier, som er eller forventes placeret på en matrikel med beliggenhed i postnummer 5000-9999.

Formålet med udbuddet af rammeaftalen er:

1) at sikre aflastning af Lejerbos interne ressourcer, herunder særligt ressourcerne hos Lejerbos projektledere;

2) at Lejerbo får leveret indledende teknisk rådgivning i forbindelse med byggeprojekter, og

3) at Lejerbo får leveret rådgivning i forbindelse med byggeriets udførelsesfase, herunder byggeledelse og bistand i forbindelse med byggeriets aflevering og eftersyn samt overgang til byggeriets drift.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71530000
71500000
71000000
71200000
71400000
71600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK03
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Vest for Storebælt.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbudsformen er begrænset udbud efter udbudslovens § § 58-60. Lejerbo vil prækvalificere 5 ansøgere til at afgive tilbud på rammeaftalen. Tildelingskriteriet er ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Udbudsmaterialet kan tilgås på www.rib-software.dk under TN-nummeret: TN463828A-02.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Lejerbo kan forlænge rammeaftalen me yderligere 2 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Lejerbo modtager konditionsmæssige ansøgninger fra mere end 5 egnede ansøgere, vil Lejerbo udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud.

Til brug for udvælgelsen, skal ansøgeren i ESPD’ens afsnit V oplyse op til 3 referencer. Ansøgeren kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

1) Navn på bygherre og kontaktoplysninger;

2) Rådgivningstidspunkt;

3) Kort projektbeskrivelse inkl. oplysning om entreprisesum i kr. ekskl. moms;

4) Ansøgerens rolle og ansvar i projektet.

Referencerne må højst være 3 år gamle.

Ved begrænsningen af antallet af ansøgere vil Lejerbo lægge vægt på, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med:

a) Rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af nybyggeri af almene boliger,

b) Rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af renoveringer af almene boliger.

Kriterierne a-b vægter lige, og bedømmelsen foretages samlet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/09/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/09/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet tildelt rammeaftalen skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at Lejerbo har indgået rammeaftalen regnet fra dagen efter den dag, hvor Lejerbo har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 2, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/08/2018

Send til en kollega

0.118