23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 154-354085
Offentliggjort
11.08.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Odense Kommune

Vindere

(28.01.2019)
TietgenSkolen
Elmelundsvej 10
5200 Odense V

(28.01.2019)
Dalum Langbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S

(28.01.2019)
Social- og Sundhedsskolen Fyn
Athenevænget 4
5250 Odense SV

(28.01.2019)
Kold College
Landbrugsvej 55
5260 Odense S

(28.01.2019)
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle
Petersmindevej 1 a
5000 Odense C

Udbud af beskæftigelsesindsatsen "brobygning til uddannelse"


Odense Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Odense Kommune
35209115
Flakhaven 2
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Nicoline Mark Hofman
E-mail: nmhof@odense.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/89563814.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.odense.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/89563814.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/89563814.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af beskæftigelsesindsatsen "brobygning til uddannelse"

II.1.2) Hoved-CPV-kode
80530000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Odense Kommune udbyder beskæftigelsesindsatsen "brobygning til uddannelse". Opgaven er en beskæftigelsesindsats for primært uddannelsesparate unge, der skal afklares, motiveres og opkvalificeres til at påbegynde og blive fastholdt i en, for den uge, realistisk erhvervskompetencegivende uddannelse inden for de 4 hovedområder:

— Omsorg, sundhed og pædagogik,

— Kontor, handel og forretningsservice,

— Fødevarer, jordbrug og oplevelser,

— Teknologi, byggeri og transport.

Tryk her https://permalink.mercell.com/89563814.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214800
75110000
75130000
75131000
80000000
80570000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Odense

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven er ikke inddelt i delaftaler.

Udbuddet gennemføres efter udbudslovens afsnit 3. Det betyder, at Odense Kommune skal fastlægge en procedure, der vil blive fulgt i udbudsprocessen, jf. udbudslovens § 186. Ordregiver har valgt nedenstående procedure for udbuddet:

1) Prækvalifikation;

2) Tilbudsfasen, hvor de prækvalificerede virksomheder opfordres til at afgive et foreløbigt tilbud;

3) Eventuel forhandling;

4) Eventuel afgivelse af det endelige tilbud;

5) Tildeling af kontrakt.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2022
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver vil i dette udbud stille krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudsloven. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes afsnit 9.1. Den af ordregiver i pkt. II.2.6) oplyste anslåede samlede værdi af rammeaftalen er udelukkende ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan således ændres i både op- og nedadgående retning under rammeaftalens løbetid.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Leverandøren:

— Må ikke være omfattet af udbudslovens obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudsbilag C,

— Skal have en omsætning på min. 7 000 000 DKK i det seneste afsluttede regnskabsår, jf. udbudsbilag D,

— Skal have en positiv egenkapital (eller nul) i hver af de seneste 2 afsluttede regnskabsår, eller en positiv udvikling i egenkapitalen i de seneste 2 afsluttede regnskabsår og en ikke-negativ udvikling i likviditeten de seneste 2 afsluttede regnskabsår, jf. udbudsbilag D,

— Skal have min. 1 reference vedr. levering af et lignende forløb med fokus på at få unge i uddannelse til en offentlig myndighed. Referencen skal løbe over mindst 2 år, og have en gennemsnitlig omsætning på 3 000 000 DKK/år, jf. udbudsbilag E.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til det i udbudsmaterialet vedlagte kontraktudkast, som vil udgøre aftalegrundlaget for den endelige aftale mellem ordregiver og den valgte leverandør. Tilbudsgiverne skal således i forbindelse med ansøgningen tilkendegive, at de accepterer samtlige vilkår i det vedlagte kontraktudkast. Hvis der afgives tilbud af et konsortium, skal konsortiedeltagerne hæfte solidarisk og direkte i forhold til ordregiver.

Der stilles krav om tiltrædelse til Odense Kommunes sociale klausul og arbejdsklausul i forbindelse med udførelse af opgaven, jf. bilag 4 og 5.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Ordregiver har valgt nedenstående procedure for udbuddet:

1) Prækvalifikation;

2) Tilbudsfasen, hvor de prækvalificerede virksomheder opfordres til at afgive et foreløbigt tilbud;

3) Eventuel forhandling;

4) Eventuel afgivelse af det endelige tilbud;

5) Tildeling af kontrakt.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 30/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der vil ikke blive ydet godtgørelse til ansøger/tilbudsgiver for deltagelse i udbudsprocessen, herunder forhandlingsmøder.

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/08/2018

Send til en kollega

0.094