23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 186-420257
Offentliggjort
27.09.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
09.11.2018 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kabqntltgm

Udbyder

Vejle Spildevand A/S

Vindere

Valgt firma

(10.01.2019)
Leif M. Jensen A-S
Finlandsvej 22
7100 Vejle

Spuling, TV-inspektion og brøndinspektion


Vejle Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vejle Spildevand A/S
Vejle
Danmark
Kontaktperson: Ulrik Bindeballe Jensen
E-mail: ulrje@vejlespildevand.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vejlespildevand.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
NIRAS
Aalborg
Danmark
Kontaktperson: Jannie Weje Stepien
E-mail: jwn@niras.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.niras.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.Ibinder.com
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: A/S
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af spuling, TV-inspektion og brøndinspektion

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90491000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Der udbydes en rammeaftale vedrørende opgaver inden for spuling, TV-inspektion og brøndinspektion, som udføres i forbindelse med inspektioner af kloakker i Vejle Spildevands forsyningsområde.

Følgende opgavetyper er omfattet af rammeaftalen:

- Spuling og TV-inspektion af hovedledninger og stikledninger,

- Spuleopgaver i forbindelse løbende drift- og vedligeholdelse,

- Brøndrapportering.

Der indgås rammeaftale med én leverandør.

Rammeaftalen træder i kraft den 1.1.2019 og løber indtil 31.12.2020. Herudover har ordregivere option på forlængelse af rammeaftalen på samme vilkår i 2 x 1 år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Vejle Spildevands forsyningsområde.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se afsnit II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse af rammeaftalen på samme vilkår i 2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver har option på forlængelse af rammeaftalen på samme vilkår i 2 x 1 år.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal udfylde Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) ved besvarelsen af om tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed.

ESPD er vedlagt udbudsmaterialet som Bilag 1 (elektronisk i xml-format).

ESPD er en XML-fil. Tilbudsgiver skal åbne og udfylde filen elektronisk via ESPD-tjenesten på:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da

Det er ikke muligt at åbne XML-filen fra andre tjenester eller programmer.

Når ESPD er udfyldt elektronisk, gemmes filen i pdf-format. Pdf-filen udskrives, underskrives af tilbudsgiver og scannes ind til pdf-fil. Denne pdf-fil med tilbudsgivers underskrift afleveres som en del af tilbuddet.

Bemærk følgende ved udfyldning af ESPD:

Del II og III: Udfyldes.

Del IV, afsnit C. Her anføres referencer vedrørende opgaver vedrørende spuling og TV-inspektion af kloakker, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år fra tidspunktet for tilbudsfristen udløb. For hver reference anføres ordregiver, startdato, slutdato, beløb, beskrivelse af opgaven og antal meter kloakker.

Del V: Udfyldes ikke.

Del VI: udfyldes.

Støtter tilbudsgiver sig på en anden juridisk enhed, fx underleverandører, i opfyldelse af minimumskrav vedrørende egnethed, skal der i ansøgningen vedlægges et særskilt udfyldt ESPD for denne anden juridiske enhed.

Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx konsortium eller joint venture) skal alle deltagere aflevere særskilt udfyldt ESPD.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår teknisk og faglig kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed deltager i opfyldelsen af kontrakten.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav at tilbudsgiver har udført spuling og TV-inspektion af 5 000 meter kloakker inden for de seneste 3 år fra tidspunktet for tilbudsfristens udløb.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/11/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/11/2018
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgivere kan ikke være til stede.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialer er tilgængeligt på:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kabqntltgm

Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed, jf. Udbudslovens § 138, udelukkes tilbudsgiver fra udbudsprocessen såfremt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § § 135 og 136 og den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1, nr. 2.

Følgende ESPD-dokumentation skal fremlægges af den som ordregiver udpeger:

Udelukkelsesgrunde:

Som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 og/eller 3 og § 137, stk. 1 nr. 2 fremlægges:

- Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativmyndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 2,

- Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1 nr. 2.

Danske tilbudsgivere kan som bevis fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel, regnet fra tilbudsfristen udløb.

For udenlandske tilbudsgivere gælder, at såfremt der ikke udstedes de nævnte certifikater eller dokumenter i tilbudsgivers hjemland, kan disse erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Andre juridiske enheder, som tilbudsgiver støtter sig på:

Såfremt tilbudsgiver har baseret sig på en anden juridisk enhed i opfyldelsen af minimumskrav for egnethed vedlægges en erklæring fra denne anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med opgaven.

Denne anden juridiske enhed, som tilbudsgiver har støttet sig på, skal ligeledes fremlægge dokumentation vedr. udelukkelsesgrunde.

Sammenslutning af økonomiske aktører:

Alle deltagere i sammenslutningen skal fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD.

Der skal desuden vedlægges en erklæring der statuerer, at deltagerne hæfter solidarisk for rammeaftalens opfyldelse. Erklæringen skal ligeledes indeholde oplysning om hvilken deltager der er udpeget til at indgå aftaler med ordregiver på sammenslutningens vegne.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over udbud skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/09/2018

Send til en kollega

0.11