23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
09.10.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
08.11.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=220873&B=&PS=1&PP=

Udbyder

Femern A/S

Opdateringer

Opdatering
(26.11.2018)

De fem prækvalificerede:
- Entreprenør Jens H. Hansen ApS
- Holbøll A/S
- M.J. Eriksson A/S
- MSE Entreprise A/S
- Per Aarsleff A/S

Hovedkanal og stier


Femern A/S

Opgavebeskrivelse Hovedentreprisen omfatter etablering af Hovedkanal, dvs. udgravning af Forlagt Hovedkanal, uddybning af eksisterende hovedkanal (mod vest), etablering af midlertidigt vakuumdræn samt etablering af Stier (Sti Øst og Sti Vest). Arbejdet omfatter udførelse af følgende:
(a) Etablering af midlertidig simpel tørholdelse samt vakuumdræn.
(b) Jord- og afvandingsarbejder i forbindelse med afgravning af Forlagt Hovedkanal samt uddybning af eksisterende Hovedkanal ved Østersøvej;
(c) Tilslutning af Hovedkanal til Ny Pumpestation og spuns som er etableret i entreprisen "Udløb Ny Pumpestation";
(d) Afskæring og bortskaffelse af eksisterende københavnervægs lodprofiler samt afspændte jordankre til bund af udgravning ved tilslutning til Ny Pumpestation;
(e) Etablering af rørlægninger med tilhørende bygværker i forbindelse med underføringer samt tilløb til Hovedkanal;
(f) Jord-, afvandings- og bundsikringsarbejder i forbindelse med etablering af Sti Øst;
(g) Jord-, afvandings-, bundsikrings- og belægningsarbejder i forbindelse med etablering af Sti Vest;
(h) Etablering af adgangsveje til vindmøller;
(i) Opsætning af belysningsmaster ved Sti Vest, herunder lægning af belysningskabler; og
(j) Etablering af paddehegn.

Arbejdet omfatter i øvrigt option på etablering af trækrør for fremtidige installationer jf. tegningsmateriale, samt projektering af vakuumpumper til drift af horisontale vakuumdræn.

Der henvises til SAB Styring og Samarbejde pkt. 1.
Annonceret 8. oktober 2018 12:00:00 CEST
Deadline 8. november 2018 12:00:00 CET
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antal prækvalificerede tilbudsgivere 5
CPV kode 45247112, 31500000, 45100000, 45111240, 45112000, 45112100, 45112400, 45112500, 45113000, 45200000, 45233000, 45233220, 45236000, 45247100, 45247110, 45316110, 45233260, 45233300, 45247000
Myndighedstype Andet
Skønnet kontraktsum 19 500 000,00

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=220873&B=&PS=1&PP=

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Udvælgelseskriterier Vedrørende prækvalifikationsanmodningens indhold, disposition og mindstekrav henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 5. Hvis der er mere end 5 ansøgere, vil Femern A/S ved udvælgelsen lægge vægt på de angivne referencer, herunder særligt hvem der har vedlagt de bedste og mest relevante referencer. Femern A/S vil ved vurderingen af referencerne tage udgangspunkt i opgaven, således som den er beskrevet i SAB Styring og Samarbejde pkt. 1.5. Femern A/S vil i forlængelse heraf tillægge referencer, der demonstrerer erfaring med udførelse og drift af drænsystem med horisontale vakuumdræn, og etablering af åben afvandingskanal større vægt end de øvrige opgavetyper, der er beskrevet i SAB Styring og Samarbejde pkt. 1.5.

Kontaktperson

Navn Anne Bøgh Johansen
Telefon +45 33414449
E-mail ajo@femern.dk

Ordregiver

Navn Femern A/S
Adresse Vesre Søgade 10
1601 København V
DK
Telefon +45 33414449
E-mail ajo@femern.dk
WWW https://femern.com/da

Modtager af tilbud

Navn Femern A/S

Kommentarer

Kommentarer til ændringer 1) Femern A/S udbyder hovedentrepriseaftalen som en samlet aftale. Dette vurderes i højere grad at sikre Femern A/S stordriftsfordele, mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakten samt minimere risici. En opdeling i delkontrakter vurderes ikke at kunne være med til at skabe et større konkurrencefelt.
2) Det understreges, at den angivne estimerede værdi i nærværende udbudsbekendtgørelse er baseret på Femern A/S' estimat i et komplekst projekt. Estimatet vil derfor kunne afvige betydeligt i både op- og nedadgående retning.
3) Anmodning om prækvalifikation og tilbud skal afgives under overholdelse af de formkrav der fremgår af hhv. udbudsbetingelsernes pkt. 5 og 6.
4) Arbejderne udføres bl.a. med henblik på etableringen af en kanal, der på sigt skal ejes og drives af Strandholm Landvindingslaug. Bygherren har derfor ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne Aftale til Strandholm Landvindingslaug enten helt eller delvist. Den vindende tilbudsgiver skal medvirke til en sådan overdragelse af rettigheder og forpligtelser.

[08-10-2018 16:53:30]
Yderligere CVP koder tilføjet

 

Send til en kollega

0.096