23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 175-396954
Offentliggjort
12.09.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
17.10.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/91240668.aspx

Udbyder

Silkeborg Spildevand A/S

Vindere

Valgt rådgiver

(13.12.2018)
Rambøll Danmark A/S
Hannemanns Allé 53
2300 København S

Rådgivning om kloakanlæg i byggemodninger


Silkeborg Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Silkeborg Spildevand A/S
31857848
Tietgensvej 3
Silkeborg
8600
Danmark
Kontaktperson: Susanne Sørensen
E-mail: ss@silkeborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/91240668.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/91240668.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/91240668.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rådgivning om kloakanlæg i byggemodninger

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Silkeborg Spildevand A/S forventer i de kommende 2 år at skulle udføre kloakanlæg i forbindelse med at en række områder byggemodnes i Silkeborg Kommune. Arbejdet forventes at omfatte rådgivning og tilsyn svarende til et rådgiverhonorar på ca. 2 000 000 DKK ekskl. moms.

Rammeaftalen tegnes for en periode på 2 år med option for forlængelse i yderligere 1 år + 1 år. Forventningen er, at rådgiverhonoraret i optionsperioden også vil være ca. 2 000 000 DKK ekskl. moms. Rammeaftalens samlede værdi, inkl. optioner, skønnes således til 4 000 000 DKK ekskl. moms i alt, men vil afhænge af de konkrete opgaver, der tildeles via rammeaftalen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000
71311000
71311300
71621000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaverne vil variere fra kloakprojekter i små byggemodninger med få grunde til lidt større kloakprojekter indeholdende regnvandsbassiner og mindre pumpestationer. Der vil være tale om både områder som udelukkende spildevandskloakeres, og om separatkloakerede områder hvor der skal udføres hydrauliske beregninger af regnvandssystemet. Beregningerne skal dokumenteres overfor Silkeborg Spildevand A/S.

Regnvandsbassiner kan være både med og uden nedsivning.

Rådgiverens ydelse kan omfatte udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag, detailprojekt og udbudsmateriale samt rådgivning under arbejdernes udførelse.

Overordnet dispositionsplanlægning, beregninger af tilslutningsbidrag, udarbejdelse af tillæg til Spildevandsplanen og myndighedsansøgninger udføres som udgangspunkt af Silkeborg Spildevand A/S.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges med 2 x 1 år ad gangen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

For dette udbud gælder de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. Udbudslovens § 135, stk. 1 og 3 og § 136, stk. 1, nr.1-3.

En økonomisk aktør udelukkes således, hvis der ikke kan svares "nej" til de i Mercell angivne udelukkelsesgrunde. Dette gælder dog ikke, hvis denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at den pågældende er pålidelig, jf. Udbudslovens § 138, eller hvis udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om kontrakttildeling.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Som minimumskrav til rådgiverens tekniske og faglige formåen, skal rådgiver kunne påvise mindst 5 referencer på relevante opgaver udført indenfor de seneste 3 år, hvor der har været et rådgiverhonorar på min. 100 000 DKK, ekskl. moms pr. opgave.

Med relevante opgaver menes rådgivning i forbindelse med opgaver vedr. kloakprojekter i byggemodninger, regnvandsbassiner, pumpestationer eller tilsvarende opgaver.

Via Mercell skal rådgiver angive følgende for hver reference i feltet "Udvælgelse":

Kort beskrivelse af opgave, herunder særligt i hvilket omfang projektet angår kloakprojekt i byggemodning, regnvandsbassiner, pumpestationer eller tilsvarende opgaver.

Rådgiverhonoraret angivet ekskl. moms.

Start- og sluttidspunkt for rådgivningsopgaven.

Kunden.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som minimumskrav til rådgiverens tekniske og faglige formåen, skal rådgiver kunne påvise mindst 5 referencer på relevante opgaver udført indenfor de seneste 3 år, hvor der har været et rådgiverhonorar på min. 100 000 DKK, ekskl. moms pr. opgave.

Med relevante opgaver menes rådgivning i forbindelse med opgaver vedr. kloakprojekter i byggemodninger, regnvandsbassiner, pumpestationer eller tilsvarende opgaver.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Da rammeaftalen forventes at blive anvendt fra december 2018 og frem, har Silkeborg Spildevand beslut- tet at udbyde rammeaftalen efter ABR Forenklet, der kan læses via dette link: https://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/09%20Byggeri/Byggeriets%20aftalevilkaar%20AB%20 system/Betaenkning_nr_1570_Kapitel_K1_ABR_Forenklet.pdf

Se også SBR i udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/10/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbuddet vil blive foretaget som elektroniske udbud. Det betyder, at tilbudsgiverne skal afgive tilbuddet elektronisk, via Mercell Sourcing Services hjemmeside på www.mercell.com

Tilbudsmaterialet inkl. alle bilag skal uploades og sendes igennem Mercell Sourcing inden tidsfristen udløber og er omkostningsfrit for tilbudsgiverne.

Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet sendes til Mercell på support.dk@mercell.com eller pr. Tlf. 63 13 37 00.

Al kommunikation med ordregiver skal foregå via Mercell Danmark A/S.

Det er først når en tilbudsgiver står til at blive tildelt en kontrakt, at der skal fremlægges dokumentation for at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, og at han opfylder kravene til egnethed. Dokumentation fra den vindende tilbudsgiver vil, for danske virksomheder, bl.a. bestå af en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Vær opmærksom på eventuel sagsbehandlingstid hos Erhvervsstyrelsen, som kan være op til 2 uger. Udenlandske virksomheder kan via e-certis få oplysninger om hvilken dokumentation der skal leveres. Link til e-certis: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2018

Send til en kollega

0.115