23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 190-430714
Offentliggjort
03.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
19.11.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/92253536.aspx

Udbyder

Silkeborg Forsyning A/S

Vindere

Valgt landinspektør

(22.01.2019)
Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Energivej 34
2750 Ballerup

Rammeaftale vedrørende landinspektørydelser


Silkeborg Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Silkeborg Forsyning A/S
31857848
Tietgensvej 3
Silkeborg
8600
Danmark
Kontaktperson: Trine Schultz
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/92253536.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.silkeborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Silkeborg Spildevand A/S
Silkeborg
Danmark
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.silkeborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Silkeborg Vand A/S
Silkeborg
Danmark
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.silkeborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Silkeborg Varme A/S
Silkeborg
Danmark
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.silkeborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Silkeborg Genbrug og Affald A/S
Silkeborg
Danmark
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.silkeborgforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/92253536.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/92253536.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale vedrørende landinspektørydelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71355000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rammeaftale om landinspektørydelser til levering af landinspektørrådgivning i forbindelse med udbygning, vedligeholdelse og tinglysning af ledningsnettet til spildevand, vand og varmeforsyning i Silkeborg. Forsynings forsyningsområde samt opmålingsopgaver for affaldsområdet.

Tryk her https://permalink.mercell.com/92253536.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71315300
71353000
71356000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter ydelser, som angivet her nedenfor:

Traditionelle opmålings- og afsætningsopgaver:

— Opmåling og afsætning af ledninger, brønde og bygværker for vand, varme og afløb,

— Opmåling og afsætning af vejprofil og tværsnit ved ledningsrenovering,

— Udarbejdelse af kort med terrænforhold (højdekurver og punkter) til fastlæggelse af ledningstracé for bassiner, pumpestationer, boringer, bygværker mv,

— Afsætning af ledningstracé ved byggemodninger og evt. kotepunkt til brug for den udførende entreprenør,

— Fladenivellementer.

Rådgivningsbistand:

— Matrikulære arbejder i henhold til lov om landinspektørvirksomhed,

— Bistand i forbindelse med ledningsrettigheder,

— Tinglysning af ledningsrettigheder,

— Servitutundersøgelse,

— Afsætning, rådgivning og bistand ved ekspropriationer,

— Skøder,

— Matrikulære ændringer og berigtigelser.

Drone- og 3D laserscanningsopgaver:

— 3D opmålinger af bygværker (underjordiske),

— Droneoverflyvninger ved eksempelvis bassiner og lodsejerekspropriationer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Nøglepersoners kompetencer og erfaring - i CV format / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 25
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2019
Slut: 31/01/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Forlængelse på op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til 3 års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste 3 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som minimumskrav bør tilbudsgivers tekniske og faglige formåen dokumenteres, herudover skal tilbudsgiver kunne påvise mindst 5 referencer på relevante opgaver udført indenfor de seneste 3 år, hvor der har været et honorar på min. 100 000 DKK, ekskl. moms pr. opgave. Med relevante opgaver menes opgaver vedr. opmåling af ledninger for henholdsvis spilde-vandsforsyning, vandforsyning og fjernvarmeforsyning samt affald, ekspropriationsforhandlinger eller tilsvarende opgaver. Via Mercell skal tilbudsgiver angive følgende for hver reference i feltet udvælgelse: Kort beskrivelse af opgave, herunder særligt i hvilket omfang projektet angår opmålingsopgaver for en eller flere af de angivne forsyningsarter (vand, spildevand, fjernvarme eller affald) eller en eller flere af de angivne opgavetyper. Honoraret angivet ekskl. moms. Kunden.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/11/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2018

Send til en kollega

0.116