23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 189-427260
Offentliggjort
02.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
30.10.2018 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4b7bad87-aa58-444d-a96b-4a2777c273b5/homepage

Udbyder

Horten

Vindere

Transport og behandling af ikke-støvende bygningsaffald indeholdende tungmetaller og PCB

(25.02.2019)
Fortum Waste Solutions A/S
Lindholmvej 4
5800 Nyborg

Transport og behandling af støvende bygningsaffald indeholdende tungmetaller og PCB

(25.02.2019)
Fortum Waste Solutions A/S
Lindholmvej 3
5800 Nyborg

Transport og behandling af H2 - maling og malingsrelaterede produkter

(25.02.2019)
Stena Recycling A/S
Banemarksvej 40
2605 Brøndby

Transport og behandling af farligt affald


Horten

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Horten
33775229
Philip Heymans Allé 7
Hellerup
2900
Danmark
Kontaktperson: Rasmus Asger Sparholt
E-mail: ras@horten.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4b7bad87-aa58-444d-a96b-4a2777c273b5/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4b7bad87-aa58-444d-a96b-4a2777c273b5/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4b7bad87-aa58-444d-a96b-4a2777c273b5/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4b7bad87-aa58-444d-a96b-4a2777c273b5/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Transport og behandling af farligt affald

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter transport og behandling af farligt malingsrelateret affald, samt bygningsaffald indeholdende tungmetaller og PCB fra SMOKA.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Transport og behandling af H2 - maling og malingsrelaterede produkter

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000
90510000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

København.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter transport og behandling af farligt affald fra SMOKA.

For delaftale 1 "transport og behandling af H2 – maling og malingsrelaterede produkter" indgås der kontrakt på grundlag af det kontraktudkast, der indgår i udbudsmaterialet. Kontrakten indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Ikrafttrædelsesdato for kontrakten forventes at være 1.1.2019.

Affaldets art og oprindelse: H2-affald er defineret som ”ikke-pumpbart organisk-kemisk affald uden halogen eller svovl". For H2-affald vil der typisk være tale om maling og malingsrelaterede produkter, men også andre typer H2-affald kan forekomme, eksempelvis:

- UN 1263 malingsrelaterede produkter i plast, metal og glasemballage op til 30 kg,

- Ikke farligt gods fraktioner, typisk fast olieholdigt affald,

- Olie i småemballage,

- Malerslam fast udskrab fra diverse slamsugere sendes som H2 (I egen 12 m3 container),

- Diverse limprodukter emballeret i spande,

- Tjærerester, bitumen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Driftssikkerhed / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten 2 gange af 1 års forlængelse. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Transport og behandling af støvende bygningsaffald indeholdende tungmetaller og PCB

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000
90510000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

København.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter transport og behandling af farligt affald fra SMOKA.

For delaftale 2 "transport og behandling af støvende bygningsaffald indeholdende tungmetal og PCB" indgås der kontrakt på grundlag af det kontraktudkast, der indgår i udbudsmaterialet. Kontrakten indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Ikrafttrædelsesdato for kontrakten forventes at være 1.1.2019.

Affaldets art og oprindelse: Støvende bygningsaffald indeholdende tungmetaller og PCB (PCB indhold mindre end 1 000 ppm). Hovedparten af affaldet er:

- Beton som er neddelt og har været i berøring med PCB fugemasse,

- Sand fra sandblæsning kan indeholde alle typer maling,

- Jord/sand forurenet med maling.

Hovedparten af det støvende bygningsaffald er emballeret i big-bags eller plastposer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Driftssikkerhed / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten 2 gange af 1 års forlængelse. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Transport og behandling af ikke-støvende bygningsaffald indeholdende tungmetaller og PCB

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000
90510000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

København.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter transport og behandling af farligt affald fra SMOKA.

For delaftale 3 "transport og behandling af ikke støvende bygningsaffald indeholdende tungmetal og PCB" indgås der kontrakt på grundlag af det kontraktudkast, der indgår i udbudsmaterialet. Kontrakten indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Ikrafttrædelsesdato for kontrakten forventes at være 1.1.2019.

Affaldets art og oprindelse: Ikke støvendes bygningsaffald med tungmetaller og PCB (PCB indhold mindre end 1 000 ppm). Hovedparten af affaldet er træ indeholdende:

- Vinduer og døre af træ som indeholder store mængder af blymaling – pcb træ og maling,

- Vinduer og døre som har været i berøring med PCB fugemasse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Driftssikkerhed / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten 2 gange af 1 års forlængelse. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal være registreret i et relevant handelsregister i det land, hvor tilbudsgiveren har hjemsted, jf. udbudslovens § 141. Danske virksomheder skal være registreret i CVR-registeret. Udenlandske virksomheder skal være registreret i et tilsvarende register, hvor de har hjemsted.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende udskrift fra at være optaget i et relevant handelsregister medmindre oplysningerne er gratis tilgængelige for Ordregiver.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et oplyse følgende nøgletal:

- Årsomsætning,

- Egenkapital,

- Likviditetsgrad,

- Soliditetsgrad.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at "vindende tilbudsgiver", som en del af dokumentationen, skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Såfremt en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under kontrakten.

Dokumentation: Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende (ikke som en del af tilbuddet) kunne forelægges i form af

- Godkendte årsregnskaber for de 3 seneste afsluttede regnskabsår eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal.

Tilbudsgiver skal ikke fremlægge ovenstående oplysninger, hvis Ordregiver kan tilgå de efterspurgte oplysninger fra en offentlig tilgængelig kilde (cvr.dk. eller lignende).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

- Årsomsætning:

- - Delaftale 1: En årsomsætning på minimum 5 000 000 DKK i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår;

- - Delaftale 2: En årsomsætning på minimum 1 500 000 DKK i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår;

- - Delaftale 3: En årsomsætning på minimum 1 500 000 DKK i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

Hvis tilbudsgiver byder på flere delaftaler, skal tilbudsgiver opfylde mindstekravet til årsomsætning kumuleret for alle de delaftaler, som tilbuddet omfatter. Hvis en tilbudsgiver således afgiver tilbud på delaftale 1 og delaftale 3, skal tilbudsgiver have en årsomsætning på minimum 6 500 000 DKK i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

- Egenkapital:

- - Delaftale 1: En egenkapital på minimum 1 500 000 DKK i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår;

- - Delaftale 2: En egenkapital på minimum 500 000 DKK i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår;

- - Delaftale 3: En egenkapital på minimum 500 000 DKK i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

Hvis tilbudsgiver byder på flere delaftaler, skal tilbudsgiver opfylde mindstekravet til egenkapitalen kumuleret for alle de delaftaler, som tilbuddet omfatter. Hvis en tilbudsgiver således afgiver tilbud på delaftale 1 og delaftale 3, skal tilbudsgiver have en egenkapital på minimum 2 000 000 DKK i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

- Likviditetsgrad: En likviditetsgrad på minimum 100% i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår, uanset hvor mange delaftaler tilbudsgiver byder på,

- Soliditetsgrad: En soliditetsgrad på minimum 10% i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår, uanset hvor mange delaftaler tilbudsgiver byder på.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal angive referencer med oplysninger om tilbudsgivers betydeligste erfaring med lignende eller tilsvarende arbejder udført inden for de seneste 3 år.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, samlet beløb for udførelsen, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson). Måtte arbejdet/opgaven også vedrøre andre opgaver end transport og behandling farligt affald bedes angivet, hvor stor en del af arbejdet/opgavens værdi, der relaterer sig til disse områder.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, gælder endvidere, at tilbudsgiver, som en del af dokumentationen, skal fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil vindende tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følende mindstekrav:

- Tilbudsgiver skal inden for de sidste 3 år have udført mindst 1 lignende eller tilsvarende arbejder, se herunder. Perioden på 3 år regnes fra tilbudsfristen.

Lignende eller tilsvarende arbejde(r): "Lignende eller tilsvarende arbejde(r)" afgrænses ud fra følgende kriterier:

Delaftale 1:

i. Indholdsmæssigt: Transport og behandling af farligt affald. Ved referencekontrakter, der også indeholder andre arbejder end de i dette punkt oplistede, vil alene værdien af den del af arbejdet, der vedrører delaftalen kunne medregnes i referencens værdi, se (ii).

ii. Samlet værdi: Mindst 11 000 000 DKK ekskl. moms.

Delaftale 2:

i. Indholdsmæssigt: Transport og behandling af farligt affald. Ved referencekontrakter, der også indeholder andre arbejder end de i dette punkt oplistede, vil alene værdien af den del af arbejdet, der vedrører delaftalen kunne medregnes i referencens værdi, se (ii).

ii. Samlet værdi: Mindst 3 000 000 DKK ekskl. moms.

Delaftale 3:

i. Indholdsmæssigt: Transport og behandling af farligt affald. Ved referencekontrakter, der også indeholder andre arbejder end de i dette punkt oplistede, vil alene værdien af den del af arbejdet, der vedrører delaftalen kunne medregnes i referencens værdi, se (ii).

ii. Samlet værdi: Mindst 3 000 000 DKK ekskl. moms.

Bemærk: Hvis tilbudsgiver byder på flere delaftaler, skal referencen/referencerne være lignende eller tilsvarende med alle de delaftaler, der bydes på.

Eksempel: Hvis der afgives tilbud på delaftale 1 og 2 skal referencen/referencerne indholdsmæssigt ligne delaftale 1 og 2, samt have en værdi på mindst 14 000 000 DKK ekskl. moms.

Mindstekravet kan opfyldes på en af følgende måder:

1) Ved én reference (dvs. én kontrakt), som

(i) omfatter transport og behandling af farligt affald, og

(ii) har en værdi på mindst det samlede beløb, som de(n) delaftale(r), der bydes på,

eller

2) Ved flere referencer/kontrakter (dog maksimalt 3 referencer/kontrakter), som

(i) omfatter transport og behandling af farligt affald, og som tilsammen

(ii) har en værdi på mindst det samlede beløb, som de(n) delaftale(r), der bydes på.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/10/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/10/2018
Tidspunkt: 10:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af de indkomne tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

I henhold til udbudsloven skal standardformularen "Det fælles europæiske udbudsdokument" ("ESPD") benyttes. ESPD fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, samt som bevis for, at tilbudsgiver opfylder de fastsatte krav til egnethed.

Tilbudsgiver skal derfor udfylde og vedlægge ESPD i overensstemmelse med Ordregivers anvisninger i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet.

Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal vedlægge særskilt ESPD for disse enheder. Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet vil, som en del af dokumentationen, blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Afgives tilbuddet af et konsortium, skal hver konsortiedeltager vedlægge særskilt ESPD.

Ordregiver er forpligtet til at udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § § 135-136. Tilsvarende vil ordregiver udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de angivne frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. (1)-(6). Udelukkelse vil ske, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: De(n) tilbudsgiver(e), der står til at blive tildelt delaftalerne skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 28.9.2018.

— Tilbudsgiver skal have kvalitets- og miljøledelsessystemer, som er implementeret i virksomheden.

Dokumentation: Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende fra Ordregiver (ikke som en del af tilbuddet) kunne forelægges, enten i form af gyldige Certifikater (ISO 9001 og ISO 14001), eller det af tilbudsgiver udformede kvalitetsstyrings- og miljøledelsessytem, som er implementeret i virksomheden,

— I standstill perioden skal den vindende tilbudsgiver fremsende gyldig vognmandstilladelse. Det er en betingelse for kontraktens indgåelse, at den vindende tilbudsgiver, eller dennes underleverandør, der skal forestå transporten, har gyldig vognmandstilladelse.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over tildelingsbeslutning skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/09/2018

Send til en kollega

0.121