23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 176-398992
Offentliggjort
13.09.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
11.10.2018 Kl. 10:00

Addresse
http://portal.iprojekt.dk/link/Totalraadgivning-Solhusene

Udbyder

Albertslund Boligselskab Afd. 3701 Solhusene, v. BO-VEST

Totalrådgivning vedrørende gennemførelse af helhedsplan i Solhusene


Albertslund Boligselskab Afd. 3701 Solhusene, v. BO-VEST

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Albertslund Boligselskab Afd. 3701 Solhusene, v. BO-VEST
Stationsparken 37
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Sofie Clemmesen
E-mail: scl@bo-vest.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bo-vest.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://portal.iprojekt.dk/link/Totalraadgivning-Solhusene
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
DOMINIA AS
Ved Vesterport 6, 3. sal
København V
1612
Danmark
Kontaktperson: Jeanett Kølbæk Hansen
Telefon: +45 33434586
E-mail: jkh@dominia.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dominia.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://portal.iprojekt.dk/link/Totalraadgivning-Solhusene
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af totalrådgivning vedrørende gennemførelse af helhedsplan i Solhusene

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 - IA01 - IA11 - IA14
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Totalrådgivning i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan for Solhusene, beliggende i Albertslund, syd for Roskildevej.

Bebyggelsen består af 172 boliger fordelt på 2 forskellige blokbebyggelser i 2 etager, hhv. de røde og de gule blokke.

Helhedsplanen omfatter bl.a. renovering, sammenlægning af boliger, etablering af tilgængelighedsboliger, og renovering af udearealerne.

Opgaven omfatter i hovedtræk registrering, projektering, udbud af hovedentreprise og rådgivning i udførelsesfasen.

I opgaven indgår der 2 demonstrationsprojekter vedr. hybrid solcelleanlæg og etablering af ventilation med intelligent trykstyret centralsug.

Demonstrationsprojekterne er begge godkendt og tildelt støtte hos Landsbyggefonden og skal gennemføres som en integreret del af helhedsplanen.

Nærmere beskrivelse af selve demonstrationsprojekterne findes i udbudsmaterialet, men det er vigtigt at totalrådgiver tager ejerskab til projekterne og driver processen for projekterne.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Adresserne:

Solporten 8-24, Grønneled 6-28, Solporten 5-19 og Solporten 8-20

2620 Albertslund

Matr.nr. 8bu, 8ad, 8bs, 8ac, 8ab og 8bt, Herstedvester By, Herstedvester.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Totalrådgivning i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan for Solhusene, beliggende i Albertslund, syd for Roskildevej.

Bebyggelsen består af 172 boliger fordelt på 2 forskellige blokbebyggelser i 2 etager, hhv. de røde og de gule blokke.

Solhusene lider under en række byggetekniske problemer og boligerne er præget af at de er opført for 60-70 år siden.

Helhedsplanen omfatter derfor bl.a. renovering, sammenlægning af boliger, etablering af tilgængelighedsboliger, og renovering af udearealerne.

Opgaven omfatter i hovedtræk registrering, projektering, udbud af hovedentreprise og rådgivning i udførelsesfasen.

I opgaven indgår der desuden 2 demonstrationsprojekter støttet af Landsbyggefonden vedr. hybrid solcelleanlæg og etablering af ventilation med intelligent trykstyret centralsug.

Hensigten med demonstrationsprojekterne er at støtte projekter, som forbedrer ejendommens energistandard ud over de gældende krav. Udover at reducere energiforbruget og forbedre inde-klimaet som led i renoveringen, vil sådanne projekter også kunne fungere som demonstrationsprojekter og skabe efterspørgsel efter avancerede løsninger. Demonstrationsprojekterne skal danne eksempler til efterfølgelse for andre boligafdelinger.

Demonstrationsprojekterne er begge godkendt og tildelt støtte hos Landsbyggefonden og skal gennemføres som en integreret del af helhedsplanen.

Nærmere beskrivelse af selve demonstrationsprojekterne findes i udbudsmaterialet, men det er vigtigt at totalrådgiver tager ejerskab til projekterne, synes at udviklingsprojekter er interessante og er i stand til at drive en proces hvor slutproduktet ikke er kendt på forhånd.

Projekterne gennemføres i samarbejde med eksterne parter for hver af projekterne, der indgår som sparring i planlægning og projektering, og udfører evaluering af projekterne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 40
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil prækvalificere 5 ansøgere. Såfremt ordregiverne modtager flere end 5 ansøgninger om prækvalifikation, der er egnede til at udføre opgaven, vil ordregiver udvælge 5 ansøgere efter nedenstående kriterier.

Der udvælges de 5 bedst egnede ansøgere, hvilket vurderes på baggrund af ansøgernes kapacitet i forhold til at løfte opgaven, herunder især de medsendte referencer. Ved bedømmelsen af referencerne lægges der vægt på relevansen i forhold til den udbudte opgave.

Der lægges særligt vægt på at referencerne viser:

- Erfaring med renovering af almene boliger,

- Erfaring med gennemførelse af helhedsplaner,

- Erfaring med gennemførelse af demonstrationsprojekter, udviklingsprojekter eller tilsvarende.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Varighed af kontrakten kan variere fra det angivne.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

ESPD-dokumentet skal udfyldes digitalt som foreløbig dokumentation for egnethed.

Der henvises til udbudsbetingelserne for vejledning i brug af ESPD.

Der gøres opmærksom på at manglende oplysninger kan have indflydelse på prækvalifikationsvurderingen.

Dokumentationskrav:

Som endelig dokumentation for at ansøger ikke befinder sig i en af de i ESPD'en nævnte udelukkelsesgrunde, vil der blive krævet en serviceattest fra tilbudsgiver inkl. oplysninger om strafbare forhold hos ledelsesrepræsentanter.

Serviceattesten må ikke være ældre end 6 måneder før tilbudsfristen for aflevering af ansøgning om prækvalifikation. Denne dokumentation vil blive krævet i forbindelse med tildeling af kontrakten.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

I ESPD’en oplyses egenkapital for de seneste 3 regnskabsår under punktet Finansielle nøgletal.

Såfremt virksomheden har eksisteret i mindre end 3 år, fremlægger ansøgeren oplysninger for det antal år, ansøgeren har aflagt regnskab.

Dokumentationskrav:

Som endelig dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet vil blive krævet ved tildeling:

Erklæring om virksomhedens egenkapital i seneste disponible regnskabsår, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andres økonomiske eller finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Såfremt omsætning og egenkapital fremgår af revisorpåtegnet årsrapport eller tilsvarende dokumenter, vil fremsendelse af sådanne være tilstrækkelig dokumentation.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der kræves positiv egenkapital senest disponible regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD'en skal indeholde følgende dokumentation til brug for udvælgelsen blandt egnede ansøgere:

Op til 10 referencer i alt (for hele totalrådgiverteamet) i forhold til løsning af tilsvarende opgaver. Referencer kan være for igangværende eller afsluttede opgaver, udført indenfor de seneste 3 år.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

- Kort projektbeskrivelse, herunder entydig navngivelse af byggeriet, entrepriseform, ansøgers rolle, samarbejdsform, bebyggelsens art og størrelse (antal boliger) samt projektets stade,

- Entreprisesum (angives i mio. kr. ekskl. moms),

- Startdato (starttidspunkt for rådgivers involvering i sagen),

- Slutdato (der angives dato for ibrugtagningsdato eller forventet ibrugtagningsdato såfremt projektet ikke er afsluttet),

- Bygherre (modtager af byggeriet).

Dokumentationskrav: Oplysninger vedr. referencer anført i ESPD-dokumentet anses som værende dokumentation for referencerne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der kræves, at ansøger skal have minimum 1 reference vedr. totalrådgivning på opgave med gennemførelse af helhedsplan for renovering af almene boliger og med en entreprisesum på minimum 60 000 000 DKK ekskl. moms.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/10/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

A) Af Udbudsbetingelserne fremgår øvrige oplysninger vedr. prækvalifikation og udbud. Dokumentet forefindes sammen med øvrige udbudsdokumenter på iProjekt. Se I.3 for link.

B) Ansøger skal udfylde og aflevere et ESPD-dokument. Skabelonen forefindes ligeledes på iProjekt. Af Udbudsbetingelserne fremgår vejledning til udfyldelse for såvel totalrådgiver og underrådgivere.

C) Ønsker en totalrådgiver (ansøger) at benytte underrådgivere, skal totalrådgiveren (ansøger) sikre, at denne/disse også har udfyldt en ESPD. ESPD’er for ansøger og underrådgivere uploades samlet af totalrådgiveren (ansøger). Der sikres ligeledes at der udarbejdes og uploades en støtteerklæring for underrådgivere.

D) Ved tekniske spørgsmål til iProjekt om f.eks. upload, adgang o. lign., kan iProjekts support kontaktes.

E) Efter prækvalifikationsrunden er afsluttet har kun de prækvalificerede adgang til udbuddet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnets Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2018

Send til en kollega

0.108