23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 171-388695
Offentliggjort
06.09.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
17.10.2018

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ebeskxfwsp

Udbyder

Aarhus Kommune

Vindere

Valgt bygherrerådgiver

(21.02.2019)
Cowi A/S
8000 Aarhus

Opdateringer

Rettelse
(04.10.2018)

I.1
I stedet for:
Kontaktperson: Lars Guldager
E-mail: lagu@aarhus.dk
Læses:
Kontaktperson: Kristian Tharben Hansen
E-mail: hkrt@aarhus.dk

II.2.9
I stedet for:
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgernes økonomiske kvalifikationer og ansøgernes referencer med hovedvægten på sidstnævnte. Ved vurderingen af referencer vil der blive lagt vægt på ansøgernes referencer inden for skole-, daginstitutions-, fritids- og foreningsbyggeri, som bedst muligt svarer til de kompetencer og ydelser, som bygherrerådgiveren skal levere til Børn og Unge-byggeriet Nye.
Læses:
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgernes økonomiske kvalifikationer og ansøgernes referencer med hovedvægten på sidstnævnte. Ved vurderingen af referencer vil der blive lagt vægt på ansøgernes referencer inden for skole-, daginstitutions-, fritids- og foreningsbyggeri, som bedst muligt svarer til de kompetencer og ydelser, som bygherrerådgiveren skal levere til Børn og Unge-byggeriet Nye. Ved vurderingen vil der alene blive lagt vægt på de 10 referencer inden for skole-, daginstitutions-, fritids- og foreningsbyggeri, som bedst muligt svarer til de kompetencer og ydelser, som bygherrerådgiveren skal levere til Børn og Unge-byggeriet Nye. De 10 referencer, som indgår i vurderingen (udvælgelsen) vil blive udvalgt på baggrund af en gennemgang af samtlige de referencer, der fremgår af ansøgningen, og således at maksimalt 4 af de 10 referencer kan vedrøre referencer som arkitekt eller ingeniør, og maksimalt 2 af de 10 referencer kan vedrører referencer i forbindelse med gennemførelse og planlægning af totalentrepriseudbud.

IV.2.2
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 03-10-2018
Læses:
Dato: 17-10-2018

IV.2.3
Placering af det tekst, der skal ændres:Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
I stedet for:
Dato: 10-10-2018
Læses:
Dato: 24-10-2018

Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af Børn og Unge-byggeri i Nye


Aarhus Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune
55133018
Rådhuspladsen 2
Aarhus
8000
Danmark
Kontaktperson: Lars Guldager
E-mail: lagu@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ebeskxfwsp
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Aarhus Kommune – bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af Børn og Unge-byggeri i Nye

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71530000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med realisering af et nyt skolebyggeri, herunder bygherrerådgivning i forbindelse med programmering, udbud af byggeriet i totalentreprise, udførelse af byggeriet samt ibrugtagning og 1-års gennemgang. Opgavens omfang er nærmere beskrevet i Aarhus Kommunes projektspecifikke ydelsesbeskrivelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med realisering af et nyt skolebyggeri, herunder bygherrerådgivning i forbindelse med programmering, udbud af byggeriet i totalentreprise, udførelse af byggeriet samt ibrugtagning og 1-års gennemgang. Opgavens omfang er nærmere beskrevet i Aarhus Kommunes projektspecifikke ydelsesbeskrivelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet (metodebeskrivelse) / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og kompetencer / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 35
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 63
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgernes økonomiske kvalifikationer og ansøgernes referencer med hovedvægten på sidstnævnte. Ved vurderingen af referencer vil der blive lagt vægt på ansøgernes referencer inden for skole-, daginstitutions-, fritids- og foreningsbyggeri, som bedst muligt svarer til de kompetencer og ydelser, som bygherrerådgiveren skal levere til Børn og Unge-byggeriet Nye.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

I relation til de obligatoriske udelukkelsesgrunde skal tilbudsgiver udfylde ESPD’en del III, afsnit A og B for så vidt angår interessekonflikter, forudgående rådgivning eller inddragelse i øvrigt i forberedelsen af udbudsproceduren samt afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger eller manglende mulighed for at fremsende den supplerende dokumentation, som ordregiver kan anmode om.

Se Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning til ESPD:

http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Vindende tilbudsgiver skal fremsende endelige dokumentation for, at erklæringerne afgivet i ESPD’en er korrekte.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I henhold til ABR18 med tilføjelser og præciseringer, som fremgår af udbudsmaterialet.

Aftalen skal indgås på grundlag af det kontraktudkast, der er vedlagt udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/10/2018
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/10/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiverne kan tilgå udbudsmaterialet gratis på udbudsportalen iBinder, og registrere dig på sagen ved at følge dette tilmeldingslink:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ebeskxfwsp

Ved registreringen skal der oprettes en gratis bruger, eller logges ind med eksisterende bruger.

Ændringer til udbudsmaterialet samt besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet offentliggøres løbende via Ibinder. Ved registrering som tilbudsgiver på Ibinder modtager tilbudsgiver løbende opdateringer og rettelsesblade. Se Ibinder, vejledning til bydende for mere information her:

https://www2.ibinder.com/blobContent/documents/dk/ibinder-bydende.pdf

Vejledninger kan ligeledes findes i udbudsringbindet under fanen ’Vejledninger’ (https://www.ibinder.com/Binders/Links.aspx?id=574578&tid=4493241), eller på www.iBinder.dk under menuen ’Tips og vejledninger’.

Tilbudsgiver kan som ansøger dele ringbindet videre til samarbejdspartnere ved at følge instruktionerne i dette filmklip:

https://www2.ibinder.com/pub/DK/filmklip.aspx?movieId=6pd851rm8y

Alle implicerede aktører kan gratis kontakte iBinder Support for vejledning til brug af udbudsringbindet på sagen.

IBinder Support kan kontaktes på tlf.: 89 88 78 30 samt support@ibinder.dk eller ved chat på hjemmesiden www.iBinder.dk i tidsrummet:

Mandag – torsdag: 08:00 – 16:00

Fredag: 08:00 – 15:00.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Senest samtidigmed indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2018

Send til en kollega

0.145