23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 175-396933
Offentliggjort
12.09.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
12.10.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/91356762.aspx

Udbyder

Metro Service A/S - 2300 - Maintenance

Lovpligtigt vedligehold og servicering af alle elevatorer og rulletrapper


Metro Service A/S - 2300 - Maintenance

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Metro Service A/S - 2300 - Maintenance
21263834
København
Danmark
Kontaktperson: John Bernth
E-mail: ber@metroservice.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/91356762.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://metroservice.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/91356762.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/91356762.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsvirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Person transport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-Udbud på Lovpligtigt vedligehold og servicering af alle elevatorer og rulletrapper

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50750000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Metroen ejes af Metroselskabet I/S, Metrovej 5, 2300 København S ("Metroselskabet"). Metroselskabet udbød i 2016 en kontrakt om drift og vedligeholdelse af M1 og M2 i perioden fra 1.1.2019 til 31.12.2022 med mulighed for forlængelse. Metro Service vandt dette udbud og skal således varetage drift og vedligeholdelse af M1 og M2 i nævnte periode.

M1 og M2 har 22 stationer, hvoraf 13 af dem er placeret over jorden. Disse betjenes af 28 elevatorer og 60 rulletrapper. Metroen kører døgnet rundet alle ugens dage, og der rejser dagligt 180 000 passagerer med metroen. I 2017 rejste samlet set over 63 000 000 passagerer med metroen (prognose for passager se bilag. For yderligere information om M1 og M2 henvises til www.m.dk)

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med forhandling.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50740000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter indgåelse af kontrakter om service og vedligehold samt diverse relaterede opgaver af M1 + M2 med opstart 1.1.2019 og udløb 31.12.2021 med option for Metro Service på forlængelse af kontrakten op til 31 måneder yderligere.

Udbuddet omfatter indgåelse af kontrakt omhandlende:

— Lovpligtigt vedligehold og servicering af alle elevatorer og rulletrapper,

— Service i forbindelse med driftsstop, nødstop eller hærværk 24/7/365,

— Løbende service, vedligehold og reparationsarbejde,

— Indvendig polering og rengøring af alle elevatortårne og elevatorstole. For yderligere oplysninger om kontraktens genstand henvises til de tekniske specifikationer, der er vedlagt som bilag 1 til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk kapacitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Erfaring med tilsvarende udstyr og opgaver samt rapportering / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges på uændrede vilkår i op til 31 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud med forhandling, hvor ordregiver betinger sig at godtage det først indkomne tilbud.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/10/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2018

Send til en kollega

0.096