23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 171-389250
Offentliggjort
06.09.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København

Vindere

(06.09.2018)
Kuben Maagement A/S
Ellebjergvej 52, 3.
2450 København

Ny skole i Kødbyen inkl. idrætshal — udvidelse af bygherrerådgivning


Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
Regnbuepladsen 7, 1. sal
København V
1550
Danmark
Kontaktperson: Rikke Gunnestrup
Telefon: +45 20322554
E-mail: fk1n@okf.kk.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.byk.kk.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ny skole i Kødbyen inkl. idrætshal — udvidelse af bygherrerådgivning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udvidelse af den økonomiske ramme for bygherrerådgivning i anlægsfasen. Oprindelig aftale om bygherrerådgivning vedr. Ny Skole i Kødbyen blev indgået den 21.6.2017.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 630 997.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aftale om bygherrerådgivning vedr. Ny Skole i Kødbyen (udbudt jf. 2017/S 018-029669) er opdelt i 2 faser: Planlægningsfasen og anlægsfasen. Planlægsningsfasen er nu afsluttet. Anlægsfasen er i aftalen anført som en option, som bygherre kan vælge at benytte sig af. Honorering sker efter medgået tid med en honorarrammen på 2% af de samlede anlægsudgifter. Byggeri København ønsker, som følge af nødvendige ændringer i udbudsprocessen beskrevet nedenfor i afsnit IV.1.1), at udvide rammen for bygherrerådgivning i anlægsfasen fra 2% til 2,96% af den samlede anlægsudgift, hvorfor Byggeri København planlægger at foretage en ændring til den udbudte aftale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Projektet vedr. Ny Skole i Kødbyen er siden udbud af bygherrerådgivning blevet opdelt i 3 totalentrepriser i stedet for én, idet det vurderes nødvendigt at opdele dem, for at sikre bedst og billigst mulig løsning af de 3 entrepriser, som har meget forskellig karakter og kræver særlige ekspertiser. Hertil kommer at entreprisen vedr. klargøring af byggefelt er med større risiko for uforudsete forhold, hvilket man ikke ønsker at sprede udover det samlede projekt. Det giver behov for at gennemføre 3 udbud, projekterings- og udførelsesfaser i stedet for 1. Byggeri København ønsker derfor at udvide den økonomiske ramme for Aftale om bygherrerådgivning vedr. Ny Skole i Kødbyen indgået den 21.6.2017 med hjemmel i udbudslovens § 181 vedr. ændringer af kontrakt uden udbud b.

Der er ved udvidelsen tale om supplerende arbejder til den oprindelig kontrakt, idet der er tale om en udvidelse af omfanget af bygherrerådgivning (gennemførelse af 3 separate udbud samt højere detaljeringsniveau i byggeprogrammet). Dvs. mere af samme typer ydelser, jf. aftalens ydelsesbeskrivelse. Ændringen vurderes nødvendig for kontraktens gennemførelse, idet en del af hovedydelsen i kontrakten (bygherrerådgivning frem til totalentrepriseudbud) vil fremstå ufærdig, såfremt udvidelsen ikke gennemføres. Det vurderes desuden, at anvendelsen af en anden leverandør vil medfører væsentlig ulempe samt en væsentlig forøgelse af ordregivers omkostninger. Der er i den konkrete sag tale om arbejder, der er uløseligt forbundet med en del af den oprindelige opgave (udvidelse af bygherrerådgivning frem til Byggeprogram og opdeling i flere udbud). Ydelserne kan således ikke udskilles fra de oprindelige ydelser. Såfremt en anden rådgiver skulle udføre de supplerende ydelser og færdiggøre opgaven, ville det medføre betydelig ulempe for alle involverede parter. Det vurderes ligeledes særdeles uhensigtsmæssigt, såfremt et eller flere af de 3 udbud skulle gennemføres af en anden rådgivere, da der er en stor afhængighed mellem udbuddene. Hertil kommer risikoen for snitfladeproblematikker og refleksforsinkelse.

Det bemærkes at værdien af ændringen ikke overstiger 50 pct. af den oprindelige kontrakts værdi.

Det vurderes således, at den påtænkte ændring kan ske i henhold til udbudslovens § 181 uden gennemførelse af nyt udbud, idet der er tale om supplerende ydelser, som er nødvendige for gennemførelsen af kontrakten.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 018-029669

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
07/08/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Kuben Maagement A/S
Ellebjergvej 52, 3.
København
2450
Danmark
NUTS-kode: DK011
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 630 997.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Byggeri København følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakttillægget vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
3500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/09/2018

Send til en kollega

0.138