23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 177-400334
Offentliggjort
14.09.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
17.10.2018

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Gentofte Kommune, Gentofte Ejendomme

Vindere

Valgt hovedentreprenør

(21.02.2019)
Ole Jepsen A/S
Abildgårdsparken 10
3460 Birkerød

Modernisering af rehabiliteringscentret Tranehaven i Gentoft Kommune


Gentofte Kommune, Gentofte Ejendomme

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Gentofte Kommune, Gentofte Ejendomme
Bernstorffsvej 161
Gentofte
2920
Danmark
Kontaktperson: Morten Toft
E-mail: Morten.Toft@sweco.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.gentofte.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Sweco Architects
Bygmestervej 5
København NV
2400
Danmark
Kontaktperson: Morten Toft
E-mail: Morten.toft@sweco.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.sweco.dk/arkitektur

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af hovedentreprise vedr. modernisering af rehabiliteringscentret Tranehaven i Gentoft Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling.

Renoveringen omfatter primært følgende:

- Nybygning af forbindelsesbygning i 2 niveauer,

- Opgradering ankomstforhold, belægninger samt etablering af ny rampe i terræn,

- Modernisering af sengestuer, fælles arealer, kontorer og servicefunktioner,

- Ombygning af badeværelser,

- Facaderenovering som omfatter reparationer af ydervægge og udskiftning af vinduer,

- Energirenovering gennem ændring af varmeanlæg til tostrengsanlæg på option.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Moderniseringen af Tranehaven udføres i hovedentreprise som beskrevet i udbudsbetingelserne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelseskriterier vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Beslåning og låse på døre samt etablering af to-strengs varmesystem.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/10/2018
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt via Byggeweb på webadressen http://www.rib-software.dk hvor Udbuddet har navnet Tranehaven, Modernisering (TN913551A).

Materialet kan tilgås uden brugerprofil og log-ind på Byggeweb, men blot via hjemmesiden www.rib-software.dk og under ”Udbudsportalen” øverst.

Spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen og udbudsmateriale skal sendes skriftligt via Byggewebs Q&A-modul. Svar på spørgsmål vil herefter skriftligt og i anonymiseret form løbende blive offentliggjort via Byggeweb.

Vedr. frister for spørgsmål og svar henvises til udbudsmaterialet.

Spørgsmål vedrørende anvendelse af Byggeweb Udbud kan rettes til: RIB A/S (tidligere Byggeweb A/S), Tlf.35245 250 – tryk 2 eller support@rib-software.dk

Ordregiver vil straks orientere alle berørte ansøgere, når beslutningen om hvem der opfordres til at afgive tilbud er truffet. I meddelelsen til de udvalgte ansøgere vil ordregiver tillige oplyse om eventuelle ændringer i udbudsmaterialet, der ikke er blevet offentliggjort i prækvalifikationsfasen. Derudover vil meddelelsen indeholde frister for udbuddet.

Ansøgere kan blive bedt om at fremlægge dokumentation iht. udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, inden for en passende frist.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud, Nævnenes Hus,
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor den ordregivende myndighed har sendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klager over andre forhold skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regens fra dagen efter den dag, bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Ved EU-udbud skal klagen vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Kokurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/09/2018

Send til en kollega

0.109