23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 174-393802
Offentliggjort
11.09.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
08.10.2018

Addresse
https://www.udbudssystemet.dk/ethics/eo#/3c843953-1c62-4df9-b01c-92e9a412a615/homepage

Udbyder

Udviklingsselskabet By og Havn I/S

Vindere

Valgt enteprenør

(15.03.2019)
M.J. Eriksson A/S
Gl. Køge Landevej 773
2660 Brøndby Strand

Opdateringer

Rettelse
(03.10.2018)

I.3
Placering af det tekst, der skal ændres:Tredje linje.
I stedet for:
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse.
Læses:
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.udbudssystemet.dk/ethics/eo#/3c843953-1c62-4df9-b01c-92e9a412a615/homepage

II.1.4
Placering af det tekst, der skal ændres:Linje 9-13
I stedet for:
Udbudsmaterialet er frit tilgængeligt via www.byoghavn.dk (direkte link https://ftp.niras.net og ftp://LHM-01: buaw3wk7@ftp.niras.net). Ansøgere skal klikke på link til ftp-server og bruge følgende information for at få adgang til udbudsmaterialet:
User: LHM-01
Password: buaw3wk7
Læses:
Udbudsmaterialet er frit tilgængeligt via https://www.udbudssystemet.dk/ethics/eo#/3c843953-1c62-4df9-b01c-92e9a412a615/homepage Ansøgere skal oprette sig som brugere i systemet. Vejledning til oprettelse og udbudsportalen kan findes på følgende adresse: https://www.udbudssystemet.dk/public/instructions/ETHICS.EO.vejledning.pdf


Yderligere oplysninger
Grundet tekniske udfordringer med den nuværende ftp-udbudsportal, har Bygherren flyttet hele udbuddet til www.udbudssystemet.dk

Nordhavn - udvidelse af Sundkrogsgade


Udviklingsselskabet By og Havn I/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Udviklingsselskabet By og Havn I/S
30823702
Nordre Toldbod 7
København
1259
Danmark
Kontaktperson: Johnny Jensen
E-mail: jje@byoghavn.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.byoghavn.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.byoghavn.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.byoghavn.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Nordhavn - Udvidelse af Sundkrogsgade

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45233120
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver er Udviklingsselskabet By & Havn I/S ("Bygherren"), som ønsker at byudvikle Nordhavn fra havneområde til almindelige byformål.

Nordhavn skal udvides i flere etaper, og som en del af dette skal Sundkrogsgade udvides fra 2 til 4 spor.

Entreprisen er benævnt "Nordhavn - Udvidelse af Sundkrogsgade", og omfatter projektering og udførelse af udvidelse af Sundkrogsgade fra 2 til 4 spor mellem Kalkbrænderihavnsgade og Stubbeløbgade samt etablering af nye adgangsveje: Helsinkigade og Orientkaj, til Århusgadekvarteret og Sundmolen. I projektet indgår der også omlægning af eksisterende ledninger og etablering af nye forsyningsledninger.

Entreprisen er beliggende i Københavns Kommune.

Udbudsmaterialet er frit tilgængeligt via www.byoghavn.dk (direkte link https://ftp.niras.net og ftp://LHM-01:buaw3wk7@ftp.niras.net). Ansøgere skal klikke på link til ftp-server og bruge følgende information for at få adgang til udbudsmaterialet:

User: LHM-01

Password: buaw3wk7

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232130
45232310
45232411
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

DK-2150 Nordhavn, Sundkrogsgade.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven udbydes som udbud med forhandling efter udbudslovens § § 61-66. Bygherren forventer at prækvalificere 3 virksomheder, der inviteres til at afgive tilbud.

Kriterium for tildeling af entreprisekontrakten er det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Alle tilbud er bindende.

1) Beskrivelse af forhandlingsforløbet (overordnede træk - der henvises til Bestemmelser om udbud og tilbud):

1.1 Indledende tilbud:

- De indledende tilbud skal være baseret på det udbudsmateriale, der er oplistet i Udbudsdokument UD-00.

Bygherren forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud, og tilbudsgiverne kan derfor ikke påregne, at der gennemføres forhandlingsrunder.

1.2 Gennemførelse af forhandlingerne efter afgivelse af indledende tilbud:

- Efter modtagelse af de indledende tilbud af de prækvalificerede ansøgere afholder Bygherren individuelle forhandlingsmøder med de tilbudsgivere, der rettidigt har afleveret et indledende tilbud. Tilbudsgiverne vil hver især modtage individuelle referater af forhandlingsmødet.

Bygherren afholder ét forhandlingsmøde med hver tilbudsgiver, og alle tilbudsgivere får tildelt den samme tid til forhandlingerne med Bygherren. Bygherren forbeholder sig ret til at indkalde til endnu et forhandlingsmøde, hvis dette vurderes nødvendigt. Alle tilbudsgivere vil i så fald blive inviteret til et møde.

1.3 Tema for forhandlingsmøder:

- Det er som udgangspunkt den enkelte tilbudsgivers tilbud, der er emnet for forhandlingerne, herunder muligheder for at optimere tilbudsgivers tilbud.

Derudover ønsker Bygherren at have en dialog omkring, hvorvidt Bygherrens udbudsmateriale kan optimeres, herunder om der er forhold som vurderes at udgøre væsentlige risiko- eller omkostningsfaktorer.

Bygherren vil desuden give feedback på stærke og svage punkter i de indledende tilbud. Tilbudsgiver kan dog ikke forvente, at Bygherren nødvendigvis giver feedback på samtlige stærke og svage punkter i tilbuddet. Endelig dagsorden for forhandlingsmøderne vil blive udsendt til tilbudsgiverne før forhandlingsmøderne.

Der kan ikke forhandles om grundlæggende elementer, herunder mindstekrav og kriterier for tildeling.

1.4 Revideret udbudsmateriale og revideret (endeligt) tilbud:

- Bygherren kan vælge at foretage tilpasninger af udbudsmaterialet på baggrund af oplysninger og erfaringer opnået gennem forhandlingerne.

Det reviderede (endelige) tilbud skal afgives på baggrund af det endelige udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen af de forventede 3 ansøgere, vil være baseret på referencer. Denne udvælgelse vil ske på baggrund af følgende kriterier: Bedømmelsen af tilbudsgivers tekniske kapacitet vil være baseret på referencer og tidligere erfaringer fra levering af lignende arbejder med hensyn til kompleksitet vedrørende trafikafvikling, ledningsanlæg og koordinering med ledningsejere og øvrige entreprenører og interessenter. Der vil specielt blive lagt vægt på referencer som kan dokumentere tidligere projekter, som er blevet leveret til tiden, aftalt økonomi og aftalt kvalitet.

Udvælgelsen vil dog i det hele taget ske under hensyntagen til at sikre den bedst mulige konkurrence om opgaven.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den tilbudsgiver som får tildelt entreprisekontrakten skal opfylde By & Havns sociale klausul og arbejdsklausul, jf. Totalentrepriseaftalen (UD-05) samt Bilag 2-3 til AB/SB (UD-06).

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For at deltage i prækvalifikationen skal alle ansøgere aflevere et udfyldt European Single Procurement Document ("ESPD"). ESPD skal indeholde følgende erklæringer:

- Nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår omfattende: Omsætning,

- Nøgletal for det seneste afsluttede regnskabsår omfattende: Egenkapital.

Desuden oplyses:

— Navn og kredit rating for garantistiller,

— Erhvervsansvarsforsikrings dækningssum.

En ansøgning vil kun blive taget i betragtning, hvis ovenstående erklæringer er blevet udfyldt i ESPD. Bygherren forbeholder sig dog retten til at indhente supplerende oplysninger i medfør af udbudslovens regler herom. Erklæringer kan ikke afleveres i andet format end ESPD.

Hvis ansøgningen indleveres af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal ovennævnte oplysninger afgives for samtlige deltagere.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal de pågældende enheder hæfte solidarisk med ansøger for kontraktens gennemførelse. Erklæring om solidarisk hæftelse skal medsendes ESPD. Der skal afleveres et udfyldt ESPD for hver af de enheder, som en ansøger baserer sig på. Der skal derimod ikke afleveres et udfyldt ESPD for underleverandører, hvis kapacitet ansøger ikke baserer sig på.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For at deltage i prækvalifikationen skal alle ansøgere aflevere et udfyldt European Single Procurement Document ("ESPD"). ESPD skal indeholde følgende erklæringer:

— Referencer fra tilsvarende projektleverancer inden for de sidste 5 år med hensyn til omfang, størrelse og kompleksitet. Der bør maksimalt medtages de 3 betydeligste referencer med maksimalt 3 sider pr. reference, og ansøger kan ikke forvente, at yderligere referencer eller oplysninger der ikke fremgår af de første 3 sider, vil blive tillagt betydning i prækvalificeringen. De anførte referencer skal være 100% afsluttet.

En ansøgning vil kun blive taget i betragtning, hvis ovenstående erklæringer er blevet udfyldt i ESPD. Bygherren forbeholder sig dog retten til at indhente supplerende oplysninger i medfør af udbudslovens regler herom. Erklæringer kan ikke afleveres i andet format end ESPD.

Hvis ansøgningen indleveres af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal ovennævnte oplysninger afgives for samtlige deltagere.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af bygge- og anlægsarbejdet (referencer), skal de konkrete dele af bygge- og anlægsarbejdet udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på, jf. udbudslovens § 144, stk. 3.

Der skal afleveres et udfyldt ESPD for hver af de enheder, som en ansøger baserer sig på. Der skal derimod ikke afleveres et udfyldt ESPD for underleverandører, hvis kapacitet ansøger ikke baserer sig på.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/10/2018
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/10/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

1) Vederlag til tilbudsgivere:

- Der udbetales ikke vederlag for udarbejdelse eller afgivelse af tilbud.

2) Udelukkelsesgrunde:

- UBL § 135, stk. 1-3, § 136 og § 137, nr. 1-6 finder anvendelse.

3) Dokumentation:

- Som endelig dokumentation for, at der ikke er grundlag for at udelukke ansøger, gør Bygherren opmærksom på, at Bygherren er forpligtet til at acceptere en af de former for dokumentation, der fremgår af udbudslovens § 153. For virksomheder, der er hjemmehørende i Danmark, kan denne dokumentation fx ske i form af indsendelse af en serviceattest, som Erhvervsstyrelsen udsteder efter anmodning. Erklæringen er gyldig i ét år, hvorfor ansøger med fordel kan indhente denne allerede tidligt i processen.

Bygherren er forpligtet til at acceptere dokumentation for økonomisk og finansiel formåen ved ethvert dokument, der lever op til kravene i udbudslovens § 154. Denne dokumentation kan fx ske ved indsendelse af et årsregnskab eller uddrag heraf samt dokumentation for relevant forsikring.

Som dokumentation for opfyldelse af kravene til teknisk og faglig formåen stiller Bygherren alene krav om fremlæggelse af referencer.

4) ESPD, del II D:

- Ansøger skal udfylde ESPD, del II D med en redegørelse for i hvilket omfang ansøger ønsker at benytte underentreprenører/underrådgivere mv. samt en angivelse af disse, såfremt ansøgeren har kendskab hertil.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud.

Klage over ikke at være blevet udvalgt (prækvalificeret) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1.

Øvrige klager over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 1. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Bygherre om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der nedlægges påstand om opsættende virkning af klagen, jf. § 6, stk. 4.

Se tilsvarende: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/09/2018

Send til en kollega

0.406