23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 192-435083
Offentliggjort
05.10.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/185

Anmodning om deltagelse

Til
01.11.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Aarhus Vand A/S

Levering af arealvedligeholdelse for Aarhus Vand A/S


Aarhus Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Vand A/S
32562361
Gunnar Clausens Vej 34
Viby J
8260
Danmark
Kontaktperson: Trine Bech Fruergaard
Telefon: +45 89471402
E-mail: tfr@shared.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://tender.konnect.dk/invite/185

Internetadresse for køberprofilen: www.aarhusvand.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/185
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af arealvedligeholdelse for Aarhus Vand A/S

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aarhus Vand A/S udbyder, som begrænset udbud, gartnerisk drift og vedligeholdelse af grønne arealer på regnvandsbassiner, renseanlæg, pumpestationer, vandværker og beholderanlæg samt boringer. Herudover udbydes endvidere vintervedligehold på renseanlæg, pumpestationer, vandværker og beholderanlæg samt muldvarpebekæmpelse på udvalgte anlæg.

På visse dele af de udbudte områder er der ATEX zoner, hvor der skal tages særlige hensyn ift. opgaveudførelsen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

 

Tilbudsgiver kan byde på en eller begge delaftaler. Ordregiver er dermed indforstået at én Tilbudsgiver bliver tildelt begge delaftaler.

Delaftalen tildeles den Tilbudsgiver, der er billigst på den enkelte delaftale.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

1) Vedligeholdelse af grønne arealer på regnvandsbassiner og et areal, primært græsslåning og pleje af beplantning

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77342000
77340000
77341000
77314100
77312000
77314000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Vedligeholdelse af grønne arealer på regnvandsbassiner og et areal, primært græsslåning og pleje af beplantning. Der er 127 regnvandsbassiner hvoraf omkring 37 ha er fælledgræs, 17 ha er naturgræs og ca. 9 ha er beplantning. Plejen udføres overvejende til udførelseskrav.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aarhus Vand A/S kan forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen maksimalt løber frem til den 28.2.2025.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis mere end 5 ansøgere opfylder egnethedskriterierne beskrevet ovenfor, udvælger Ordregiver de 5 ansøgere, der vurderes til at have de bedste og mest relevante referencer, de bedste og mest egnede medarbejdere ift. den udbudte opgave ud fra de vedlagte CV’er, samt den bedste beskrivelse af ansøgerens kvalitetssikringssystem. Disse 5 udvalgte ansøgere, vil blive opfordret til at afgive bud på opgaven. Der udvælges 5 ansøgere til hver delaftale.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Vedligeholdelse af grønne arealer, samt vintervedligeholdelse og en option på bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise på grønne arealer

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77342000
77340000
77341000
77314100
77312000
77314000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

2) Delaftale 2 er opdelt i 3 sektioner, hvor delaftale 2c er en option på muldvarpebekæmpelse:

(a) Vedligeholdelse af grønne arealer på renseanlæg, pumpestationer, vandværker og beholderanlæg samt boringer, primært græsslåning, pleje af beplantning og ukrudtsbekæmpelse på belægninger. Der er 4 renseanlæg, 20 vandværker og beholderanlæg samt 1 øvrigt areal med omkring 19 ha græsarealer, 6 ha

beplantning og ca. 2,5 ha belægninger. Endvidere indgår der 20 pumpestationer, 8 overløbsbygværker og 78 boringer med et samlet græsareal på ca. 6 ha beplantning på ca. 6,7 ha og belægning på ca. 3 ha.;

(b) Vintervedligehold på 4 renseanlæg, 16 vandværker og beholderanlæg samt på 3 pumpestationer og 1 øvrige arealer. Desuden på øvrige lokaliteter ifm. tilkald;

(c) Option: Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise på grønne arealer på 6 lokaliteter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aarhus Vand A/S kan forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen maksimalt løber frem til den 28.2.2025.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis mere end 5 ansøgere opfylder egnethedskriterierne beskrevet ovenfor, udvælger Ordregiver de 5 ansøgere, der vurderes til at have de bedste og mest relevante referencer, de bedste og mest egnede medarbejdere ift. den udbudte opgave ud fra de vedlagte CV’er, samt den bedste beskrivelse af ansøgerens kvalitetssikringssystem. Disse 5 udvalgte ansøgere, vil blive opfordret til at afgive bud på opgaven. Der udvælges 5 ansøgere til hver delaftale.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise på grønne arealer på 6 lokaliteter. Tilbudsgiver skal afgive bud på optionen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Tilbudsgiver må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100 000 DKK,

— Specifik årsomsætning: En årlig omsætning på min. 2 000 000 DKK i 2 ud af de 3 seneste regnskabsår. Den årlige omsætning skal være på baggrund af lignende opgaver, jf. afsnit 1.1. Såfremt der kun ønskes prækvalifikation på 1 af de 2 delaftaler, skal den årlige omsætning vedrøre den delaftale, Ansøger ønsker at blive prækvalificeret til,

— Finansielle nøgletal: Tilbudsgiver skal have haft et positivt resultat i 2 af de seneste 3 regnskabsår,

— Egenkapital: Positiv egenkapital i 2 af de seneste 3 regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ovenstående er mindstekrav.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal derfor vedlægge:

- Referenceliste på tilsvarende opgaver, som Ansøger og Ansøgers eventuelle underleverandører har udført inden for de seneste 3 år. Tilsvarende opgaver defineres iht. til nedenstående. I udvælgelsen tages der ligeledes højde for tidspunktet for referencens udførelse. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de oplyste referencer. Såfremt der kun ønskes prækvalifikation på 1 af de 2 delaftaler, skal de vedlagte referencer vedrøre den delaftale, Ansøger ønsker at blive prækvalificeret til.

Til referencerne oplyses:

- Ordregiver og kontaktperson ved denne,

- Tidspunktet for udførelsen af referencen,

- Kort beskrivelse af opgaven samt opgavens omfang

- Der skal medsendes CV’er på ledende personale. Af CV’erne skal det fremgå hvilke opgaver de(n) ledende medarbejderne tidligere har løst, deres uddannelse og kompetencer, samt hvilke opgaver de(n) ledende medarbejdere skal løse i forbindelse med opgavetildelingen,

- Ordregiver vil se CV’er på én kontaktperson (driftsleder) for delaftale 1 og én kontaktperson (driftsleder) for delaftale 2. De angivne driftsledere bliver kontaktpersoner for hhv. delaftale 1 og/eller delaftale 2a-2c under aftalens udførelse.

Ordregiver gør opmærksom på, at de medarbejdere, der bliver synliggjort i tilbuddet, bliver anset som nøglemedarbejdere, jf. udkast til kontrakt afsnit 24.2, nøglepersoner der vil her blive lagt vægt på faglige kompetencer, omfanget af erfaring, samt at erfaringen er med udførsel af lignende arbejde,

- Beskrivelse af Ansøgers kvalitetssikringssystem. Ansøger opfordres til at begrænse sin beskrivelse af kvalitetssikringssystemet til kun at omfatte det mest relevante i forhold til den udbudte opgave. Her indgår kun maksimalt 5 sider i udvælgelsen.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Faktura skal fremsendes elektronisk på baggrund af oplysningerne i udbudsmaterialets bilag 1 og skal indeholde følgende oplysninger:

— Udstedelsesdato (fakturadato),

— Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen),

— EAN-nummer [EAN nummer vedr. den enkelte delaftale], jf. bilag 1,

— Fakturabeløb,

— Kontaktperson (undlad att.),

— Lokalitet,

— Dato for udførelse af opgaven,

— Opgavespecifikation / opgavebeskrivelse,

— Ordrenummer.

Varelinjen skal være entydig.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktvilkår fremgår af det samlede udbudsmateriale. Dog indeholder kontrakten et krav om overholdelse af etik og socialt ansvar.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/11/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/07/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde forbeslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1;

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt;

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/10/2018

Send til en kollega

0.109