23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 178-403303
Offentliggjort
15.09.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
TN 248591A

https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Spørgsmål

Addresse
aNNeKS Aps
Nytorv 9b 4.sal
4200 Slagelse
Kontaktperson: Arkitekt Lydia Moritz
Telefon: +45 42149953
E-mail: lm@anneks.org

Anmodning om deltagelse

Til
15.10.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Slagelse Kommune

Vindere

Valgt totalrådgiver

(28.03.2019)
WE architecture ApS
Njalsgade 21E s.sal
2300 København S

Opdateringer

Rettelse
(20.09.2018)

III.1.2
I stedet for:
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.
Læses:
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
— Omsætning på mindst 2 500 000 DKK pr. år i henhold til de seneste 3 offentliggjorte årsrapporter. Ansøgeren:
- Evt. underrådgivere skal ligeledes levere disse oplysninger. Hvis ansøgeren er et konsortium, skal konsortiets samlede omsætning lægges til grund ved vurderingen af, om mindstekravet er opfyldt,
— Positiv egenkapital i henhold til de seneste 3 offentliggjorte årsrapporter. Ansøgeren evt. underrådgivere skal ligeledes levere disse oplysninger. Hvis ansøgeren er et konsortium, skal hver af deltagerne i konsortiet opfylde kravet om positiv egenkapital,
— Ovenstående punkter ønskes afleveret som et revisor påtegnet skema med de efterspurgte tal. Dette skema må max. være et halvt år gammelt for at kunne indgå i prækvalifikationen.

Rettelse
(02.10.2018)

I.3
Placering af det tekst, der skal ændres:Internetadresse/ Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I stedet for:
https://www.slagelse.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/udbud-og-leverandoer
Læses:
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
TN 248591A

Livs- og læringshus Hashøj - begrænset udbud/ prækvalifikation


Slagelse Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Slagelse Kommune
29188505
Caspar Brands Plads 6
Korsør
4220
Danmark
Kontaktperson: Michael Käszner
E-mail: micka@slagelse.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.slagelse.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/udbud-og-leverandoer
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
aNNeKS Aps
28303521
Nytorv 9b 4.sal
Slagelse
4200
Danmark
Kontaktperson: Arkitekt Lydia Moritz
Telefon: +45 42149953
E-mail: lm@anneks.org
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.slagelse.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/udbud-og-leverandoer

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Livs- og læringshus Hashøj - begrænset udbud/ prækvalifikation

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71210000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Slagelse kommune indbyder at blive prækvalificeret i totalrådgivning til at udarbejde et projekt til udbud i hovedentreprise. Udbuddet omfatter ny bebyggelse omkring Hashøj Skole. Et livs- og læringshus som skal indeholde Slots Bjergby Daginstitution og Hashøj Skole samt skabe rammer for lokalsamfundet, så huset kan rumme alle aldre, og være i brug i både dag- og aftentimer med alle mulige aktiviteter. Altså et aktivt hus. Rammerne skal varetage alt fra vuggestue til skole, samt det lokale foreningsliv.

Byggeriet indeholder eksisterende skolebygninger, der skal bibeholdes, samt ny daginstitution. Det skal integreres til en stor helhed i projektet. Til matriklen hører en masse udeområder, som er en del af projektet. Mellem det nye Livshus og eksisterende plejehjem skal der fremstå et tydeligt samspil. Man skal let kunne færdes mellem de 2 beliggenheder på gangstier.

Den anslåede samlede værdi er for hele byggeriet inkl. entrepriseudgifter.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 21 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Slagelse, Slotsbjergby.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til punkt II.1.3 samt byggeprogrammet.

Nærværende rådgiverudbud udbydes efter ”økonomisk mest fordelagtige” for bygherre, hvorved der konkurreres på andre parametre end blot pris. Grundlaget er ABR89 og ydelsesbeskrivelsen for rådgivning af 1992.

En økonomisk aktør, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde ét ESPD. En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager vedkommendes eget ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt ESPD med de oplysninger, der kræves i del II-V.

ESPD dokumentet som vedhæftes tilbuddet afgives ved at udfylde følgende punkter i ESPDen:

— Del IIA: Oplysninger om den økonomiske aktør,

— Del IIB: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

— Del IIC: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet,

— Del IIIA: Grunde vedrørende straffedomme,

— Del IIIB: Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

— Del IIIC: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet,

— Del IVB: Økonomisk og finansiel formåen:

Under punktet ”Samlet årsomsætning” indskrives den økonomiske aktørs samlede årsomsætning i seneste afsluttede regnskabsår. Under ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” indskrives den økonomiske aktørs egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår,

— Del IVC: Teknisk og faglig formåen:

Under punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” indskrives referenceliste med de betydeligste leveringer af tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af: Beskrivelse (opgave- og ydelsesbeskrivelse), Beløb (kontraktsum pr. år), Dato (startdato samt slutdato, hvis kendt) og Modtagere (myndighedens/ virksomhedens navn).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Der henvises til punkt II.1.3 samt byggeprogrammet. / Vægtning: O
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 27
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der forventes at udvælge mindst 5 ansøgere, som opfordres til at give tilbud.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Liste over og kort beskrivelse af betingelser: Ansøger skal i ESPD bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs del III ”Udelukkelsesgrunde”). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 (se ESPDs del III ”Udelukkelsesgrunde”):

— Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,

— Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Hvis ansøger skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, må denne dokumentation (fx serviceattest fra Erhvervsstyrelsen) maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Erfaring med arkitektonisk rådgivning omkring tilsvarende projekter indenfor de seneste 5 år. Nært beslægtede projekter som skoler, daginstitutioner, teater/optræden etc. vil være kærkomment. (Maksimum: 5 projekter på á 2 A4 sider),

— Udbydende beskrivelse af hvorledes ansøgeren agter at gribe opgaven an. Hvad vil der blive lagt vægt på i rådgivningen (skal formuleres på maks. 5 A4 sider)? Og hvordan kommer vi rundt om de forskellige emner etc. ? Hvor vil vi hen med vor arkitektrådgivning ?

— Ovenstående punkter ønskes afleveret som en referenceliste med beskrivelse og billeder, samt en egentlig procesbeskrivelse, hvor værdierne bliver beskrevet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Udkast til en totalrådgiveraftale fremgår af udbudsmaterialet som kan rekvireres under punkt I.3

(vedr. pkt. III.2.3) - CV’er bedes medsendt anmodning om prækvalifikation (maks. 2 A4 sider pr. medarbejder).

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 25/10/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med afgivelse af tilbud er ordregiver uvedkommende.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhversstryelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud (lbk nr. 593 af 2.6.2016 — kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Stk. 2, Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: — 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/09/2018

Send til en kollega

0.11