23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 148-339747
Offentliggjort
03.08.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
21.08.2018 Kl. 15:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/89329823.aspx

Udbyder

CTR I/S

Fremføring af elektrisk forsyning til elkedel


CTR I/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
CTR I/S
74132111
Stæhr Johansens Vej 38
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Rasmus Victor Fauerholdt
Telefon: +45 86118596
E-mail: rasmus@ingenioerhuse.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/89329823.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/89329823.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/89329823.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

80MW Elkedel. Fremføring af elektrisk forsyning til elkedel - prækvalifikation

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232221
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte opgave udbydes som vareindkøb og værdien af dette udbud forventes at udgøre 8-11 000 000 DKK.

Udbuddet omhandler levering af en komplet forsyning fra Radius transformerstation og til CTR bygning på Transformervej 7 i Herlev (Gladsaxe Kommune). Dette indebærer oplæg (tegninger, settings, beskyttelse, kabel, transformer, fundament for transformer, relæer, 10kV koblingsudstyr, programmering af beskyttelsesrelæer, samt indkøb af disse) altså alt fra start til slut af projekt.

Levering af et projekt, hvor entreprenør har og tager det fulde ansvar at projektere, beregne, samarbejde om bedste løsning, også bedste løsning på lang sigt, indkøber på bedste måde, udføres på bedste håndværksmæssigt måde.

Leveringen skal indeholde komplet levering og idriftsættelse af anlæg. Endelig kontrahering er med forbehold for, at CTR´s direktion godkender FID (Final Investment Decision).

Tryk her https://permalink.mercell.com/89329823.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31174000
31213200
31320000
45112100
45112400
45200000
45222000
45251250
45259300
51100000
51111300
51112100
71320000
71321000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Installation skal dimensioneres således at den planlægges til minimum effekt på 80 MW på elkedel.

Hovedentreprise indeholder:

— En tracé for 132 kV kabler, med tilhørende stærkstrømskabler og fiber samt PE rør. Tracéer består af en gravet tracé, hvori der skal placeres PE rør for kabler og mindre PE rør,

— Levering, trækning og montage af kabler som beskrevet og specificeret,

— Levering og opstilling af transformer og koblingsudstyr på både 132 kV og 10 kV der kan levere en effekt på minimum 80 MW til elkedel,

— Levering og programmering af styring for el-patron, dette skal ske i samarbejde med Radius krav og vejledning samt CTR krav,

— Levering og oplæg til beskyttelse og setting af hele anlægget fra Energinet og til 10 kV afgange på tavle. Levering og oplæg (tegninger, setting, beskyttelse, kabel, transformer, relæer, 10 kV koblingsanlæg) altså fra start til slut af projekt,

— Entreprenøren skal udarbejde beskyttelsessettings for beskyttelse af anlægget, under hensyn til krav fra Energinet,

— Installation skal dimensioneres således at elkedlens effekt forbrug tilgodeses. Elkedel forventes at optage en effekt på 80 MW.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2018
Slut: 17/08/2019
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil udvælge 3-5 ansøgere, der inviteres til at afgive indledende tilbud.

Begrænsningen af antallet af ansøgere, der udvælges til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer.

Blandt de prækvalifikationsansøgere, som opfylder de i afsnit 5.3.1 gennemgåede dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 3-5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, forudsat der modtages 3 -5 konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Samlet årsomsætning,

2) Virksomheden har en positiv egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ad 1: Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:

Der kræves en samlet årlig omsætning på mindst 10 000 000 DKK på relevant arbejde i forhold til dette udbud og over et gennemsnit de sidste 4 år.

Ad 2:

Virksomheden har en positiv egenkapital.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

5 stk. referencer (inden for de seneste 3 år) som demonstrerer ansøgers erfaring med følgende:

- Lignende gravearbejder på tracéer i Københavnsområdet,

- Lignende kabelarbejder (montage og lignende),

- Lignende kabeltrækarbejder,

- Opsætning, installation og indkøb af lignende transformer,

- Opstilling af 10 kV anlæg.

Referencerne bør som minimum indeholde:

Kort beskrivelse af opgaven, herunder oplysninger om de konkrete ydelser, der er leveret.

Oplysning om opgavens størrelse i DKK ekskl. moms

Periode for opgavens gennemførelse

Kontaktpersoner mail/tlf. Rådgiveren forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste. For firmaer, der har været etableret i mindre end 3 år, oplyses der om referencer for så lang en periode som muligt.

Se punkt 5.4 i bilaget 007 CTR 80MW Udbudsbetingelser.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 140-319772
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/08/2018
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/08/2018

Send til en kollega

0.109