23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 169-385687
Offentliggjort
04.09.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
02.10.2018 Kl. 10:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=214511&B=KA

Udbyder

Sund & Bælt Holding A/S

Opdateringer

Annullering
(11.10.2018)

A/S Øresund modtog rettidigt inden for den i udbudsbekendtgørelsen fastsatte frist den 2.10.2018, kl. 10:00, prækvalifikationsanmodninger fra 5 ansøgere samt én anmodning, der blev eftersendt efter fristens udløb.
A/S Øresund har ikke vurderet den anmodning om prækvalifikation, der blev modtaget efter fristens udløb.
A/S Øresund har foretaget en gennemgang af de modtagne, rettidigt indleverede anmodninger og vurderet, at samtlige anmodninger desværre ikke opfylder de formelle eller indholdsmæssige krav.
På den baggrund kan det nu konstateres, at der ikke består en tilfredsstillende konkurrencesituation. A/S Øresund har derfor valgt at annullere udbuddet.
Det er forventningen, at der inden for de nærmeste uger indrykkes ny udbudsbekendtgørelse, og A/S Øresund vil opfordre til, at alle aktører også anmoder om prækvalifikation på genudbuddet.

UPS-anlæg til Øresundsforbindelsens danske landanlæg


Sund & Bælt Holding A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Sund & Bælt Holding A/S
15694688
Vester Søgade 10
København V
1601
Danmark
Kontaktperson: SBF - Charlotte Yun Linde
Telefon: +45 33416242
E-mail: cyl@SBF.DK
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.sundogbaelt.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/281426

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=214511&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=214511&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Ejer af infrastruktur

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

UPS-anlæg til Øresundsforbindelsens danske landanlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31154000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rammeaftalen omfatter en leverance, herunder detail design af UPS- og ensretteranlæg til Øresundsforbindelsens danske landanlæg, FAT, levering til materialegård og deltagelse i SAT/idriftsættelse. Se uddybende beskrivelse nedenfor i afsnit II.2.4).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31154000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

København V

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omhandler en rammeaftale på levering af UPS og ensretteranlæg til Sund og Bælt, til anvendelse

På Øresundsforbindelsen danske landanlæg.

Anlæggene anvendes som forsyning til kritisk trafikal infrastruktur.

Anlæggene opstilles i forskellige miljøer der samlet er kendetegnet ved meget støv, herunder bremsestøv, hvilket betyder, at der er jernstøv i luften. Ligeledes er flere af anlæggene opstillet i områder, hvor der må forventes havluft, med høj koncentration af salt i luften.

Udover leverance omfatter aftalen detail design af UPS- og ensretteranlæg, FAT, levering til materialegård og deltagelse i SAT/idriftsættelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Drift og vedligehold / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Fremtidssikring, herunder reservedele og tilgængelighed / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange hver med op til 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til de ydelser, som rammeaftalen omfatter, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4). Det er ikke afgørende, at den økonomiske aktør har ydet rådgivning under en rammeaftale. Det væsentlige er, at den økonomiske aktør har gennemført leverancer, der indholdsmæssigt kan sammenlignes med det, der er nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Det er frivilligt om tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på:

1) Profibus DP interface til UPS anlæg og

2) Modbus interface til UPS anlæg.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

A/S Øresund har besluttet ikke at opdele kontrakten, da det er vigtigt for ordregiver, at der ikke installeres for mange forskellige UPS-anlæg. Dette af hensyn til den løbende drift og vedligehold samt anlæggenes driftssikkerhed på jernbanen.

Det bemærkes, at ordregiver ikke forpligter sig til at indkøbe en defineret andel af de tilbudte anlæg, jf. opgørelsen i punkt II.1.5) og II.2.6)

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ordregiver skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil ikke gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137.

Oplysningerne om udelukkelsesgrunde anføres i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), Del III ”udelukkelsesgrunde” i følgende afsnit:

- Del III.A: ”Grunde vedrørende straffedomme”,

- Del III.B: ”Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger”,

- Del III.C: ”Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet” - kun for så vidt angår følgende 3 punkter:

- - Feltet vedrørende en interessekonflikt som følge af tilbudsgivers deltagelse i udbudsproceduren;

- - Feltet vedrørende tilbudsgivers rådgivning eller anden involvering i forberedelsen af udbudsproceduren;

- - Feltet vedrørende tilbudsgivers afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger og

Mulighed for at fremsende supplerende dokumentation.

Der henvises endvidere til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælles europæiske

Udbudsdokument (ESPD) om korrekt udfyldelse af formularen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) skal indeholde oplysninger om ansøgerens.

1) egenkapital i det seneste disponible regnskabsår:

Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) del IV B 4.

Hvis ansøger baserer sin økonomiske kapacitet på andre:

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Ansøger kan basere sig på andre enheders økonomiske kapacitet (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underrådgiver) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøger og disse andre. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal dette anføres i ESPD’et, Del II, afsnit C.

Derudover skal den eller de andre enheder, som ansøger støtter sig på, afgive selvstændige versioner af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders økonomiske kapacitet.

Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske kapacitet, se ESPD del II, C, skal den virksomhed, som ansøgeren baserer sig på underskrive en støtteerklæring, se vedlagte bilag, som skal indgå i ansøgerens prækvalifikationsanmodning.

Hvis støtteerklæringen vedrører økonomisk og finansiel formåen, påtager undertegnede virksomhed sig solidarisk hæftelse over for ordregiver ved rammeaftalen underskrift på de vilkår, der nærmere fremgår af udbudsmaterialet. Se skabelon for afgivelse af støtteerklæring.

Dokumentation:

Før beslutning om tildeling af kontrakterne skal dokumentationen for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152.

Ansøgeren kan godtgøre opfyldelsen af mindstekravene ved at fremlægge årsrapport for det seneste regnskabsår eller ved fremlæggelse af revisorerklæring. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) skal indeholde oplysninger om ansøgerens udførelse af tjenesteydelser, der er sammenlignelige med opgaven, jf. beskrivelsen under udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4). Ansøger bør udfylde alle relevante felter i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), Del IV, afsnit C, Teknisk og faglig formåen, under punktet ” For så vidt angår varer: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type”.

Ansøger kan vælge at vedlægge en referenceliste i stedet for ESPD’et afsnit del IV, afsnit C eller som supplement til ESPD’et.

Hvis ansøger baserer sin tekniske kapacitet på andre:

Såfremt ansøger ikke selv har relevante referencer, kan ansøger basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underrådgiver) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøger og disse andre. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske formåen, skal dette anføres i ESPD’et, Del II, afsnit C. Derudover skal den eller de andre enheder, som ansøger støtter sig på, afgive selvstændige versioner af det fælles europæiske udbudsdokument. (ESPD). I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på de andre enheders tekniske kapacitet.

Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske/faglige formåen, se ESPD del II, C, skal den virksomhed, som ansøgeren baserer sig på underskrive en støtteerklæring, se vedlagte bilag, som skal vedlægges som en del af ansøgerens prækvalifikationsanmodning.

Hvis støtteerklæringen vedrører teknisk og faglig formåen, skal undertegnede virksomhed anvendes som underrådgiver (se ESPD’et, del II, D) ved opgavens udførelse. Se skabelon for afgivelse af støtteerklæring.

Dokumentation:

Ansøgeren skal ikke fremlægge yderligere dokumentation for referencerne. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at kontakte de enheder, der er angivet som modtager af leverancerne med henblik på at verificere det i det fælles europæiske udbudsdokument angivne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves, at ansøgeren har mindst 2 referencer, som er sammenlignelige med opgaven, jf. beskrivelsen under udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4).

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det alene er på baggrund af beskrivelsen i feltet ”beskrivelse” i ESPD’en del IV afsnit C eller ved fremlæggelse af en referenceliste, at ordregiver kan vurdere, om ansøger har mindst 2 referencer, som er sammenlignelige med opgaven. Ansøger opfordres derfor til at udarbejde en udførlig beskrivelse. Følgende bør angives:

— Beskrivelse af referencerne, herunder hvilket miljø anlæggene har været opsat i,

— Kontraktssum,

— Ordregiver,

— Dato.

Såfremt ansøger ikke selv har relevante referencer, kan ansøger basere sig på andre enheders formåen, fx moderselskab eller producent, jf. nærmere herom i afsnit 3.1 ovenfor.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen eller såfremt der er tale om en sammenslutning af virksomheder, er det tilstrækkeligt, at der samlet set er mindst 2 referencer, som er sammenlignelige med opgaven, jf. beskrivelsen under udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4)”.

Ansøger kan vælge at vedlægge en referenceliste i stedet for ESPD’et afsnit del IV, afsnit C eller som supplement til ESPD’et.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Leverandøren skal stille sikkerhed, se udkast til rammeaftale.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Se udkast til rammeaftale.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktvilkårene fremgår af udkast til rammeaftale, der er en del af udbudsmaterialet. Se nærmere i udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 107-215863
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/10/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/10/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger skal udfylde og fremsende det fælles europæiske udbudsdokument som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument. En økonomisk aktør, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde ét fælles europæisk udbudsdokument. En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager vedkommendes eget fælles europæiske udbudsdokument sammen med et separat fælles europæisk udbudsdokument med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Endelig, når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt fælles europæisk udbudsdokument med de oplysninger, der kræves idel II-V.

Før beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152. Nærmere herom fremgår af udbudsmaterialet. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. I denne situation vil ordregiver fastsætte en passende tidsfrist for fremlæggelse af dokumentation.

Ordregiveren skal udelukke en ansøger/tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis denne er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøger skal anføre oplysningerne herom i det fælles europæiske udbudsdokument. Der gøres særligt opmærksom på, at visse af disse frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet er gjort obligatoriske i udbudsloven § 136. Der henvises til Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument om korrekt udfyldelse af formularen.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i forsyningsvirksomhedsdirektivets Artikel 76, stk. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ansøgning om prækvalifikation kan ikke afgives på e-mail.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
x
x
København V
1601
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/08/2018

Send til en kollega

0.098