23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 175-396983
Offentliggjort
12.09.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
10.10.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://portal.iprojekt.dk/link/rengoeringsservice-TMG

Udbyder

Den selvejende institution Tranemosegård v/ BO-VEST

Vindere

Valgt firma

(26.12.2018)
Anders Andersens Rengøring
Rugvænget 40
2630 Taastrup

Levering af rengøringsservice Tranehaven og Moserne


Den selvejende institution Tranemosegård v/ BO-VEST

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Den selvejende institution Tranemosegård v/ BO-VEST
21569844
Stationsparken 37
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Lee Schmidt Weinreich
Telefon: +45 88190047
E-mail: lsw@bo-vest.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bo-vest.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://portal.iprojekt.dk/link/rengoeringsservice-TMG
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://portal.iprojekt.dk/link/rengoeringsservice-TMG
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: http://www.iprojekt.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af Rengøringsservice Tranehaven og Moserne

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90911200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter rengøringsservice i 52 opgange i Tranemosegårds afd. 4 Tranehaven og 88 opgange i afd. 6 Moserne samt rengøringsservice i diverse lokaler som ejendomskontor, vaskerier m.v., begge beliggende i Brøndby.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 250 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

2605 Brøndby.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter rengøringsservice i 52 opgange i Tranemosegårds afd. 4 Tranehaven og 88 opgange i afd. 6 Moserne samt rengøringsservice i diverse lokaler som ejendomskontor, vaskerier m.v., begge beliggende i Brøndby.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 250 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på forlængelse i 2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver udvælger på et objektivt og sagligt grundlag maksimalt 5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages minimum 5 konditionsmæssige ansøgninger.

Ordregiver vil udvælge de ansøgere, der samlet set skønnes bedst egnet i forhold til den udbudte opgave vurderet på baggrund af de adspurgte informationer om økonomisk og finansiel formåen og teknisk og/ellerfaglig formåen, hvor der i væsentlig grad vil blive lagt vægt på de oplyste referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er optioner på vinduespolering, rengøring af selskabslokaler efter udlejninger, rengøring af vaskerier, hovedrengøring diverse områder samt rengøring ifm. flytteboliger. De fremgår af udbudsmaterialet som tilkøbsydelser.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Den økonomiske aktør er optaget i det relevante faglige register i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf.bilag XI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

a) Dokumentation for relevant og gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring.

b) Det seneste afsluttede og revisorpåtegnede årsregnskab. Ansøgere, der ikke kan fremvise et afsluttet regnskab, kan dokumentere deres økonomiske og finansielle kapacitet ved et kvartals- eller halvårsregnskab, nøgletal for omsætning og egenkapital suppleret med en revisorerklæring.

I det omfang, dvs. afhængig af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysning om tilbudsgivers samlede omsætning, herunder omsætning inden for det aktivitetsområde, der er omfattet af udbuddet, i de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

a) Dækningssum på minimum 10 000 000 DKK.

b) Årsregnskab eller anden dokumentation skal fremvise en positiv egenkapital og regnskabet må ikke have negativ revisorpåtegning.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

c) Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner jf. punkt 3.4 i Udbudsbetingelserne. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

d) Oplysning om, hvilken og hvor stor en del af kontrakten, der tænkes givet i underleverance. Der skal oplyses navn og CVR-nr. på evt. underleverandører. Hvis en del af ordren tænkes givet i underentreprise skal ESPD udfyldes for hver underleverandør.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

c) Tilbudsgiver skal have dokumenteret erfaring med: Levering af professionel rengøringsservice til boligselskaber/boligforeninger.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Leverandør skal i forbindelse med udførelse af ydelser under denne kontrakt efterleve ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Leverandøren er forpligtet til at sikre (herunder også hos eventuelle underleverandører) medarbejdere, der udfører ydelser under kontrakten, løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/10/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Den ansøgende virksomhed skal selv holde sig orienteret om prækvalifikationen i udbudssystemet, hvor spørgsmål/svar ifm. prækvalifikationen offentliggøres.

Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Såfremt ansøgning om prækvalifikation fremsendes af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal de udbedte oplysninger/dokumentationer fremsendes for hver deltager.

Ansøgers og tilbudsgiveres omkostninger i forbindelse med prækvalifikation og afgivelse af tilbud er ordregiver uvedkommende. I øvrigt henvises til det komplette udbudsmateriale som et tilgængelig i udbudssystemet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 2.6.2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2018

Send til en kollega

0.123