23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 194-439057
Offentliggjort
09.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
19.11.2018 Kl. 11:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/92806551.aspx

Udbyder

Cowi A/S - Spildevand og klimatilpasning

Vindere

Valgt firma

(20.12.2018)
Renosyd I/S
Norgesvej 13
8660 Skanderborg

Opdateringer

Rettelse
(30.10.2018)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 05-11-2018
Time: 11:00
Læses:
Dato: 19-11-2018
Time: 11:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 05-11-2018
Time: 11:00
Læses:
Dato: 19-11-2018
Time: 11:00

Forbrænding af affald fra Samsø Kommune


Cowi A/S - Spildevand og klimatilpasning

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
COWI A/S - Spildevand og klimatilpasning
44623528
Havneparken 1
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Niels Holm Ørnstrup
Telefon: +45 22231545
E-mail: nsop@cowi.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/92806551.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/92806551.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/92806551.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud - Forbrænding af affald fra Samsø Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90513300
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Samsø Kommune udbyder herved behandling af dagrenovation samt småt brændbart affald fra genbrugspladsen i offentligt EU udbud efter opgavebeskrivelsen i dette udbudsmateriale.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen udbydes for en periode på 2 år, fra 1.12.2018 til 30.11.2020, med option for udbyder på forlængelse af kontraktperioden på uændrede vilkår et vilkårligt antal gange i et vilkårligt antal måneder op til 2 år. Senest 3 måneder før kontraktudløb vil dette blive afklaret af udbyder, og entreprenøren vil blive orienteret, om udbyderen ønsker at anvende optionen.

Entreprisen omfatter behandling af ca. 2 000 ton dagrenovation og ca. 550 ton småt brændbart affald pr. år. Dertil er indeholder entreprisen en option på ca. 250 ton stort brændbart affald pr. år, som tilbudsgiver ikke er forpligtet til at byde på. Affaldet stammer udelukkende fra Samsø Kommune. Det skal forbrændes på anlæg med tilladelse til at forbrænde affald jf. bekendtgørelse nr. 1271 af 21.11.2017 om anlæg der forbrænder affald.

Samsø Kommune sørger for transport af affaldet. Affaldet skal modtages kontinuert uafhængigt af revisioner eller nedbrud på modtageanlægget.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Omkostningskriterie / Vægtning: xx kr./tonkm
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Entreprisen udbydes for en periode på 2 år, fra 1.12.2018 til 30.11.2020, med option for udbyder på forlængelse af kontraktperioden på uændrede vilkår et vilkårligt antal gange i et vilkårligt antal måneder op til 2 år. Senest 3 måneder før kontraktudløb vil dette blive afklaret af udbyder, og entreprenøren vil blive orienteret, om udbyderen ønsker at anvende optionen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Entreprisen omfatter behandling af ca. 2 000 ton dagrenovation og ca. 550 ton småt brændbart affald pr. år. Dertil er indeholder entreprisen en option på ca. 250 ton stort brændbart affald pr. år, som tilbudsgiver ikke er forpligtet til at byde på.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2018
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/11/2018
Tidspunkt: 11:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/10/2018

Send til en kollega

0.102