23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 191-431250
Offentliggjort
04.10.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Aarhus Universitet

Vindere

Valgt udbudsfuldmægtig

(04.10.2018)
Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S
Finlandsgade 14
8200 Aarhus N

(24.11.2018)
Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S
Finlandsgade 14
8200 Aarhus N

Lejekontrakt for del af bygningskompleks 1870, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C


Aarhus Universitet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Universitet
31119103
Nordre Ringgade 1
Aarhus
8000
Danmark
Kontaktperson: Lene Bleeker Pedersen
E-mail: lep@au.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.au.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Lejekontrakt for del af bygningskompleks 1870, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45214000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kontrakten omfatter et lejemål på Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus, der i dag ejes af Region Midt og anvendes af Aarhus Universitetshospital, og som ved betinget salgsaftale af 5.1.2016 er solgt til FEAS. Lejemålet er en del af 1870-bygningskomplekset. Lejemålet er til brug for Aarhus Universitets undervisningsaktiviteter, kontor og laboratoriebrug med tilhørende kælderareal. Det lejede omfatter ca. 20 693 m2 og 3 031 m2 kælder. For anvendelse af lejemålet til de forudsatte aktiviteter foretager udlejer en renovering/ombygning af ejendommen forud for indflytning. Overtagelsen af lejemålet forventes at være d. 1.11.2021. Lejeaftalen er for Aarhus Universitet uopsigelig i 10 år, mens lejeaftalen for udlejer er uopsigelig i 15 år. Lejemålets placering muliggør, at Aarhus Universitet kan bevare sin unikke geografiske sammenhæng omkring Universitetsparken, Katrinebjerg-området og Nobelparken.

Kontrakten er betinget af godkendt aktstykke fra Folketingets Finansudvalg.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 478 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

1870-bygningskomplekset

Nørrebrogade 44

8000, Aarhus C

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

I forbindelse med renoveringen/ombygningen af de eksisterende lokaler til Aarhus Universitets brug af lejemålet forestår udlejer nogle bygge- og anlægsarbejder. Værdien af disse bygge- og anlægsarbejder er ca. 478 000 000. Udlejer skal i forbindelsen med renoveringen/ombygningen af lejemålet agere som udbudsfuldmægtig og dermed sikre, at bygge- og anlægsarbejderne udbydes i henhold til udbudslovens regler. Samtlige bygge- og anlægsarbejder udbydes af udlejer.

Udlejer skal endvidere koordinere implementeringen og installationen af bygherreleverancer i form af Data-installationer og AIA/ADK-installationer. Disse installationer udbydes af udlejer i Aarhus Univeristets navn og for Aarhus Universitets regning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Aarhus Universitet har behov for at udvide sin lokalekapacitet til brug for såvel undervisning, kontor og laboratorier. Aarhus Universitet er imidlertid kendetegnet ved sin unikke sammenhængende geografiske placering omkring Universitetsparken, Katrinebjerg-området og Nobelparken, hvorfor udvidelsen af universitetets kapacitet også skal ske i dette område af hensyn til at bevare dette centrale kendetegn ved Aarhus Universitet.

I forbindelse med Aarhus Universitetshospitals fraflytning af ejendommen på Nørrebrogade, der er beliggende som naboejendom til Universitetsparken, og FEAS' køb af denne ejendom, har Aarhus Universitet fået mulighed for at udvide sin kapacitet som ønsket på denne ejendom. FEAS har købt ejendommen med overtagelse pr. 1.5.2019.

Da Aarhus Universitet ikke har hjemmel til at eje egen ejendom, er Aarhus Universitet nødsaget til at indgå lejeaftale med FEAS vedrørende det ønskede lejemål. For at lejemålet kan anvendes til den af Aarhus Universitet forudsatte brug, er der behov for en renovering/ombygning af lejemålet. Aarhus Universitet ønsker på denne baggrund at indgå en aftale med FEAS, hvorefter FEAS forpligter sig til at renovere/ombygge en del af 1870-bygningskomplekset til brug for Aarhus Universitets aktiviteter og udleje dette lejemål til Aarhus Universitet.

Det er Aarhus Universitets vurdering, at lejeaftalen med FEAS ikke er udbudspligtig, jf. udbudslovens § 21, nr. 1, der undtager lejeaftaler fra udbudspligt. Selv hvis lejeaftalen som følge af Aarhus Universitets indflydelse på indretningen af lejemålet anses for at udgøre en bygge- og anlægsaftale, er det Aarhus Universitets vurdering, at udbudspligten er fuldt ud afløftet ved FEAS’ udbud af disse bygge- og anlægsarbejder. Det er endvidere Aarhus Universitets vurdering, at idet Aarhus Universitet har en sagligt begrundet interesse i at bevare det unikke geografisk sammenhængende universitet, og idet der ikke findes andre ejendomme, der kan opfylde dette behov, er der ikke et rimeligt praktisabelt alternativ for Aarhus Universitet til at indgå en lejeaftale med FEAS og lade FEAS udbyde de bygge- og anlægsarbejder, der er forbundet med tilpasningen af lejemålet til Aarhus Universitets behov.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
17/09/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S
10395933
Finlandsgade 14
Aarhus N
8200
Danmark
NUTS-kode: DK042

Internetadresse: http://feas.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 478 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten/delkontrakten/koncessionen forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 100 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

 

FEAS agerer som Aarhus Universitets udbudsfuldmægtig, og i den forbindelse udbydes samtlige bygge- og anlægsarbejder til ombygning af lejemålet efter bestemmelserne i udbudsloven.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: kflu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I tilfælde hvor ordregiver forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregivers beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Klagen skal vedlægges klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/10/2018

Send til en kollega

0.107