23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 191-431320
Offentliggjort
04.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Spørgsmål

Addresse
NIRAS A/S
Ceres Allé 3
8000 Aarhus C
Kontaktperson: Birgitte Møller
Telefon: +45 61557233
E-mail: bigm@niras.dk

Indlevering af tilbud

Til
30.11.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

Valgt firma

(14.02.2019)
Gibotech A/S
Odense SØ

Anskaffelse af AGV (genudbud)


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
Skottenborg 26
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Michael Hyllegaard
E-mail: bigm@niras.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rm.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
NIRAS A/S
Ceres Allé 3
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Birgitte Møller
Telefon: +45 61557233
E-mail: bigm@niras.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rib-software.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://www.rib-software.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Region Midtjylland - Anskaffelse af AGV (genudbud)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42400000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører en rammeaftale omfattende den totale leverance af AGV’er, opladepladser og supply-station-pladser til Region Midtjyllands hospitaler (herefter betegnet bygherre). Ydelsen omfatter projektering, levering, montering, idriftsætning, fuld implementering og installering, fuld interfaceintegration, uddannelse, og service. Den vindende leverandør er garanteret levering af 7 AGV’er, 5 opladepladser og 102 supply-station-pladser til det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) i henhold til rammeaftalens vilkår. Derudover forventer regionen at indkøbe 2 – 12 AGV’er, 1 – 5 ladepladser og 30 – 100 supply-station-pladser i rammeaftalens løbetid.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42400000
42900000
42997300
34900000
45310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

DNV-Gødstrup

Gødstrupvej 43, Gødstrup

DK-7400 Herning

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører en rammeaftale omfattende den totale leverance af AGV’er, opladepladser og supply-station-pladser til Region Midtjyllands hospitaler (herefter betegnet bygherre). Ydelsen omfatter projektering, levering, montering, idriftsætning, fuld implementering og installering, fuld interfaceintegration, uddannelse, og service. Den vindende leverandør er garanteret levering af 7 AGV’er, 5 opladepladser og 102 supply-station-pladser til det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) i henhold til rammeaftalens vilkår. Derudover forventer regionen at indkøbe 2 – 12 AGV’er, 1 – 5 ladepladser og 30 – 100 supply-station-pladser i rammeaftalens løbetid.

Kontrakten er tidligere forsøgt udbudt i sommeren 2018, men udbuddet blev annulleret grundet manglende konkurrence, idet ordregiver kun modtog ukonditionsmæssige og uantagelige tilbud. I genudbuddet er det nu muligt at aflevere tilbud på engelsk ligesom der er afsat længere tilbudsfrist end i det første udbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering og uddannelse / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Teknik og sikkerhed / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbuddet gennemføres via Byggeweb/RIB, og udbudsmaterialet findes ved at søge på udbudsnummer TN589394 under fanen "Udbudsportal". Der henvises til pkt. I.3) »Kommunikation«. Tilbuddet skal afleveres elektronisk i henhold til specifikationerne på Byggeweb/RIB-software, http://www.rib-software.dk

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de 3 seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed:

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Årlig omsætning:

Mindstekrav: Tilbudsgivers årlige omsætning skal i hvert regnskabsår være mindst 30 000 000 DKK;

2) Egenkapital:

Mindstekrav: Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i alle regnskabsårene.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver bedes vedlægge en referenceliste over de mest betydelige sammenlignelige arbejder udført inden for de seneste 3 år. Med sammenlignelige forstås referencer der dokumenterer erfaring med levering af AGV’er til bygninger, hvor der er betydelig gående trafik, gerne hospitalsreferencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Mindstekrav:

a) Tilbudsgiver skal vedlægge mindst 3 sammenlignelige referencer. Max 2 af disse må være igangværende referencer;

b) De sammenlignelige referencer skal hver have en værdi på minimum 20 000 000 DKK.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til kontraktvilkår, som fremgår af udbudsmaterialet, herunder rammekontrakten.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/11/2018
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed. Udfyldelse sker ved import af den i udbudsmaterialet vedlagte skabelon via: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome

Se i øvrigt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldning af ESPD.

Der henvises til udbudsmaterialets Konkurrencebetingelser for krav til udfyldelse af ESPD.

Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt solidarisk hæftelse for alle forpligtelser. Der skal udpeges en ansvarlig befuldmægtiget tilbudsgiver, der tegner sig for alle de bydende ved tilbuddet og i det efterfølgende aftaleforhold. Alle konsortiedeltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD. Såfremt særskilt udfyldt ESPD ikke er afleveret for hver deltager i konsortiet, indebærer det ikke, at tilbuddet er ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have betydning for vurderingen af konsortiets egnethed og udvælgelse af tilbudsgivere. Alternativt kan der efter ordregivers vurdering indhentes manglende ESPD.

Udvalgte tilbudsgivere kan blive bedt om at fremlægge dokumentation iht. Udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, inden for en passende frist, når det vurderes nødvendigt.

Der er ikke planlagt et informationsmøde og besigtigelse, men skulle der være interesse herfor, bedes tilbudsgiver senest d. 9.10.2018 skrive en mail til Birgitte Møller, bigm@niras.dk Så vil vi forsøge at planlægge en samlet besigtigelse.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregivers tildelingsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside http://klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2018

Send til en kollega

0.099