23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 172-389915
Offentliggjort
07.09.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
04.10.2018 Kl. 23:59

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Bygningsstyrelsen

Laboratoriemodernisering på Københavns Universitet - Farma bygning 13


Bygningsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Bygningsstyrelsen
Carl Jacobsensvej 39
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Ebbe Michaelsen
E-mail: ebmic@bygst.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bygst.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://www.bygst.dk/udbud/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Laboratoriemodernisering på Københavns Universitet - Farma bygning 13

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Hovedentreprisen angår renovering og modernisering af laboratorier og tilhørende lokaler i bygning til forskning og undervisning.

Opgaven omfatter ca. 2 200 m2 fordelt på 5 etager. Heraf moderniseres 2 etager gennemgribende og 3 etager istandsættes i lettere grad. Under hele byggeprocessen vil der være brugere i bygningen på de etager der ikke berøres, som forsker og underviser, og der skal derfor vises rimeligt hensyn.

Entreprisen udføres i 4 etaper, og brugere flyttes ud og ind på de berørte etager undervejs.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 43 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214610
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

KU Pharma, Bygning 790-13, Nørre Alllé 67, 2100 Ø København

.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og løsning / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering og styring / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 43 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 22
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt egnede ansøgere vil Bygningsstyrelsen lægge vægt på kvaliteten af de i punkt III.1.3 nævnte referencer set i forhold til den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD. Det udfyldte ESPD skal uploades på RIB som pdf-fil. Se nærmere om dette punkt i II.1.1 og VI.3.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt ansøger er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § 135-136 obligatoriske udelukkelsesgrunde og de i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-5 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde.

Ansøger skal aflevere ESPD'et som en del af ansøgers ansøgning. ESPD'et indeholder ansøgers erklæring i henhold til de af Bygningsstyrelsen opstillede betingelser for deltagelse i udbuddet.

Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD'et tages ikke i betragtning. Går flere ansøgere sammen i et konsortium, skal hver ansøger i konsortiet vedlægge et individuelt ESPD. Såfremt en ansøger baserer sig på andres økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen, skal hver enkelt af disse også vedlægge et individuelt ESPD.

Se desuden punkt II.2.14) – for yderligere om ESPD'et.

Baserer ansøger sig på andres formåen og/eller har underrådgivere opfordres ansøger til at uploade et supplerende dokument, hvor ansøger beskriver sammenhængen mellem de involverede virksomheder. Det vil sige, at det bør fremgå klart, hvem der er ansøger, og hvem ansøger baserer sig på både for så vidt angår økonomisk/finansiel formåen som teknisk/faglig formåen. Herudover kan ansøger med fordel beskrive, hvilke opgaver disse virksomheder forventes at varetage.

Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåen i henhold til punkt III.1.2 og punkt III.1.3 (fx en underleverandør), skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over de pågældende ressourcer under et eventuelt kontraktforløb (eksempelvis ved en støtteerklæring), jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Støtteerklæring eller anden dokumentation indhentes senest inden kontraktindgåelse. Det vil ikke være muligt at udskifte den pågældende underleverandør uden den ordregivende myndigheds forudgående skriftlige tilladelse. Se desuden punkt VI.3 vedrørende indhentelse af dokumentation.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD'et er et afleveringskrav, jf. denne udbudsbekendtgørelses punkt II.2.14). Råd om udfyldelse af ESPD'et findes i Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning om ESPD: http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2017/20170303%20ESPD%20Saadan%20virker%20det%20version%202.pdf

Den økonomiske aktør skal i relation til økonomisk og finansiel kapacitet udfylde følgende i afsnit B i del IV i ESPD'et:

Finansielle nøgletal:

- Under dette punkt i ESPD'et skal ansøger oplyse soliditetsgraden for de seneste 3 regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angives for de tilgængelige disponible regnskabsår. Soliditetsgraden skal fremgå af boksen »Nøgletal«. I boksen »Beskrivelse« skal ansøger oplyse både, hvilken egenkapital ansøger har samt værdien af de samlede aktiver, således at ordregiver kan se soliditetsgradens beregningsgrundlag.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgers soliditetsgrad skal være minimum 15% de seneste 3 regnskabsår. Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal samtlige deltagere opfylde kravet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal udfylde følgende i afsnit C i del IV i ESPD'et eller alternativt i en supplerende fil:

Ansøgeren skal angive en liste over de bygge- og anlægsarbejder, der er udført indenfor de seneste 5 år, indenfor følgende kategorier:

— Erfaring som hoved-eller totalentreprenør på laboratorierenoveringer i bygninger i brug under udførelse,

— Renoverings og ombygningsopgaver med lignende kompleksitet. Samt erfaring med miljøsanering,

— Etablering af GMO1 laboratorier eller lignende byggeri.

For hver enkelt reference ønskes følgende oplysninger:

— projektets betegnelse og adresse,

— bygningens funktion og størrelse,

— entrepriseform,

— tidspunkt for udførelse,

— beskrivelse af projektet,

— samlet kontraktsum inkl. optioner,

— kontrakttidspunkt,

— kort og konkret beskrivelse af opgavens karakter samt ansøgerens rolle og funktion i forbindelse med det udførte arbejde.

Referencen skal suppleres af Bygherrens kontaktoplysninger herunder kontaktpersonens navn, mail og telefonnummer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgeren skal anvise minimum 4, maksimum 6 referencer, herunder mindst 1 reference for hver af de ovennævnte kategorier. Referencerne må gerne dække flere af ovenstående kategorier. Hver reference må maksimum fylde 1 A4-side.

Går flere tilbudsgivere sammen i et konsortium skal hver tilbudsgiver i konsortiet vedlægge et individuelt ESPD. Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andres faglig og/eller tekniske formåen skal hver enkelt af disse vedlægge et individuelt ESPD.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Entrepriseaftale med udgangspunkt i AB92. Der henvises derudover til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/10/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/10/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikation afholdes digitalt via internetportalen RIB. Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB kan rettesntil RIB A/S, tlf. 32245250, support@rib-software.dk Udbudsnr. i RIB er TN278315A.

Har ansøgeren allerede et RIB login:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg login og følg vejledningen;

2) Login ved at taste dine personlige brugerkoder;

3) I Personligt område vælg boksen Søg efter udbud;

4) Indtast RIB udbudsnummer TN278315A og tryk søg;

5) Udbuddet Laboratoriemodernisering på Københavns Universitet – Farma bygning 13 på udbuddet fremkommer, og vælg OK;

6) Åbn udbuddet ved at vælge rib-software udbud og Laboratoriemodernisering på Københavns Universitet – Farma bygning 13 på udbuddet i oversigten;

7) Følg anvisning på skærmen, som guider fra starttidspunkt og frem til færdig ansøgning om prækvalifikation.

Mangler du et RIB login:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg udbud og følg vejledningen;

2) Vælg Ny bruger og følg vejledning.

Har du mistet dine personlige brugerkoder:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg Login, og tryk Glemt brugernavn/password og følg vejledning.

Support:

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i rib-software udbud, kan rib-support vederlagsfrit kontaktes på enten +45 35 245 250 eller support@rib-software.dk

Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar, i god tid og indenfor afleveringsfristen at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for konditionsmæssig aflevering af ansøgningen.

Udbudsportal og aflevering:

Udbudsportalen består af udbuddets supplerende materiale, og et sæt afleveringskrav.

Ansøges der som et konsortium, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af den fællesansøgning, er det nødvendigt i forhold til RIB, at konsortiet udpeger én repræsentant, som uploader materialefor konsortiemedlemmerne.

ESPD:

Ansøgerne skal udfylde og uploade ESPD'et (Det fælles europæiske udbudsdokument) i RIB.

Ansøgeren skal downloade ESPD'et (Xml-fil) i RIB. Xml-filen kan kun åbnes via eESPD-hjemmesiden (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome). Som ansøger skal man først vælge: Jeg er en økonomisk aktør, og dernæst Importere ESPD'et. Efter ansøgeren har udfyldt ESPD'et på eESPD-hjemmesiden, uploader ansøgeren denne under afleveringskravet: ESPD i RIB som en PDF. Hvis ansøgeren forsøger at åbne xml-filen ved at dobbeltklikke på filen, virker den ikke. For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning: Det elektroniske ESPD — sådan virker det.

Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse:

— serviceattest eller tilsvarende dokumentation – ansøger opfordres til at indhente disse i god tid.

Dokumentation for opfyldelse af økonomiske minimumskrav:

— Soliditetsgrad: som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for soliditetsgrad accepteres revisorpåtegnede årsregnskab eller andet revisorpåtegnet dokument, som indeholder de krævede oplysninger,

— Referencer: som dokumentation for de i ESPD'et oplyste referencer accepteres oplysninger om kontaktpersonernes navne, telefonnumre og e-mail. Således at ordregiver kan få bekræftet referencerne hos disse.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Bygningsstyrelsen har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Dette er tilfældet såfremt underretningen angiver en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre tilfælde er klagefristen 45 dage fra dagen efter, at Bygningsstyrelsen har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der er indgået en kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyerlsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/09/2018

Send til en kollega

0.114