23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 166-377809
Offentliggjort
30.08.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
27.09.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=212712&B=KA

Udbyder

Boligforeningen 3B

Vindere

Valgt totalentreprenør

(31.10.2019)
G.V.L. Entreprise A/S
Oldvej 6
3520 Farum

Opdateringer

Rettelse
(28.09.2018)

III.1.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:3. afsnit
I stedet for:
Ansøgeren kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder. Ansøgeren skal i givet fald som del af ansøgningen godtgøre at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved som del af ansøgningen at fremsende støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I udbudsmaterialet indgår skabelon til en sådan støtteerklæring.
Læses:
Ansøgeren kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder. Ansøgeren skal i givet fald godtgøre, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen. Det betyder, at ansøgeren skal kunne dokumentere dette i forbindelse med Ordregivers indhentelse af oplysningerne angivet i ESPD, fx som støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige kapacitet/ressourcer til rådighed i kontraktperioden.


Yderligere oplysninger
Med ovenstående præciseres det, at der ikke bør afgives støtteerklæring i forbindelse med prækvalifikationsansøgning, og der indgår således ikke et udkast hertil i udbudsmaterialet (svarende til teksten i pkt. III.1.3).
Afgivelse af støtteerklæringer sker som udgangspunkt i tilknytning til Ordregivers indhentelse af dokumentation for oplysningerne angivet i ESPD (dvs. efter tilbudsevalueringen).

3B - Robuste Små Boliger i Egedal Kommune


Boligforeningen 3B

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligforeningen 3B
31 39 44 14
Havneholm 21
København V
1561
Danmark
Kontaktperson: 3B v/Vida Christeller
Telefon: +45 24483514
E-mail: vich@3b.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.3b.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/281426

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=212712&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=212712&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

3B - Robuste Små Boliger i Egedal Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Afdeling Egehusene v/boligforeningen 3B ("Ordregiver") udbyder ved denne udbudsbekendtgørelse totalentreprisekontrakt om projektering og opførelse af Robuste Små Boliger i form af 106 boligenheder (i alt ca. 4 470 m2), heraf 4 udstyret som fælleshuse, fordelt på fire (4) byggegrunde i Egedal Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Egedal Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Robuste Små Boliger er et boligkoncept, som indfrier drømmen om et hjem, et rækkehus med privat terrasse, også for samfundets svageste. Det er små boliger, hvor arealerne er udnyttet optimalt, og husene er enkle og gedigne.

Boligforeningen 3B har, i samarbejde med tegnestuen LETH & GORI udviklet konceptet Robuste Små Boliger, der tager udgangspunkt i vores erfaringer med vores aktuelle projekt til Skæve Boliger i København, samt de samfundstendenser vi bl.a. ser i downsizing, ulighed i boligmarked og efterspørgsel efter små boliger og mere fællesskab.

Målet er at opføre arkitektonisk og funktionelt robuste boliger efter kendte danske byggetraditioner i robuste materialer, der også efter flere års hårdt slid fremstår sunde samt arkitektonisk og funktionelt velholdte. I konceptet tager vi derfor både i design, materialevalg og indretning hensyn til, at materialerne skal være slidstærke og at boligerne skal være indrettet med plads til både fællesskab og privatliv.

Dette udbud af Robuste Små Boliger omfatter én totalentreprisekontrakt om projektering og opførelse af boligerne på 4 grunde i Egedal Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

De anførte referencer, jf. pkt. III, danner grundlag for udvælgelsen blandt flere egnede ansøgere.

Såfremt Ordregiver modtager mere end 3 egnede ansøgninger, finder udvælgelsen af ansøgere sted på grundlag af, hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den mest relevante erfaring med projektering og opførelse af lignende byggerier, idet der lægges særlig vægt på:

— referencer vedrørende relevant byggeri med lave opførelsesomkostninger/lave m2-priser,

— referencer vedrørende opførelse af rækkehuse,

— referencer vedrørende opførelse af små boliger (under 100 m2).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Følgende optioner skal der afgives tilbud på:

A) Forurenet jord (jord klassificeret som F1 og F2) under bygningerne på Grund 3.

B) Støjforanstaltninger på Grund 1, 2 og 4.

C) Fradrag for modtagelse af jord til støjvolde på Grund 1, 2 og 4.

D) Anlæg til opsamling af regnvand (alle 106 boligenheder).

E) Mer/mindre pris ved fravigelse af krav om energiklasse 2020 (alle 106 boligenheder).

Der henvises til udbudsmaterialets udkast til betinget totalentreprisekontrakt, pkt. 7, samt byggeprogrammets afsnit 3.8.1, 3.8.6, 6.1.1 og 6.2.2.6 for en nærmere beskrivelse af optionerne.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der afholdes et informationsmøde fredag den 14. september fra kl. 08:30-09:30 hos 3B på adressen Havneholmen 21, 1561 København V, for interesserede. På mødet vil vi gennemgå visionen og udbudssetup.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD, del IV, litra B (»Samlet årsomsætning«) — ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for det senest tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsregnskab, oplyses der under ESPD del IV, litra B (»Etablering af virksomhed«) om omsætning fra det tidspunkt, hvor ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed.

ESPD, del IV, litra B (»Øvrige økonomiske og finansielle krav«) — ansøgeren skal angive sin egenkapital for det senest tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsregnskab, skal ansøgeren oplyse om egenkapitalen på ansøgningstidspunktet.

Oplysningerne i ESPD'et benyttes som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder de nedenfor anførte mindstekrav.

Ansøgeren kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder. Ansøgeren skal i givet fald som del af ansøgningen godtgøre at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved som del af ansøgningen at fremsende støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I udbudsmaterialet indgår skabelon til en sådan støtteerklæring.

En ansøger, der baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager selvstændige ESPD'er for disse andre enheder, hvori der meddeles de relevante oplysninger for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på.

Når grupper af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen skal for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes særskilt ESPD, der vedlægges ansøgningen. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom. Samtidig skal gruppen af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) afgive erklæring om fælles befuldmægtiget, som kan forpligte gruppen samt om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse overfor Ordregiver for ansøgernes deltagelse i udbudsforretningen og udførelse af den kontrakt som konsortiet måtte blive tildelt. I udbudsmaterialet indgår skabelon til en sådan erklæring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøgeren har haft en omsætning på mindst 30 000 000 DKK i sit seneste regnskabsår (hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsregnskab, skal omsætningen være mindst 30 000 000 DKK fra stiftelsestidspunktet til ansøgningsfristen).

Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede årlige omsætning i det seneste regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede årlige omsætning i det seneste regnskabsår.

Herudover skal ansøgers egenkapital i det seneste regnskabsår være positiv. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, tages der udgangspunkt i ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) tages der udgangspunkt i deltagernes samlede egenkapital i det seneste regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD, del IV, litra C (»Bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type«) — ansøgeren skal beskrive opgaver, der er udført inden for de seneste 5 år før ansøgningsfristens udløb vedrørende projektering og opførelse af boligbyggeri, byggeri i totalentreprise og etagebyggeri.

Ansøger må maksimalt vedlægge 5 referencer (i alt for hele ansøgerteamet), der hver maksimalt må fylde1 A4-side. Såfremt ansøger fremsender mere end 5 referencer, inddrager Ordregiver alene de 5 første referencer i vurderingen.

Der stilles ikke formelle krav til referencernes indhold eller opbygning, men ordregiver ser gerne, at referencerne indeholder oplysning om entrepriseform, størrelse på opgaven (areal og entreprisesum) og dato for opgavens aflevering/status. Ansøgeren kan vælge at vedlægge referencelisten som et separat dokument. I så fald skal ansøgeren i ESPD, del IV, litra C specifikt henvise til, at der er vedlagt en sådan liste som separat dokument.

Ansøgeren kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder. Ansøgeren skal i givet fald godtgøre at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten. Det betyder, at ansøgeren skal kunne dokumentere dette i forbindelse med Ordregivers indhentelse af oplysningerne angivet i ESPD, fx som støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden.

En ansøger, der baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager selvstændige ESPD'er for disse andre enheder, hvori der meddeles de relevante oplysninger for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgeren skal anføre mindst 1 reference vedrørende opførelse af byggeri i totalentreprise samt 1 reference vedrørende opførelse af boligbyggeri.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialets udkast til betinget totalentreprisekontrakt.

Der gøres opmærksom på, at Ordregiver har erhvervet de 4 grunde af Egedal Kommune. Som en del af grund købsaftalerne mellem Bygherre og Egedal Kommune skal Egedal Kommune særskilt godkende en række priser, herunder på udbuddets optioner, delydelser og enhedspriser (ydelser der bl.a. byggemodning). Konsekvensen heraf er, at totalentrepriseaftalen er betinget af Egedal Kommunes godkendelse heraf, samt at Ordegiver har en afbestillingsret som beskrevet i udbudsmaterialets udkast til betinget totalentreprisekontrakt.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/09/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/10/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/08/2018

Send til en kollega

0.093