23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 192-433351
Offentliggjort
05.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
06.11.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/92604811.aspx

Udbyder

Varde Kommune

Vindere

Valgt leverandør

(03.01.2019)
TBS Maskinpower ApS
Smedebakken 7
7200 Grindsted

Levering af fabriksnye 4WD traktorer med 100 - 120 HK


Varde Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Varde Kommune
29189811
Bytoften 2
Varde
6800
Danmark
Kontaktperson: Henrik Saarup Mortensen
Telefon: +45 79946193
E-mail: hmor@varde.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/92604811.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.vardekommune.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/92604811.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/92604811.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU udbud - Levering af fabriksnye 4WD traktorer med 100 - 120 HK

 

Sagsnr.: 18/11037
II.1.2) Hoved-CPV-kode
16700000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Varde Kommune ønsker hermed at udbyde indkøb og levering af 2 stk. fabriksny traktorer til Vej og Park, samt option på yderligere 2 traktorer, gennemføres som et offentligt udbud. Traktorerne skal primært bruges på grønne områder og boldbaner.

Varde Kommune har stor fokus på medarbejdernes arbejdsvilkår og trivsel, hvorfor komfort og brugervenlighed vægtes højt.

Udover nævnte 2 traktorer indeholder udbuddet option på køb af yderligere 2 tilsvarende traktorer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

 

Varde Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Det er muligt at stille spørgsmål til materialet via Mercell indtil den 23.10.2018 kl. 12:00. Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt vil blive besvaret i det omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 dage inden tilbudsfristen.

Spørgsmål skal stilles under fanen "kommunikation". Svar fra Varde Kommune kan ses under fanen "kommunikation" / ekstra info".

Alle dokumenter i tilbuddet skal uploades og sendes via Mercell inden tidsfristen udløber, hvilket er omkostningsfrit for tilbudsgiver.

3 dage før tilbudsfristen udløber vil du modtage en påmindelse omkring opgaven på din e-mail. Spørgsmål omkring funktionaliteten af systemet sendes til support.dk@mercell.com eller ring på 6313 3702.

Al kommunikation med ordregiver skal foregå via Mercell Danmark A/S. Tilbud modtaget på andre måder end via Mercell vil ikke blive taget med i vurderingen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 50 %
Omkostningskriterium - Navn: Komfort og brugervenlighed / Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 19/12/2018
Slut: 19/12/2019
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet ineholder option på køb af yderligere 2 tilsvarende traktorer. Optionsperioden for køb af en eller begge traktorer gælder i 12 måneder fra datoen for underskrivelse af rammeaftalen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Personlige forhold:

- Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 135, stk.1-3 og § 136. Udfyld del III a og b. Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137. Udfyld del III c. Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2

Økonomisk og finansiel kapacitet:

- Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 154:

- - Tilbudsgivers egenkapital skal have været positiv i hver af de seneste 2 offentliggjorte årsregnskaber. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Bilag 3 Konsortieerklæring skal i så fald benyttes.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Teknisk og/eller faglig kapacitet:

- Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- - Tilbudsgiver skal beskrive hvilke uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer der indehaves af leverandøren selv og/eller ledende medarbejdere. I relation til udelukkelsesgrundene vil en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der ikke er udstedt tidligere end 3 måneder før fremsendelsen, udgøre fyldestgørende dokumentation. Det skal fremhæves, at serviceattesten for så vidt angår domme foruden tilbudsgiver selv skal omfatte den persongruppe, der er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 2.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/11/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/10/2018

Send til en kollega

0.131