23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 170-386107
Offentliggjort
05.09.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk/

Anmodning om deltagelse

Til
04.10.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk/

Udbyder

Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, DNV-Gødstrup

DNV-Gødstrup - E1-DP11-E30 Fast inventar og teknisk udstyr - Fagentreprise


Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, DNV-Gødstrup

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, DNV-Gødstrup
Gl. Landevej 61
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Michael Hyllegaard
E-mail: michael.hyllegaard@vest.rm.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vest.rm.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://www.dnv.rm.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
CuraVita
Buddingevej 272
Søborg
2860
Danmark
Kontaktperson: Stine Bjødstrup
E-mail: sbj@moe.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rib-software.dk/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://www.rib-software.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

DNV-Gødstrup. E1-DP11-E30 Fast inventar og teknisk udstyr. Fagentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I forbindelse med opførelse af DNV Gødstrup udbydes hermed entreprisen E1-DP11-E30, der dækker fast inventar inkl. teknisk udstyr til etape 1 af det nye regionshospital i Gødstrup.

Opgaven udbydes som begrænset udbud i fagentreprisen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39100000
39000000
45421150
45421151
45421153
45215140
39312200
39314000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

 

DNV Gødstrup

Gødstrupvej 43

DK-7400 Herning

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende fagentrepriseudbud omhandler delprojekt 11 entreprise 30, DP11-E30, og dækker levering og montering af fast inventar og teknisk udstyr til etape 1, DNV Gødstrup.

Entreprisen indeholder følgende arbejder:

— Kliniske rum. Levering og montering af fast inventar for kliniske rum inkl. birum, der i hovedtræk består af: Fast inventar i sengestuer og behandlingsrum, skyllerum, depoter, toiletter m.fl. bestående af patientskabe, systemskabe og faste opbevaringsskabe herunder hylder og skuffer, hylder, faste bordplader, pusleborde mv.,

— Laboratorier. Levering og montering af fast inventar og teknisk udstyr for laboratoriefunktioner, der i hovedtræk består af: Fast inventar som laboratorieskabe og laboratorieborde, stinkskabe, laboratoriefrysere og andet fast teknisk udstyr,

— Generelle rum. Levering og montering af fast inventar i administrative rum, mødelokaler, velfærdsrum, arbejdsstationer, receptioner, foyer, tekøkkener, m.fl. bestående af skabe, faste opbevaringsskabe, arbejdsborde, faste bordplader, mv.,

— Køkkener. Levering og montering af fast inventar i cafe og kantine, afsnitskøkkener, tekøkken der i hovedtræk består af: Fast inventar og teknisk udstyr for café, kantine, anretterkøkken og opvask mv., herunder faste borde, hylder, fast udstyr, maskiner mv. samt diske, afrydningsstationer og hårde hvidevarer. Desuden fast inventar for afsnitskøkkener inkl. hårde hvidevarer,

— Øvrige forhold: Samtlige byggepladsarbejder i forbindelse med levering og montering af fastinventar.

Produktionstegninger for udførelse og montage af fast inventar.

For nærmere informationer om antal og omfang af entreprisen henvises til udbudsmaterialet og især tilbudsliste med mængder "DNV-C-DP11-E30-TBL-Tilbudsliste Fast inventar og teknisk udstyr".

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere vil ske på baggrund af oplysninger om ansøgers kvalifikationer i henhold til teknisk og faglig formåen. I vurderingen lægges hovedvægt på en vurdering af de vedlagte referencers kvalitet og deres karakteristika i forhold til den udbudte opgave, hvor erfaring med følgende vægter mere end erfaring med projekter uden de nævnte karakteristika og under de angivne værdier:

— Fast inventar i kliniske rum, herunder sengestuer og behandlingsrum, med en samlet entreprisesum større end 2 000 000 DKK,

— Fast inventar i administrative rum og velfærdsrum, herunder kontorer, mødelokaler, reception, personalerum, garderober og thekøkkener, med en samlet entreprisesum større end 2 000 000 DKK,

— Fast inventar og teknisk udstyr i laboratorier, bl.a. laboratorieskabe og -borde, stinkskabe og laboratoriefrysere, med en samlet entreprisesum større end 3 000 000 DKK,

— Fast inventar i kantine, afsnits-/anretterkøkkener og cafe inkl. hårde hvidevarer, maskiner mv., med en samlet entreprisesum større end 500 000 DKK.

Referencer, der omfatter flere end 3 af ovenstående arbejder i samme opgave samt har en entreprisesum over 5 000 000 DKK vil blive vurderet som særlig relevante.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbuddet gennemføres via Byggeweb/RIB, og udbudsmaterialet findes ved at søge på udbudsnummer TN338528A i feltet "offentlige udbud, søgning". Der henvises til pkt. I.3) Kommunikation.

Ansøgning skal afleveres elektronisk i henhold til specifikationerne på Byggeweb/RIB-software, http://www.rib-software.dk

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Vejledning til udfyldelse af ESPD del IV, afsnit B:

1) Samlet årsomsætning: der anføres oplysning om samlet årsomsætning for det seneste tilgængelige regnskabsår;

2) Øvrige økonomiske og finansielle krav:

Der anføres oplysning om:

— egenkapital for det seneste tilgængelige regnskabsår,

— soliditetsgrad for det seneste tilgængelige regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre juridiske enheder, i opfyldelse af et eller flere økonomiske minimums krav vedrørende egnethed, skal ansøger vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed.

Såfremt dette ikke er efterlevet, har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på den anden juridiske enheds økonomiske kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

1) Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse;

2) Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger;

3) Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

For alle ovenstående 3 forhold gælder, at ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder, og de skal vedlægges en erklæring fra denne anden enhed om, at den eller de uigenkaldeligt forpligter sig til at stille nødvendige økonomiske og finansielle ressourcer til rådighed for ansøgeren, således at ansøgeren er i stand til at gennemføre det efterfølgende kontraktforløb.

Eksempel på støtteerklæring kan hentes på portaladressen, som fremgår af pkt. II.2.14) "Yderligere oplysninger".

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Ansøgers omsætning skal være mindst 10 000 000 DKK i det seneste tilgængelige regnskabsår;

2) Ansøgers egenkapital, med tillæg af en eventuel ansvarlig lånekapital, skal være mindst 3 000 000 DKK i det seneste tilgængelige regnskabsår;

3) Ansøgers soliditetsgrad skal være min. 10% ved seneste tilgængelige regnskabsår.

Ad 1): Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Ad 2): Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Ad 3): Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Vejledning til udfyldelse af ESPD del IV, afsnit C:

I ESPD del IV, afsnit C anføres oplysninger om de betydeligste referencer fra de seneste 5 år af tilsvarendetype og størrelse.

Referencer bør indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven, herunder hvilke bygnings- og inventartyper den omfatter. Beskrivelsen bør som minimum indeholde oplysninger vedr.: Beskrivelse inkl. projektnavn, gennemsnitlig bemanding af tilbudsgiver, entrepriseform, oplysninger om type og størrelse (m2) af opgaven. Under ”Beløb” indtastes entreprisesum. Under ”Startdato” anføres dato for påbegyndelse af opgaven under ”Slutdato” anføres dato for (forventet) aflevering af opgaven. Under ”Modtagere” anføres navn, organisation og kontaktoplysninger på Bygherre. Såfremt en eller flere af de nævnte oplysningstyper mangler, vil dette nødvendigvis ikke føre til ukonditionsmæssighed, men vil kunne komme ansøger til skade ved udvælgelsen. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte Bygherren på de pågældende referencer.

Baserer ansøger sig på andre juridiske enheder, fx underrådgivere eller -leverandører, i opfyldelse af et eller flere tekniske minimumskrav vedrørende egnethed, skal ansøger vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed.

Såfremt dette ikke er efterlevet, har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på den anden juridiske enheds tekniske kapacitet.

Bemærk, det er et krav, at den eller de andre juridiske enheder, som ansøger baserer sig på, for så vidt angår teknisk og faglig kapacitet, rent faktisk vil skulle udføre den del af opgaven, som ansøgere baserer sig på, såfremt kontrakten tildeles ansøger.

Der vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger/tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, fx underrådgivere eller -leverandører, i opfyldelse af et eller flere tekniske minimumskrav vedrørende egnethed, vil ordregiver inden tildeling dog kræve en erklæring fra denne anden enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med gennemførelse af det efterfølgende kontraktforløb.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgeren skal have udført mindst 1 opgave, bestående af samlet entreprise for levering og montering af fast inventar til hospitalsbyggeri eller tilsvarende større komplekse leverancer til fx undervisningsbyggeri, med en samlet entreprisesum på minimum 5 000 000 DKK inden for de sidste 5 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til kontraktvilkår, som fremgår af udbudsmaterialet, herunder AB92 samt særlige betingelser.

Herunder sikkerhedsstillelse på 15% af entreprisesummen, krav om anvendelse af praktikanter og arbejdsklausul.

Bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri (BEK nr. 1179 af 4.10.2013) er gældende for byggesagen. Den udførende entreprenør skal derfor foretage kvalitetssikring og deltage i projektgennemgang i henhold til bekendtgørelsen.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/10/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk, Norsk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed (i overensstemmelse med udbudslovens § 148).

Ordregiver har tilpasset og uploadet den elektroniske ESPD-skabelon med det øvrige udbudsmateriale på Byggeweb/RIB. Udfyldelse sker ved import af skabelonen via: https://ec.europa.eu/tools/espd

Se i øvrigt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldning af ESPD.

Ansøgere skal udfylde følgende i ESPD:

— Del II, pkt. A-D (oplysninger om ansøger),

— Del III, pkt. A-C (udelukkelsesgrunde - det præciseres, at der med "konkurrencefordrejning" menes involvering i forberedelsen af udbudsforretningen.),

— Del IV, pkt. B-C (udvælgelseskriterier/egnethed i henhold til kravene angivet under udbudsannoncens pkt.III.1.2 og III.1.3),

— Del V (begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere),

— Del VI (afsluttende erklæringer).

Ansøgere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6, § 135, stk. 3 samt § 136 stk. 1, nr. 1-3, og § 137 stk. 1, nr. 1, 2 samt 6, er afskåret fra at afgive tilbud. Ansøger skal derfor erklære, at ansøgeren ikke befinder sig i én af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6 samt § 135, stk. 3 eller i en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 136 stk. 1, nr. 1-3, og § 137 stk. 1, nr. 1, 2 samt 6.

Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt solidarisk hæftelse for alle forpligtelser. Der skal udpeges en ansvarlig befuldmægtiget tilbudsgiver der tegner sig for alle de bydende ved tilbuddet og i det efterfølgende aftaleforhold. Alle konsortiedeltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD. Såfremt særskilt udfyldt ESPD ikke er afleveret for hver deltager i konsortiet, indebærer det ikke, at ansøgningen er ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have betydning for vurderingen af konsortiets egnethed og udvælgelse af tilbudsgivere.

Udvalgte ansøgere kan blive bedt om, at fremlægge dokumentation iht. Udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et, inden for en passende frist, når det vurderes nødvendigt.

Ordregiver vil straks orientere alle berørte ansøgere, når beslutningen om hvem der opfordres til at afgive tilbud er truffet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 af lov om klagenævnet for udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/09/2018

Send til en kollega

0.152