23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 190-429693
Offentliggjort
03.10.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
02.11.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=otwnykvkkb

Udbyder

Esbjerg Kommune, Vej & Park

Vindere

Valgt totalrådgiver

(05.02.2019)
Cowi A/S
Stormgade 2
6700 Esbjerg

Esbjerg Strand - Etape 1 - Landdelen - Totalrådgiverudbud


Esbjerg Kommune, Vej & Park

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Esbjerg Kommune, Vej & Park
29 18 98 03
Frodesgade 30
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Torben Hartung
Telefon: +45 76161553
E-mail: TOHES@esbjergkommune.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://wwwhttp://www.esbjergkommune.dk/

Internetadresse for køberprofilen: http://projekter.esbjergkommune.dk/storbyen/esbjerg-strand

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=otwnykvkkb
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Esbjerg Strand - Etape 1 - Landdelen - Totalrådgiverudbud

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Esbjerg kommune har som en del af sin udviklingsplan for erhvervslivet i Esbjerg påbegyndt udviklingen af Esbjerg Strand. Dette udbud omfatter totalrådgiverkontrakt ifm. anlægsarbejder på havnearealerne ved Esbjerg Strand etape 1 - landdelen. Arbejderne omfatter projektering af udearealer på havneøen, udearealer ved havnetorvet, Tage Sørensens Plads, forhavnen og sikkerhedsmur med tilstødende arealer ved Esbjerg Brygge.

Der skal udarbejdes projekt for byggemodning i form af veje, stier, pladser og promenader på hele havneøen, Forhavnen og ved havnetorvet. Det samlede areal der skal projekteres er ca. 100 000 m2. Der skal endvidere udarbejdes projekt for sikkerhedsmur mod Kosan Gas samt overordnet bearbejdning af ubefæstigede områder i sikkerhedszonen hvor der skal designes et nedsivningsbassin. Der henvises til mere detaljeret beskrivelse i Bilag 01-11 Anlægsprogram.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71322500
71421000
71222000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Esbjerg Strand, v. Esbjerg Brygge, 6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Esbjerg kommune har som en del af sin udviklingsplan for erhvervslivet i Esbjerg påbegyndt udviklingen af Esbjerg Strand. Dette udbud omfatter totalrådgiverkontrakt ifm. anlægsarbejder på havnearealerne ved Esbjerg Strand etape 1 - landdelen. Arbejderne omfatter projektering af udearealer på havneøen, udearealer ved havnetorvet, Tage Sørensens Plads, forhavnen og sikkerhedsmur med tilstødende arealer ved Esbjerg Brygge.

Der skal udarbejdes projekt for byggemodning i form af veje, stier, pladser og promenader på hele havneøen, Forhavnen og ved havnetorvet. Det samlede areal der skal projekteres er ca. 100 000 m2. Der skal endvidere udarbejdes projekt for sikkerhedsmur mod Kosan Gas samt overordnet bearbejdning af ubefæstigede områder i sikkerhedszonen hvor der skal designes et nedsivningsbassin. Der henvises til mere detaljeret beskrivelse i Bilag 01-11 Anlægsprogram.

Totalrådgivningen omfatter arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørydelser i forbindelse med projektering og opførelse af udenomsarealer og sikkerhedsmur.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 31
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelse blandt konditionsmæssige ansøgere vil ske på baggrund af oplysninger om ansøgerens kvalifikationer i henhold til teknisk og faglig formåen, jf.oplysningerne i punkt III.1.3.

Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge vægt på:

- De oplyste referencers relevans i forhold til lignende opgaver som den udbudte,

- Referenceprojekter med stor lighed af den udbudte opgave vægtes højere end andre referencer,

- Referenceprojekter som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter som endnu ikke er afsluttet,

- Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Med lignende opgaver menes opgaver der:

— er gennemført som totalrådgivning, hvor ansøger har været totalrådgiver,

— Byrums projekter,

— Anlægsprojekter udført i hovedentreprise,

— Anlægsprojekter i havnemiljøer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbuddet er et digitalt udbud og gennemføres via Ibinder. Ansøgning skal afleveres elektronisk i henhold til specifikationerne på Ibinder.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udfyldelse af ESPD del IV, afsnit B:

(a) Samlet årsomsætning: der anføres oplysning om samlet årsomsætning for det seneste afsluttede regnskabsår;

(b) Finansielle nøgletal: der anføres oplysning om soliditetsgrad i procent for det seneste afsluttede regnskabsår;

(c) Øvrige økonomiske og finansielle krav: der anføres oplysning om egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre juridiske enheder, i opfyldelse af et eller flere økonomiske minimumskrav vedrørende egnethed, skal ansøger vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed.

Såfremt dette ikke er efterlevet, har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på den anden juridiske enheds økonomiske kapacitet.

Efter udbudslovens § 151 stk. 1 skal ordregiver inden beslutning om tildeling af opgaven kræve, at den tilbudsgiver, det er til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægger dokumentation for de oplysninger givet i ESPD. For at sikre at udbudsprocessen gennemføres korrekt, ønsker ordregiver i dette udbud, at dokumentationen fremlægges af tilbudsgiver ved tilbudsafgivelse. Følgende ønskes fremlagt som dokumentation ved tilbudsafgivelse:

— En serviceattest (det skal være den nye udvidede serviceattest, der ligeledes dækker ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer): https://indberet.virk.dk/myndighe-der/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

— Dokumentation for økonomiske nøgletal jf. udvælgelseskriterierne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Ansøgers omsætning skal være mindst 20 000 000 DKK i det seneste afsluttede regnskabsår;

2) Soliditetsgraden skal være min. 15% i det seneste tilgængelige regnskabsår;

3) Ansøgerens egenkapital, med tillæg af en eventuel ansvarlig lånekapital, skal være mindst 5 000 000 DKK i det seneste afsluttede regnskabsår.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes både egenkapital og omsætning som ansøgers samlede egenkapital og omsætning. Kravet til soliditetsgrad skal opfyldes af hver af sammenslutningens/konsortiets deltagere. En ansøger kan basere sig på tredjemands økonomiske og finansielle formåen.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udfyldelse af ESPD del IV, afsnit C:

I ESPD del IV, afsnit C anføres oplysninger om referenceprojekter med beskrivelse af de betydeligste lignende opgaver, som tilbudsgiver helt eller delvist har udført i de seneste 5 år med angivelse af:

— Kort beskrivelse af opgaven, herunder angivelse af entreprise- form, nyanlæg/ ombygning/ renovering, og ansøgers rolle i projektet,

— Kontraktsum,

— Udførelsestidsperiode,

— Ordregiver.

Ansøger kan vedlægge referenceark i stedet for at skrive referencer ind i ESPD´en. Der må maksimalt angives 10 referencer inkl. referencer fra andre enheder (f.eks. underrådgivere), ansøger baserer sig på. Der bør vedlægges referencer fra underrådgivere, dog stadig maksimalt 10 referencer i alt.

Referencer ud over de første 10 vil ikke blive taget i betragtning. Referencer må ikke være mere end 5 år gamle, referencer fra projekter, der er afleveret for mere end 5 år siden vil ikke blive tillagt vægt.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Der er ikke mindstekrav til referenceprojekter, referenceprojekter vil blive anvendt til udvælgelse blandt egnede ansøgere, som angivet under pkt. 8.2.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til kontraktvilkår, som fremgår af udbudsmaterialet, herunder ABR89.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/11/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed (i overensstemmelse med udbudslovens § 148).

Ordregiver har tilpasset og uploadet den elektroniske ESPD-skabelon med det øvrige udbudsmateriale på Ibinder. ESPD udfyldes elektronisk i https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/ ved hjælp af den i udbudsmaterialet vedlagte xml-fil (bilag 01-03).

Se i øvrigt udbudsbetingelserne samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldning af ESPD.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/09/2018

Send til en kollega

0.103