23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 175-396970
Offentliggjort
12.09.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Indlevering af tilbud

Til
09.10.2018 Kl. 10:00

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik- Miljøforvaltningen TMF Stab

Opdateringer

Annullering
(19.09.2018)

Udbuddet annulleres og er annonceret på ny. Der henvises til udbudsbekendtgørelse 2018/S 179-406032.

Fortovsordningen og Facademeterordningen


Københavns Kommune, Teknik- Miljøforvaltningen TMF Stab

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Teknik- Miljøforvaltningen TMF Stab
64942212
Njalsgade 13
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Ninna Højer Jensen
E-mail: nhj@horten.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kk.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/aeec4ad0-0e3f-4fd5-9617-b1e307435ec6/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/aeec4ad0-0e3f-4fd5-9617-b1e307435ec6/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/aeec4ad0-0e3f-4fd5-9617-b1e307435ec6/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Københavns Kommune, TMF - Udbud af Fortovsordningen og Facademeterordningen

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter den fulde fortovsordning og facademeterordning i Københavns Kommune. Endvidere indeholder udbuddet en option på renhold af midterarealet på alle gågader omfattet af Facademeterordningen

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Københavns Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter den fulde fortovsordning og facademeterordning i Københavns Kommune.

Fortovsordningen er en politisk besluttet renholdelsesordning, hvor fortovene på udvalgte gader og veje renholdes for grundejernes regning. Gaderne og vejene er politisk udvalgte på et fagligt grundlag, og opdelt i A- og B-gader, afhængigt af en forventning omkring affaldsmængde. Det antages, at A-gader vil have en højere mængde affald liggende end B-gader.

Facademeterordningen er en politisk besluttet renholdelsesordning, hvor der udføres renholdelse på gågaderne i Indre By for grundejernes regning. Derudover indeholder facademeterordningen også glatførebekæmpelse og ukrudtsbekæmpelse.

Fortovsordningen og facademeterordningen har hjemmel i Lov om Offentlig Vej § 64 og § 72.

Grundejere, hvis ejendomme er omfattet af fortovsordningen, har mulighed for at søge dispensation, hvilket betyder, at mængden af fortove, som skal renholdes af vindende tilbudsgiver kan reguleres. Vindende tilbudsgivers vederlag reguleres på baggrund af mængden af fortove.

Endvidere indeholder udbuddet en option på renhold af midterarealet på alle gågader omfattet af facademeterordningen. Midterarealet defineres som det areal på gågaden, som ligger ud over 2,5 meter fra facaden på begge sider.

Ordregiver ønsker at indgå kontrakt med én leverandør. Ordregiver har ud fra økonomiske og administrative hensyn besluttet at udbyde arbejderne samlet for derved at opnå økonomiske synergieffekter og administrative fordele.

De områder, som er omfattet af den udbudte kontrakt, er nærmere defineret i bilagene med kort og lister over fortove omfattet af opgaven. De vedlagte lister og kort udgør et øjebliksbillede ved offentliggørelse af udbuddet. Den vindende tilbudsgiver er derfor ikke berettiget til erstatning, godtgørelse eller anden kompensation, såfremt Københavns Kommunes renholdelsesbehov afviger fra det, som er angivet i udbudsmaterialet.

Bemærk, at der er planlagt idriftsættelse af kontrakten den 1.1.2019. Kontraktens varighed er 2 år med option på forlængelse i 2 gange 1 år.

Fortovsordningen og facademeterordningen i Københavns Kommune har indtil nu været varetaget af Teknik- og Miljøforvaltningens driftsenhed.

Driftsenheden afgiver kontrolbud i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 607 af 24.6.2008 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten 2 gange af 1 års forlængelse.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge de 5 virksomheder, der samlet set vurderes at have den mest robuste økonomi. Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på følgende økonomiske nøgletal:

- Omsætning i de 3 seneste afsluttede regnskabsår,

- Soliditetsgrad i de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

Der vil blive foretaget en samlet vurdering af de ovenfor nævnte økonomiske nøgletal. Ansøgeren kan i forbindelse med udfyldelse af ESPD'et henvise til de oplysninger, der er afgivet for økonomisk og finansiel formået.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet indeholder en option på renhold af midterarealet på alle gågader omfattet af Facademeterordningen. Midterarealet defineres som det areal på gågaden, som ligger udover 2,5 meter fra facaden på begge sider. Ordregiver har i medfør af optionen vedrørende midterarealer omfattet af Facademeterordningen mulighed for at lade disse være omfattet under Kontrakten.

Udbuddet indeholder endvidere en option på forlængelse af kontrakten i 2 gange 1 år.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger oplyse følgende:

- Årsomsætning,

- Soliditetsgrad,

- Egenkapital.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at vindende tilbudsgiver, som en del af dokumentationen, skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Såfremt en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtelser under den udbudte kontrakt.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende:

(i) Godkendte årsregnskaber for de 3 seneste afsluttede regnskabsår eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre Ordregiver kan tilgå de efterspurgte oplysninger fra en offentlig tilgængelig kilde (cvr.dk. eller lignende).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Årsomsætning på minimum 40 000 000 DKK i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår,

2) Soliditetsgrad på minimum 10% i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår,

3) Positiv egenkapital i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal angive referencer med oplysninger om ansøgers betydeligste erfaring med lignende eller tilsvarende arbejder udført indenfor de seneste 3 år.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, beløb, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson). Måtte arbejdet/opgaven også vedrøre andre opgaver end renhold af områder belagt med asfalt, brosten eller fliser, bedes angivet hvor stor en del af arbejdet/opgavens værdi, der relaterer sig til disse områder.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, gælder endvidere, at ansøger, som en del af dokumentationen, skal fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil vindende tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Ansøger skal inden for de seneste 3 år have udført mindst ét lignende eller tilsvarende arbejde, se herunder. Perioden på 3 år regnes fra ansøgningsfristen.

Lignende eller tilsvarende arbejder: "Lignende eller tilsvarende arbejde" afgrænses ud fra følgende kriterier:

(i) Indholdsmæssigt: Arbejder i bynære områder, der indeholder enten fortovsrenholdelse og/eller renholdelse af områder belagt med asfalt, brosten eller fliser. Ved referencekontrakter, der også indeholder andre arbejder end de i dette punkt oplistede (f.eks. grønne områder), vil alene værdien af den del af arbejdet, der vedrører renholdelse af fortov og/eller områder belagt med asfalt, brosten og fliser, kunne medregnes i referencens værdi, se (iii);

(ii) Varighed: Kontraktvarighed på mindst 12 sammenhængende måneder;

(iii) Værdi: Årlig værdi på mindst 25 000 000 DKK ekskl. moms.

Mindstekravet kan opfyldes på en af følgende måder:

1) Ved én reference (dvs. én kontrakt), som (i) omfatter enten fortovsrenholdelse, og/eller renholdelse af områder belagt med asfalt, brosten eller fliser i bynære områder;

(ii) har haft en varighed på minimum 12 sammenhængende måneder inden for de seneste 3. år, og

(iii) har en årlig værdi på mindst 25 000 000 DKK ekskl. moms, eller

(2) Ved flere referencer/kontrakter (dog maksimalt 3 referencer/kontrakter), som:

(i) omfatter enten fortovsrenholdelse og/eller renholdelse af områder belagt med asfalt, brosten eller fliser i bynære områder;

(ii) har haft en varighed på minimum 12 sammenhængende måneder inden for de seneste 3. år (NB: referencekontrakterne skal have været udført samtidig, dvs. i de samme 12 sammenhængende måneder), og som tilsammen

(iii) har en årlig værdi på mindst 25 000 000 DKK ekskl. moms.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder vilkår om virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/10/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/10/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

I henhold til udbudsloven skal standardformularen "Det fælles europæiske udbudsdokument" ("ESPD") benyttes. ESPD fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, samt som bevis for, at tilbudsgiver opfylder de fastsatte krav til egnethed.

Ansøger skal derfor udfylde og vedlægge ESPD i overensstemmelse med Ordregivers anvisninger i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet.

Bemærk, at ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal vedlægge særskilt ESPD for disse enheder. Ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet vil, som en del af dokumentationen, blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Afgives ansøgningen af et konsortium, skal hver konsortiedeltager vedlægge særskilt ESPD.

Bemærk: Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1) - (6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at ansøgeren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 4.12.2017 (12 måneder før forventet kontraktindgåelse).

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/09/2018

Send til en kollega

0.119