23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 183-414644
Offentliggjort
22.09.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

SMOKA I/S

Transport og behandling af farligt affald


SMOKA I/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
SMOKA I/S
35433430
U-vej 7
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Rasmus Asger Sparholt
E-mail: ras@horten.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.smoka.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Transport og behandling af farligt affald

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter transport og behandling af farligt malingsrelateret affald, samt bygningsaffald indeholdende tungmetaller og PCB fra SMOKA.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Transport og behandling af H2 - maling og malingsrelaterede produkter

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000
90510000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter transport og behandling af farligt affald fra SMOKA.

For delaftale 1 "transport og behandling af H2 – maling og malingsrelaterede produkter" indgås der kontrakt på grundlag af det kontraktudkast, der indgår i udbudsmaterialet. Kontrakten indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Ikrafttrædelsesdato for kontrakten forventes at være 1.1.2019.

Affaldets art og oprindelse: H2-affald er defineret som ”ikke-pumpbart organisk-kemisk affald uden halogen eller svovl. For H2-affald vil der typisk være tale om maling og malingsrelaterede produkter, men også andre typer H2-affald kan forekomme, eksempelvis:

- UN 1263 malingsrelaterede produkter i plast, metal og glasemballage op til 30 kg.,

- Ikke farligt gods fraktioner, typisk fast olieholdigt affald,

- Olie i småemballage,

- Malerslam fast udskrab fra diverse slamsugere sendes som H2 (I egen 12 m3 container),

- Diverse limprodukter emballeret i spande,

- Tjærerester, bitumen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Driftssikkerhed / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 70
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Transport og behandling af støvende bygningsaffald indeholdende tungmetaller og PCB

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000
90510000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter transport og behandling af farligt affald fra SMOKA.

For delaftale 2 "transport og behandling af støvende bygningsaffald indeholdende tungmetal og PCB" indgås der kontrakt på grundlag af det kontraktudkast, der indgår i udbudsmaterialet. Kontrakten indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Ikrafttrædelsesdato for kontrakten forventes at være 1.1.2019.

Affaldets art og oprindelse: Støvende bygningsaffald indeholdende tungmetaller og PCB (PCB indhold mindre end 1000 ppm). Hovedparten af affaldet er:

- Beton som er neddelt og har været i berøring med PCB fugemasse,

- Sand fra sandblæsning kan indeholde alle typer maling,

- Jord/sand forurenet med maling.

Hovedparten af det støvende bygningsaffald er emballeret i big-bags eller plastposer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Driftssikkerhed / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 70
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Transport og behandling af ikke-støvende bygningsaffald indeholdende tungmetaller og PCB

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000
90510000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter transport og behandling af farligt affald fra SMOKA.

For delaftale 3 "transport og behandling af ikke støvende bygningsaffald indeholdende tungmetal og PCB" indgås der kontrakt på grundlag af det kontraktudkast, der indgår i udbudsmaterialet. Kontrakten indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Ikrafttrædelsesdato for kontrakten forventes at være 1.1.2019.

Affaldets art og oprindelse: Ikke støvendes bygningsaffald med tungmetaller og PCB (PCB indhold mindre end 1 000 ppm). Hovedparten af affaldet er træ indeholdende:

- Vinduer og døre af træ som indeholder store mængder af blymaling – pcb træ og maling,

- Vinduer og døre som har været i berøring med PCB fugemasse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Driftssikkerhed / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 70
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 181-410135
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Transport og behandling af H2 - maling og malingsrelaterede produkter

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Transport og behandling af støvende bygningsaffald indeholdende tungmetaller og PCB

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Transport og behandling af ikke-støvende bygningsaffald indeholdende tungmetaller og PCB

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet er annulleret grundet ændringer i ordregivers indkøbsbehov. Ny udbudsbekendtgørelse vil blive annonceret inden for 3 uger.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over tildelingsbeslutning skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2018

Send til en kollega

0.096