23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 196-443655
Offentliggjort
11.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
16.11.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/92870385.aspx

Udbyder

Arwos A/S

Vindere

Valgt firma

(21.01.2019)
Dansk Affald A/S
Tingvejen 1
6500 Vojens

Sortering af plast, glas og metal fra genbrugsbeholderen


Arwos A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Arwos A/S
32562531
Forsyningsvejen 2
Aabenraa
6200
Danmark
Kontaktperson: Lone Bomberg Andersen
Telefon: +45 76930946
E-mail: lba@arwos.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/92870385.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/92870385.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/92870385.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud - Sortering af plast, glas og metal fra genbrugsbeholderen

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90513000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Arwos Affald A/S (herefter kaldet Arwos) udbyder hermed sortering og afsætning, samt en option på transporten af husstandsindsamlede genanvendelige materialer i Aabenraa Kommune i offentligt EU-udbud.

Opgaven udbydes som en samlet opgave med sortering og afsætning af MGP-fraktionen (metal, glas og hård plast - herefter omtalt som MGP) samt en option på transporten af MGP-fraktionen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaverne med sortering og afsætning af husstandsindsamlede genanvendelige materialer omfatter følgende overordnede aktiviteter:

— Modtagelse, opbevaring og sortering af den husstandsindsamlede affaldsfraktion MGP bestående af de genanvendelige materialer metal, glas og plast (hårde plasttyper som dunke, flasker m.v.),

— Afsætning af de udsorterede produkter af metal, glas og plast m.v. til genanvendelse og anden behandling,

— Option på: transport af husstandsindsamlede genanvendelige materialer fra omlasteplads beliggende et sted i Aabenraa Kommune til sorteringsanlægget i egne containere, inkl. levering af containere til denne transport.

Tilbudsgiveren (også kaldet Entreprenøren) skal afgive et tilbud eller flere tilbud på sortering og afsætning samt transport af husstandsindsamlede genanvendelige materialer baseret på afgivelse af enhedspriser på samtlige ydelser i tilbudslisten.

Afsætningen af de udsorterede produkter og materialer skal baseres på afsætning til markedspriser med en fordeling af afregningen/indtægterne med 50% til Tilbudsgiveren og 50% til Arwos.

Tilbuddene vægtes og opgaven tildeles det tilbud, som Arwos vurderer som det mest økonomiske fordelagtige tilbud ud fra tildelingskriteriet laveste pris samt hvor stor en del af de indsamlede materialer der genanvendes og, transparens omkring afsætningen. Priserne vægtes efter flg. fordeling:

- Standard priser: 45%,

- Genanvendelsesprocent samt transparens i afsætningen: 30%,

- Option: 25%.

Arwos lægger meget stor vægt på kvaliteten af de samlede opgaveløsninger og i samarbejdet omkring sortering og afsætning af de genanvendelige materialer og herunder specielt, at Tilbudsgiveren til enhver tid tilstræber bedst mulig sortering med højst mulig kvalitet og optimal afsætning af de sorterede materialer.

Arwos lægger meget stor vægt på, at Tilbudsgiveren udviser stor professionalisme og seriøsitet i sorteringen og afsætningen af de sorterede materialer og i den generelle kommunikation med og dokumentation til Arwos.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2019
Slut: 28/02/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option for udbyder på forlængelse af kontraktperioden på uændrede vilkår i et vilkårligt antal måneder op til 1 år. Senest den 31.11.2020 vil dette blive afklaret af Arwos og tilbudsgiveren vil blive orienteret om Arwos ønsker at anvende optionen om forlængelsen af kontraktperioden.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiveren skal oplyse soliditetsgraden i de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

Hvis oplysningerne ikke er til rådighed for de angivne perioder, fordi virksomheden er nyetableret, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at tilbudsgiveren har en soliditetsgrad på mindst 30% i de seneste 3 årsregnskaber.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiveren skal i løbet af de sidste 3 år have udført mindst én opgave med sortering og afsætning af genanvendelige materialer fra minimum 10 000 tømningsadresser/husstande eller på anden acceptabel måde sandsynliggøre at opgaven kan løses.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

I ESPD'en skal tilbudsgiveren oplyse følgende for sine betydeligste referencer:

— beskrivelse af opgaven,

— antal tømningsadresser/mængde omfattet af opgaven,

— kontraktperiode,

— kundens navn og kontaktoplysninger.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/11/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/10/2018

Send til en kollega

0.094