23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 176-398972
Offentliggjort
13.09.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
10.10.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Slots- og Kulturstyrelsen

Vindere

Valgt totalrådgiver

(20.12.2018)
P+P arkitekter a/s
Kystvejen 17. 5
8000 Aarhus C

Totalrådgivning - Den Kongelige Køkkenhave


Slots- og Kulturstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
København V
1553
Danmark
Kontaktperson: Liv Oustrup
Telefon: +45 33954915
E-mail: livou@slks.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.slks.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud af totalrådgivning - Den Kongelige Køkkenhave

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

EU-udbud af en totalrådgivningsaftale om teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning vedrørende arkitekt-, og ingeniørarbejder i forbindelse med Nybyggeri og anvendelsesændring af bygninger i relation til Den Kongelige Køkkenhave ved Graasten Slot.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning vedrørende arkitekt-, og ingeniørarbejder i forbindelse med Nybyggeri og anvendelsesændring af bygninger i relation til Den Kongelige Køkkenhave ved Graasten Slot.

Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) er på Kulturministeriets vegne ejer af arealerne om Graasten Slot. Dermed er SLKS bygherre for dette projekt.

Den Kongelige Køkkenhave er beliggende ved Graasten Slotshave. Adressen er: Felstedvej 8, 6300 Graasten.

Det er besluttet at revitalisere den kongelige køkkenhave, som en åben og tilgængelig kongelig køkkenhave, som en lokal og regional attraktion, i samarbejde med lokale interessenter og med lokal forankring.

Til dette formål skal eksisterende bygninger have en ny anvendelse, og der skal bygges nye bygninger. Udbudsmaterialet beskriver krav og ønsker til anvendelsesændring samt nybyggeri.

Projektet gennemføres kun såfremt aktstykket godkendes af Folketingets Finansudvalg. Såfremt aktstykket ikke godkendes, foreholder Slots- og Kulturstyrelsen sig ret til enten at udskyde tidsplanen eller at annullere udbuddet. Der ydes ingen kompensation til ansøger i dette tilfælde.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 17/12/2018
Slut: 30/06/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil blandt de konditionsmæssige ansøgere udvælge de ansøgere der har de mest relevante referencer og mest relevant teknisk og faglig formåen.

Såfremt flere end 5 økonomiske aktører opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de økonomiske aktører, der i lyset af den udbudte opgave og efter en samlet vurdering har de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved vurderingen vil ordregiver lægge vægt på referencernes relevans og kvalitative indhold i forhold til den udbudte opgave. Det er særligt for denne opgave, at der skal bygges i relativt lille skala, og at byggeriet skal have et lavmeldt formsprog. Konkret vil det blive tillagt positiv betydning, at ansøgerne har særlig erfaring med:

a) løsninger, der er tiltænkt en lille skala og et lavmælt formsprog,

b) løsninger vedrørende tilgængelighed og Universelt Design, der viser forståelse for den grundlæggende præmis om ligeværdighed for alle variationer af brugere uanset funktionsevne,

c) udførelse af opgaver for en offentlig bygherre.

Såfremt flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse anses for lige kvalificerede, udvælges de ansøgere, der ved en samlet vurdering af ansøgernes virksomhedsprofil, størrelse og indbyrdes forbindelse skønnes at kunne skabe den for ordregiveren bedst mulige konkurrencesituation.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på webadressen https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ - Udbudswebben har titlen TN885118A - 0316 Den Kongelige Køkkenhave ved Graasten Slot. Projektet gennemføres kun såfremt aktstykket godkendes af Folketingets Finansudvalg. Såfremt aktstykket ikke godkendes, foreholder Slots- og Kulturstyrelsen sig ret til enten at udskyde tidsplanen eller at annullere.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal i ESPD’et afgive oplysninger om:

1) samlet nettoomsætning for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der om omsætning fra det tidspunkt hvor virksomheden er etableret;

2) egenkapital for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, gives oplysninger for de år hvor der er aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport angives egenkapitalen på ansøgningstidspunktet;

3) resultat før skat for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der om resultat før skat fra det tidspunkt hvor virksomheden er etableret;

4) Oplysninger om erhvervsansvarsforsikring. Da det kun er muligt at anføre en værdi i ESPD’et, anføres dækningssum ved personskade.

En ansøger som ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske og/eller tekniske formåen (f.eks. en underrådgiver) skal i ansøgerens egen ESPD svare ”ja” til del II, litra C og der skal vedlægges udfyldte ESPD for de pågældende enheder/virksomheder.

Dokumentation for oplysninger om økonomisk og finansiel formåen skal fremgå af ansøger(nes) årsregnskaber. Som udgangspunkt er det kun den vindende tilbudsgiver der, til sin tid, skal fremsende dokumentation for de oplysninger der er afgivet i ESPD’et.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at gennemføre kontrakten, har ordregiver fastsat følgende minimumskrav:

Der må maksimalt være negativ egenkapital i 1 af de 3 seneste regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD oplyse følgende referencer til brug for bedømmelsen af ansøgers tekniske formåen. Det tillægges positiv vægt, at ansøger har erfaringer med:

a) Referencer på løsning af nybyggeri i lille skala og lavmælt formsprog,

b) Referencer på renoverings- og ombygningsopgaver,

c) Referencer på løsning af tilgængelighedsproblematikker, særligt med fokus på ”Universelt Design”, der bygger på en grundpræmis om ligeværdighed for alle variationer af brugere uanset funktionsevne. I bygningssammenhæng inkluderes blandt andet lys, lyd og farvesætning,

d) Referencer på byggeri, der tydeligt er designet i samspil med grønne omgivelser.

Ansøgerne må maksimalt vedlægge 5 referencer, der beskrives på hver 1 A4-side, skriftstørrelse 10. Den samme reference må gerne anvendes som dokumentation for både pkt. a), b), c) og d). Ordregiver har vurderet, at det på baggrund af denne opgaves særlige karakter er nødvendigt for at sikre tilstrækkelig konkurrence, at der kan afgives referencer for de seneste 5 år.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

1) Navn på klient og kontaktperson samt eventuelle udtalelser fra klient;

2) Projektets navn og indhold;

3) Kort projektbeskrivelse;

4) Kontraktens værdi, varighed og tidspunkt for opgavens udførelse;

5) Kort beskrivelse af ansøgers rolle i projektet;

6) Ansøgerens korte begrundelse for, at den vedlagte reference er relevant for vurderingen af ansøgerens tekniske kapacitet til at udføre den udbudte opgave.

Det accepteres, men er ikke et krav, at ansøger, i forlængelse af udfyldt ESPD(er), sender fotos og illustrationer som bilag til referencerne - dog max 1 A4 side pr. bilag, udover selve referencen. Oplyser ansøgeren mere end 5 referencer, medtages alene de 5 førstnævnte referencer ved vurderingen af ansøgningen. Referencer, som er ældre end 5 år, vil ikke blive taget i betragtning.

Endvidere skal ansøger i ESPD’en oplyse årlige gennemsnitlige antal beskæftigede gennem de sidste 3 år.

Ansøgeren kan i sine referencer medtage opgaver, der ikke er udført af ansøgeren selv, men af en anden juridisk enhed (støttende virksomhed/underrådgiver), såfremt denne anden enhed gennem en skriftlig støtteerklæring har godtgjort, at den pågældende økonomiske aktør stiller sin tekniske kapacitet til rådighed for ansøgeren, jf. afsnit IV, 8.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige tekniske og faglige forudsætninger for at løse opgaven, har ordregiver fastsat følgende minimumskrav:

- Ansøger skal samarbejde med en ekspert i tilgængelighed og Universelt Design, der kan rådgive og vejlede i processen med at skabe ligeværdighed for alle typer af brugere. Da der er ganske få eksperter i Universelt Design, udpeges en ekspert af bygherre, og ansøger skal acceptere at samarbejde med denne. Aflønning af ekspert i Universelt Design sker efter direkte aftale mellem bygherre og ekspert.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Det er en betingelse for kontrakten, at de medarbejdere, der skal udføre opgaven, kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsniveauet ”Til tjenestebrug”, og at de kan opretholde denne sikkerhedsgodkendelse i kontraktperioden. Dette gælder både arbejdsledelsen og det udførende personale.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/10/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 19/02/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger vil blive udelukket fra udbudsprocessen:

- Hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende,

- Hvis ansøger er i en interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren,

- Hvis ansøger har være direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure,

- Hvis ansøger er skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger, ude af stand til at fremlægge de dokumenter, der anmodes om, og indhentede fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure,

- Hvis ansøger har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud://

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager i forbindelse med prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor der er fremsendt underretning om prækvalifikationsbeslutning. Klager over udbud skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2018

Send til en kollega

0.089