23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 195-442229
Offentliggjort
10.10.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Vindere

(10.10.2018)
Leonardo SpA
Via Valdilocchi 15
La Spezia

Rammeaftale vedrørende reservedele og support til 76 mm Super Rapido Gun Mount


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
16287180
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Peter Thomsen
Telefon: +45 72814264
E-mail: FMI-JA-S104@mil.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.fmi.dk/Pages/forside.aspx

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende reservedele og support til 76 mm Super Rapido Gun Mount

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker ved udnyttelse af en option at forlænge en eksisterende rammeaftale indgået med Oto Melara S.p.a (nu Leonardo S.p.a.) i 1 år. Rammeaftalen indeholder reservedele og support til forsvarets eksisterende 76 mm Super Rapid Gun Mounts installeret på søværnets skibe. Der er således et operativt behov for at kunne sikre forsyning af nødvendige reservedele og support. Rammeaftalen er oprindelig indgået for en periode på 3 år, men indeholder ved optioner mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år. Option med forlængelse af rammeaftalen med 1 år, til en løbetid på 4 år, er indgået i 2017, jf. bekendtgørelse 2017/S 211-439492. Den samlede løbetid for rammeaftalen med den nuværende ønskede udnyttelse af option med yderligere 1 år vil således nu være 5 år.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35340000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit II.1.4 for beskrivelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen indeholder 2 optioner på forlængelse af 1 år pr. option.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

FMI ønsker at fortsat at anskaffe reservedele og support til forsvarets 76 mm Super Rapid Gun Mounts (SRGM) på FMI´s nuværende rammeaftale, såfremt der skulle opstå et operativt behov herfor. Efter FMI’s vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra Leonardo SpA, da rammeaftalen på grund af tekniske årsager kun kan overdrages til denne leverandør. Dette skyldes, at forsvarets 76 mm SRGM er installeret på forsvarets skibe og er en integreret del af forsvarets øvrige våbensystemer, hvorfor muligheden for

Fortsat at kunne anskaffe reservedele og support er af afgørende betydning for forsvarets 76 mm SRGM fortsatte operative brug. Leverandøren af 76 mm SRGM har alle immaterielle rettigheder til de i rammeaftalen indeholdte reservedele og special tools and test equipment. Leverandøren er tillige den eneste, der som følge af disse immaterielle rettigheder af tekniske grunde vil kunne levere support til forsvaret 76 mm SRGM. Leverandøren har ikke givet andre virksomheder licens til produktion og salg på det åbne marked af de omtalte reservedele. Det er af sikkerhedsmæssige årsager endvidere ikke muligt at anvende reservedele og support, som ikke er certificerede eller godkendte af leverandøren, da det af sikkerhedsmæssige årsager er nødvendigt at sikre 76 mm SRGM funktionalitet samt interoperabilitet med de øvrige våbensystemer. Sikkerhed og interoperabilitet kan alene sikres ved at anvende leverandørens reservedele, som er beskyttet af immaterielle rettigheder. Manglende interoperabilitet kan fører til både personel og materiel skade i både nationale og internationale operationer, og således udgøre en sikkerhedsrisiko i fjendtlige situationer. Såfremt den fornødne funktionalitet og interoperabilitet ikke sikres, kan dette have dødelig udgang for personel samt forårsage store skader på skibene. Det er således ikke muligt at anskaffe de omtalte reservedele og support ved andre end leverandøren (producenten) af forsvarets 76 mm SRGM.

FMI vurderer derfor, at betingelserne i forsvarsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt.

FMI agter på denne baggrund at udnytte option på forlængelse af rammeaftalen med Leonardo SpA. Rammeaftalen vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/07/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Leonardo SpA
19136
Via Valdilocchi 15
La Spezia
Italien
NUTS-kode: IT
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 80 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at udnytte optionen på rammeaftalen og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Optionen på rammeaftalen vil ikke blive underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Rammeaftalen vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2018

Send til en kollega

0.143