23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 173-393330
Offentliggjort
08.09.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
12.10.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=219244&B=KA

Udbyder

Kolding Havn

Opdateringer

Rettelse
(29.09.2018)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 12-10-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 01-11-2018
Time: 15:00


Yderligere oplysninger
Der er fundet en fejl i udbudsbetingelserne i pkt. 4.4.1 i forhold til mindstekrav på undervognen. Der ønskes en kranundervogn på fastgummihjul med 4 aksler, og skal være trækkende på minimum 2 aksler. Maks brede nedsættes til 4,5 m for kørsel på 5,3 m vejbredde.
For at imødekomme dette forlænges fristen.

1 stk. mobil fuldhydraulisk losse/lastemaskine på undervogn med gummihjul (inkl. uddannelse)


Kolding Havn

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Kolding Havn
31014859
Jens Holm Vej 1
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Michael Elkjær Jensen
Telefon: +45 75502066
E-mail: michael@koldinghavn.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.koldinghavn.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=219244&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=219244&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

1 stk. mobil fuldhydraulisk losse/lastemaskine på undervogn med gummihjul (inkl. uddannelse)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42400000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Leverancen omfatter 1 stk. fabriksny mobil fuldhydraulisk losse/laste maskine på undervogn (herefter benævnt: materialehåndteringsmaskinen) samt option på en serviceaftale på de vilkår, der fremgår af nærværende udbudsmateriale.

Leverancen skal indeholde alle nødvendige ydelser, leverancer, tiltag, opstilling og afprøvninger for at kunne levere en fuldt funktionsdygtig materialehåndteringsmaskine – også sådanne som ikke måtte være beskrevet i nærværende.

Leverancen skal desuden omfatte følgende serviceydelser:

- Teknisk uddannelse af kranførere/teknikere i materialehåndteringsmaskinens funktioner og vedligeholdelse samt fejlfinding,

- Træning og uddannelse af kranførere i betjening af materialehåndteringsmaskinen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42418000
42420000
50240000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

 

Kolding Havn.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Leverancen omfatter 1 stk. fabriksny mobil fuldhydraulisk losse/laste maskine på undervogn (herefter benævnt: materialehåndteringsmaskinen) samt option på en serviceaftale på de vilkår, der fremgår af nærværende udbudsmateriale.

Leverancen skal indeholde alle nødvendige ydelser, leverancer, tiltag, opstilling og afprøvninger for at kunne levere en fuldt funktionsdygtig materialehåndteringsmaskine – også sådanne som ikke måtte være beskrevet i nærværende.

Leverancen skal desuden omfatte følgende serviceydelser:

- Teknisk uddannelse af kranførere/teknikere i materialehåndteringsmaskinens funktioner og vedligeholdelse samt fejlfinding,

- Træning og uddannelse af kranførere i betjening af materialehåndteringsmaskinen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontraktens varighed vil være 5 år, såfremt der indgås aftale om serviceaftale, da denne kun er en option i udbuddet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Tilbuddet skal omfatte en option på en 5-årig serviceaftale vedrørende den mobile materialehåndteringsmaskine.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgere gøres opmærksomme på, at den elektroniske version af ESPD-dokumentet anvendes ved udbuddet.

ESPD-dokumentet er den del af det samlede udbudsmateriale.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal have tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at løfte opgaven.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver som minimum har haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, alternativt i den periode der er gået siden virksomhedens etablering, hvis dette er kortere end 3 år.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft en soliditetsgrad på min. 20% i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår forud for indgivelse af tilbuddet, alternativt i den periode der er gået siden virksomhedens etablering, hvis dette er kortere end 3 år.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har en forsikringssum på erhvervs- og produktansvarsforsikring med mindst 10 000 000 DKK i dækningsomfang i skade pr. skade pr. år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Som sikkerhed for opfyldelse af sine kontraktlige forpligtelser skal leverandøren ved indgåelse af kontrakten stille en sikkerhed på 10% af kontraktsummen udstedt af et anerkendt pengeinstitut.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Generelt er betalingsfristen for alle betalinger 30 dage fra modtagelse af faktura:

- En tredjedel af kontraktsummen kan faktureres, når kontrakten er underskrevet,

- En tredjedel af kontraktsummen kan faktureres, når alle krandele er til stede på den anviste kaj på Kolding Havn,

- En tredjedel af kontraktsummen kan faktureres, når Kolding Havn har godkendt afleveringsprøve af mobil materialehåndteringsmaskine med tilhørende dokumentation og sikkerhedsstillelse.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/10/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Kolding Havn

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/09/2018

Send til en kollega

0.111