23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 191-432639
Offentliggjort
04.10.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
02.11.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Udbyder

Metroselskabet I/S

Vindere

Valgt firma

(12.02.2019)
UniCool A/S
Lerhøj 5
2880 Bagsværd

Udskiftning af køleanlæg på 4 metrostationer


Metroselskabet I/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Metroselskabet I/S
30823699
Metrovej 5
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Metroselskabet I/S
Telefon: +45 33111700
E-mail: m@m.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.m.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Metrotransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udskiftning af køleanlæg på 4 metrostationer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45351000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Arbejdet omfatter en komplet udskiftning af køleanlæg på 4 stk. metrostationer. Eksisterende køleanlæg skal demonteres og bortskaffes, nye anlæg monteres og tilsluttes eksisterende rørledninger for afkølet vand og kommunikations- og forsyningskabler.

Om muligt, kan der med fordel vælges aggregater som kan indbringes af eksisterende adgangsveje, da indbaksning af større aggregater er forbundet med store omkostninger.

Isoleringen på alle udvendige installationer skal udskiftes og ny isolering skal afsluttes med bestandig kappe.

Der skal indbygges buffertanke på alle metrostationer, som hydraulisk adskiller produktions- og distributionssystem.

Der skal på Solbjerg og Flintholm metrostation udføres bygningsarbejder for tilpasning til de lokal forhold og der er specielle krav til arbejde med kran samt ind- og ud bugsering af anlæg.

Efter endt installation skal hvert anlæg og system testes og idriftssættes, og driftspersonalet skal instrueres i drift- & vedligeholdelse af anlæggene.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 300 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45351000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Solbjerg, Flintholm, Vanløse og Lindevang metrostationer.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Samlet udbudsmateriale er tilgængeligt på https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ med Byggeweb nr. TN821362

Arbejdet omfatter en komplet udskiftning af køleanlæg på 4 stk. metrostationer. Eksisterende køleanlæg skal demonteres og bortskaffes, nye anlæg monteres og tilsluttes eksisterende rørledninger for afkølet vand og kommunikations- og forsyningskabler.

Om muligt, kan der med fordel vælges aggregater som kan indbringes af eksisterende adgangsveje, da indbaksning af større aggregater er forbundet med store omkostninger.

Isoleringen på alle udvendige installationer skal udskiftes og ny isolering skal afsluttes med bestandig kappe.

Der skal indbygges buffertanke på alle metrostationer, som hydraulisk adskiller produktions- og distributionssystem.

Der skal på Solbjerg og Flintholm metrostation udføres bygningsarbejder for tilpasning til de lokal forhold og der er specielle krav til arbejde med kran samt ind- og ud bugsering af anlæg.

Efter endt installation skal hvert anlæg og system testes og idriftssættes, og driftspersonalet skal instrueres i drift- & vedligeholdelse af anlæggene.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 17
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der skal afleveres ESPD for alle støttende enheder herunder støtter på referencer, økonomi og underentreprenører.

1) Firmaets soliditetsgrad, likviditet, egenkapital, egekapital. Vægtes 25%;

2) Relevante referencer for gennemførelse af minimum 2 tilsvarende opgaver indenfor de seneste 3 år. Med relevante referencer menes størrelse, type, kølemiddel og opstillingsforhold. Vægtes 50%;

3) Behovet for brug af underentreprenører for løsning af opgaven. Der skal oplistes på hvilke discipliner der benyttes underentreprenører. For at mindske muligheden for koordineringsfejl, vurderes det godt at have få underentreprenører. Som minimum skal hovedydelsen (køleteknisk installation) leveres af firmaet selv. Dette punkt vægtes 25%.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgere skal udfylde og aflevere et ESPD.

Ansøgere vil blive udelukket for deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flereafde i udbudslovens § 135-136 (obligatoriske) og § 137, stk. 1 nr. 1-2 (frivillige) nævnte udelukkelsesgrunde. Derhenvises til hele ESPD'et, hvor ansøgeren skal oplyse, hvorvidt ansøgeren er udelukket fra deltagelseefternogle af de nævnte grunde. Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD'et tages ikke ibetragtning. Såfremt en ansøger baserer sig på andres økonomiske/finansielle og/eller tekniske/faglige formåenskal hverenkelt af disse vedlægge et individuelt ESPD.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Firmaets soliditetsgrad, likviditet, egenkapital.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Relevante referencer for gennemførelse af minimum 2 tilsvarende opgaver indenfor de seneste 3 år. Med relevante referencer menes størrelse, type, kølemiddel og opstillingsforhold. Som minimum skal hovedydelsen (køleteknisk installation) leveres af firmaet selv.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Der skal af entreprenøren stilles sikkerhed jf. AB92. Bygherre honorerer alene udført arbejde samt leveret materiale.

Sikkerhedsstillelsen skal godkendes af Metroselskabet.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/11/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere. Klage over tildeling af aftale og øvrige forhold bortset for klage over manglende prækvalifikation skal indgives inden 45 dage regnet fra dagen efter den dag, hvor tildelingen er offentliggjort på TED.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/10/2018

Send til en kollega

0.121