23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 169-384882
Offentliggjort
04.09.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
02.10.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=218934&B=GREVE

Udbyder

Greve Kommune

Vindere

Valgt firma

(25.01.2019)
Enco A/S El
Erhvervsvej 18
2600 Glostrup

ABA - Sikringsydelser - Greve Kommune


Greve Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Greve Kommune
44023911
Rådhusholmen 10
Greve
2670
Danmark
Kontaktperson: Johnny Stahl Hansen
Telefon: +45 43979504
E-mail: jsh@greve.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.greve.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193861

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=218934&B=GREVE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=218934&B=GREVE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af ABA - Sikringsydelser - Greve Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31625200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Greve Kommune udbyder kontrakt om levering af ABA -Sikringsydelser, der skal anvendes i Greve Kommunes ejendomme og enheder.

Udbuddet vedrører rammeaftale i forhold til levering, installation, drift, servicering og vedligeholdelse i Greve Kommunes ejendomme.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31625200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Greve Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Greve Kommune udbyder kontrakt om levering af ABA -Sikringsydelser, der skal anvendes i Greve Kommunes ejendomme og enheder.

Udbuddet vedrører rammeaftale i forhold til levering, installation, drift, servicering og vedligeholdelse i Greve Kommunes ejendomme.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Beskrivelse / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Dokumentation / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Teamet og tilgængelighed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal være certificeret i henhold til DBI’s retningslinje nr. 232 til at servicere alle de af aftalen omfattede anlæg.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Soliditetsgrad på minimum 10% i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Erhvervsansvarsforsikring med forsikringsdækning pr. år på minimum 5 000 000 DKK for person og tingskade.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Soliditetsgrad på minimum 10% i hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår,

- Erhvervsansvarsforsikring med forsikringsdækning pr. år på minimum 5 000 000 DKK for person og tingskade.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal have udført minimum 3 lignende eller tilsvarende arbejder/opgaver inden for de seneste 3 år. Minimum en af disse referencer skal være en offentlig virksomhed. Der kan maksimalt angives 5 referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Referencer fra forskellige ordregivere med oplysning om Tilbudsgivers betydeligste erfaring med tilsvarende arbejder/opgaver udført inden for de seneste 3 år.

Ved forskellige ordregivere skal forstås således, at flere enheder dækket af den samme overordnede ordregiver kun vil tælle som en reference. Eksempler på dette kunne være at man har udført opgaver på flere forskellige skoler, daginstitutioner og plejecentre i Greve kommune – Her vil referencen derfor være Greve Kommune – og uanset hvor mange enheder under Greve Kommune, man har leveret opgaver for, vil det kun tælle som en reference – nemlig Greve Kommune.

Et andet eksempel kunne være, at man har leveret opgaver for flere af Danske Bank afdelinger. Her vil referencen kun gælde som et firma – nemlig Danske Bank.

Referencerne skal indeholde: Beskrivelse af:

- Arbejdet/opgaven,

- Aftalens beløb,

- Tidspunkt for udførelsen (dato),

- Modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson).

Med "lignende eller tilsvarende arbejder/opgaver" menes opgaver, som er udført på:

- Sportshaller/skoler/dag- og døgninstitutioner,

- Administrationsbygninger,

- Plejecentre og foreningsejendomme,

- Museer og andre kulturinstitutioner.

For at en opgave kan anses for at være "lignende eller tilsvarende" er det et krav, at opgaven omfatter sikringsopgaver på en eller flere af ovennævnte bygningstyper.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/10/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 30/06/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/08/2018

Send til en kollega

0.127