23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 193-435761
Offentliggjort
07.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/192

Indlevering af tilbud

Til
05.11.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/192

Udbyder

Horsens Kommune

Vindere

Valgt leverandør

(18.12.2018)
Colas Danmark A/S
8700 Horsens

Opdateringer

Rettelse
(16.10.2018)

II.1.5
I stedet for:
2 000 000
Læses:
8 000 000

II.2.6
I stedet for:
2 000 000
Læses:
8 000 000


Yderligere oplysninger
Der er i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.5 og II.2.6 angivet en anslået værdi på 2 000 000 DKK, hvilket er for 1 år. Der skulle have stået 8 000 000 DKK, da rammeaftalen løber over 4 år. Derfor fremsendes denne bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger.

Levering af asfalt til Horsens Kommune


Horsens Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Horsens Kommune
29189889
Rådhustorvet 4
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Gitte Sneborg Alrøe
Telefon: +45 76292026
E-mail: udbud@fikm.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://fikm.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/192
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/192
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af asfalt til Horsens Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44113620
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter levering af asfaltprodukter til Service og Beredskab under Horsens Kommune. Udbuddet gennemføres for Horsens Kommune i regi af Fællesindkøb Midt (herefter benævnt ”FIKM”). FIKM er tovholder for udbudsprocessen og indgår ikke aftale på kommunens vegne. Kommunen indgår på egen hånd aftale for at kunne aftage det udbudte. FIKM er alene at betragte som en samarbejdsmodel for organisering af fælles tværkommunale udbud. Yderligere information om FIKM kan findes på hjemmesiden www.fikm.dk

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44113600
44113620
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Horsens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter levering af asfaltprodukter, herunder AB, PA, GAB 0 og bitumenemulsion til Service og Beredskab til Horsens Kommune. Service og Beredskab udlægger ikke asfalt med maskine (asfaltudlægger), hvorfor det primært kun er småarbejder/reparationer Service og Beredskab foretager.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Omkostninger for indkøb og afhentning / Vægtning: 100
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2019
Slut: 31/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Udbyder kan ikke indgå aftale med tilbudsgivere, der er omfattet af én eller flere af udelukkelsesgrundene i i Udbudslovens § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 5. Tilbudsgiver skal i ESPD’et i TenderKonnect (step-by-step udfyldelse) erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene.

Afgives tilbud af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), må ingen af konsortiedeltagerne være omfattet af udelukkelsesgrundene i nævnt ovenfor. Dette erklæres i ESPD'et som step-by-step-udfyldelse i TenderKonnect for hver konsortiedeltager.

Tilbudsgiver kan i forbindelse med afgivelse af et tilbud basere sig på andre enheders tekniske og faglige formåen. De(n) støttende enhed(er)/virksomhed(er) må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene nævnt ovenfor. Dette erklæres i ESPD'et som step-by-step-udfyldelse i TenderKonnect for hver enhed som Tilbudsgiver baserer sig på.

På anmodning fra Udbyder, skal Tilbudsgiver fremsende en gyldig serviceattest eller anden tilstrækkelig dokumentation, der ikke er ældre end 6 måneder, for at dokumentere at Tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene nævnt ovenfor. Dette gør sig ligeledes gældende for deltagerne i et konsortium og enheder som Tilbudsgiver baserer sig på.

Udgør Tilbudsgiver et konsortium, skal Tilbudsgiver sammen med dokumentationen for ESPD fremlægge en konsortieerklæring, hvoraf det skal fremgå hvilken deltager i konsortiet iht. økonomisk og finansiel formåen og/eller teknisk og faglig formåen, der opfylder et givet mindstekrav, eller om mindstekrav opfyldes i forening. Hertil benyttes Bilag 4 fra udbudsmaterialet.

Baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal Tilbudsgiver sammen med dokumentationen for ESPD fremlægge en støtteerklæring, der godtgør, at Tilbudsgiver faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen. Hertil benyttes Bilag 5 fra udbudsmaterialet.

Dokumentation for ESPD samt eventuelle konsortieerklæringer og støtteerklæringer skal således ikke vedlægges tilbuddet.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen (ultimo året) for hver af de seneste 2 disponible regnskabsår er minimum 0 DKK.

Som dokumentation for egenkapitalen skal Tilbudsgiver kun på anmodning og efter tilbudsfristens udløb fremsende revisorpåtegnede årsregnskaber for Tilbudsgivers seneste 2 afsluttede regnskabsperioder. Hvis egenkapitalen ikke fremgår af årsregnskaberne, da skal Tilbudsgiver indsende et dokument hvoraf egenkapitalen med revisorattestering fremgår. Attesteringen skal være af registreret eller statsautoriseret revisor. Det er kun hvis Udbyder anmoder Tilbudsgiver om, at indsende ovenstående dokumentation, at dette skal gøres. Dokumentationen skal dermed ikke vedhæftes tilbuddet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. Ved sammenlignelige leverancer forstås opgaver inden for samme fagområde. Det er uden betydning om referencerne er til offentlige eller private virksomheder.

Som dokumentation for Tilbudsgivers referencer skal Tilbudsgiver kun på anmodning og efter tilbudsfristens udløb fremsende en referenceliste. Udbyder forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed. Referencelisten skal for hver reference indeholde en beskrivelse af de betydeligste leveringer inklusive datoer og kundens navn (samt kontaktperson hos kunden). Herudover skal Tilbudsgiver angive størrelsesordenen (i form af beløb i DKK) for hver reference. Det er kun hvis Udbyder anmoder Tilbudsgiver om, at indsende ovenstående dokumentation, at dette skal gøres. Dokumentationen skal dermed ikke vedhæftes tilbuddet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/11/2018
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke adgang til åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Medio/ultimo 2022 (ved genudbud)

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på klfu.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2018

Send til en kollega

0.092