23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 169-383889
Offentliggjort
04.09.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

www.slagelse.dk

Anmodning om deltagelse

Til
01.10.2018 Kl. 13:00

Udbyder

Slagelse Kommune

Opdateringer

Annullering
(05.09.2018)

Livs- og læringshus Hashøj


Slagelse Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Slagelse Kommune
29188505
Dahlsvej 3
Korsør
4220
Danmark
Kontaktperson: Michael Käszner
E-mail: micka@slagelse.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: www.slagelse.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
aNNeKS Aps
28303521
Nytorv 9b 4.sal
Slagelse
4200
Danmark
Kontaktperson: Arkitekt Lydia Moritz
Telefon: +45 42149953
E-mail: lm@anneks.org
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Livs- og læringshus Hashøj - begrænset udbud/ prækvalifikation

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71210000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Slagelse kommune indbyder at blive prækvalificeret i totalrådgivning til at udarbejde et projekt til udbud i hovedentreprise. Udbuddet omfatter ny bebyggelse omkring Hashøj Skole. Et livs- og læringshus som skal indeholde Slots Bjergby Daginstitution og Hashøj Skole samt skabe rammer for lokalsamfundet, så huset kan rumme alle aldre, og være i brug i både dag- og aftentimer med alle mulige aktiviteter. Altså et aktivt hus. Rammerne skal varetage alt fra vuggestue til skole, samt det lokale foreningsliv.

Byggeriet indeholder eksisterende skolebygninger, der skal bibeholdes, samt ny daginstitution. Det skal integreres til en stor helhed i projektet. Til matriklen hører en masse udeområder, som er en del af projektet. Mellem det nye Livshus og eksisterende plejehjem skal der fremstå et tydeligt samspil. Man skal let kunne færdes mellem de 2 beliggenheder på gangstier.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 21 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71221000
71210000
71222000
71311000
71322000
71321400
71321300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Slagelse, Slotsbjergby

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til punkt II.1.3 samt byggeprogrammet.

Nærværende rådgiverudbud udbydes efter ”økonomisk mest fordelagtige” for bygherre, hvorved der konkurreres på andre parametre end blot pris. Grundlaget er ABR89 og ydelsesbeskrivelsen for rådgivning af 1992.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Der henvises til punkt II.1.3 samt byggeprogrammet. / Vægtning: O
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 27
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der forventes at udvælge mindst 5 ansøgere, som opfordres til at give tilbud.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Fås ved henvendelse til Michael Käszner

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Omsætning på mindst 2 500 000 DKK pr. år i henhold til de seneste 3 offentliggjorte årsrapporter. Ansøgeren evt. underrådgivere skal ligeledes levere disse oplysninger. Hvis ansøgeren er et konsortium, skal konsortiets samlede omsætning lægges til grund ved vurderingen af, om mindstekravet er opfyldt,

— Positiv egenkapital i henhold til de seneste 3 offentliggjorte årsrapporter. Ansøgeren evt. underrådgivere skal ligeledes levere disse oplysninger. Hvis ansøgeren er et konsortium, skal hver af deltagerne i konsortiet opfylde kravet om positiv egenkapital,

— Ovenstående punkter ønskes afleveret som et revisor påtegnet skema med de efterspurgte tal. Dette skema må max. være et halvt år gammelt for at kunne indgå i prækvalifikationen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Erfaring med arkitektonisk rådgivning omkring tilsvarende projekter indenfor de seneste 5 år. Nært beslægtede projekter som skoler, daginstitutioner, teater/optræden etc. vil være kærkomment. (Maksimum: 5 projekter på á 2 A4 sider),

— Udbydende beskrivelse af hvorledes ansøgeren agter at gribe opgaven an. Hvad vil der blive lagt vægt på i rådgivningen (skal formuleres på maks. 5 A4 sider)? Og hvordan kommer vi rundt om de forskellige emner etc. ? Hvor vil vi hen med vor arkitektrådgivning ?

— Ovenstående punkter ønskes afleveret som en referenceliste med beskrivelse og billeder, samt en egentlig procesbeskrivelse, hvor værdierne bliver beskrevet.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udkast til en totalrådgiveraftale fremgår af udbudsmaterialet som kan rekvireres under punkt I.3

Vedr. pkt. III.2.3) - CV’er bedes medsendt anmodning om prækvalifikation (maks. 2 A4 sider pr. medarbejder).

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/10/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/11/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenavnet for Udbud
Nævnenes Hus, toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhversstryelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakt, skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af bekendtgørelsen i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud §7, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud §6, stk. 4.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/08/2018

Send til en kollega

0.104