23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 201-456712
Offentliggjort
18.10.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
16.11.2018 Kl. 11:00

Udbyder

Gribvand Spildevand A/S

Vindere

Valgt firma

(18.02.2019)
LMJ A/S
Sydvestvej 70
2600 Glostrup

Opdateringer

Rettelse
(03.11.2018)

II.2.5
Placering af det tekst, der skal ændres:II.2.5
I stedet for:
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne.
Læses:
Aftalen tildeles til den tilbudsgiver, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af følgende tildelingskriterium "Bedste forhold mellem pris og kvalitet".
Bedste forhold mellem pris og kvalitet vurderes på baggrund af følgende underkriterier:
1) Pris (50%);
2) Virksomhedens organisation og erfaring hos anvendt personale (30%);
3) Opgaveudførelse (20%).

III.1.2
I stedet for:
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.
Læses:
Udvælgelseskriterier med følgende mindstekrav:
- Finansielle nøgletal:
- - Ansøgeren skal oplyse soliditetsgrad for det seneste regnskabsår eller alternativt på ansøgningstidspunktet;
- - Soliditetsgraden skal som minimum have været 10% i det seneste regnskabsår. Alternativt skal soliditetsgraden som minimum være 10% på ansøgningstidspunktet.
Det bemærkes, at der forud for kontraktunderskrivelse stilles krav om dokumentation for, at de nødvendige forsikringer er i kraft, se afsnit 5.5 i udbudsmaterialet, samt om sikkerhedsstillelse, se afsnit 5.6 i udbudsmaterialet.

III.1.3
I stedet for:
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.
Læses:
Udvælgelseskriterier samt mindstekrav:
De krævede oplysninger afleveres for alle firmaer i et eventuelt konsortie:
Referencer for sammenlignelige tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år. Aftaleperioden for hver af disse referencer skal minimum være 1 år, eller kontraktsummen skal udgøre 200 000 DKK ekskl. moms.
Der skal minimum fremsendes 3 referencer, og der må maksimalt fremsendes 5 referencer.
Referencerne skal indeholde oplysninger om ydelsens indhold, kontraktsum eller omsætning, kontraktperiode, kundens navn og kontaktperson hos kunden, som oplysningerne kan verificeres hos. Såfremt der anvendes underleverandør skal det fremgå, hvilke af referencerne som tilhører underleverandøren.

II.2.14
I stedet for:
Fremgår af udbudsmaterialet.
Læses:
Ordregiver gør brug af nogle frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven, i relation til udelukkelse.
Ansøgeren skal i ESPD'et, Del III, C angive, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde:
- Tilsidesættelse af forpligtelser indenfor det miljømæssige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,
- Erklæret konkurs, under insolvens- eller likvidationsbehandling, under tvangsakkord eller andre lignende situationer, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,
- Begået alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhverv, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3,
- Aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4,
- Misligholdelse af kontrakt, som har medført ophævelse eller lign. sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.
Gribvand forbeholder sig ret til at kræve dokumentation for disse forhold.

Slamsugning på renseanlæg og driftsopgaver i kloak


Gribvand Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Gribvand Spildevand A/S
32749054
Holtvej 18c
Græsted
3230
Danmark
Kontaktperson: Finn Tom Sørensen
Telefon: +45 48404190
E-mail: fts@gribvand.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.gribvand.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cuslpsacwb
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Slamsugning på renseanlæg og driftsopgaver i kloak

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90470000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Der udbydes følgende ydelser:

- Slamsugningsopgaver på renseanlæggene i Smidstrup, Gilleleje, Græsted, Udsholt, Stokkebro-Rågemark, Vejby, Tisvilde og Helsinge, herunder forskellige typer af oprensninger, tømninger og spuling af dræn, brønde, tanke mv.,

- Spuling og rodskæring og evt. andre driftsopgaver af Gribvands kloak- og drænledninger (hovedledninger) op til ca. Ø 700 mm samt spuling af regn- og spildevandsbassiner i hele kommunen,

- Slamsugningsopgaver på offentlige stikledninger, herunder forskellige typer af oprensninger, tømninger og spuling af ledninger og skelbrønde samt almindelige gennemløbsbrønde mv.,

- Rodskæring på offentlige stikledninger.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90912000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Renseanlæg og kloaksystem i Gribskov Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Tilbudslisten er opgjort i en række underposter, som dels er opgjort som timebaserede ydelser og dels som mængdebaserede ydelser. Overordnet er der årligt tale om:

— 710 timers arbejde med slamsuger og én mand,

— 60 timers arbejde med ekstra mandskab,

— 80 stk. spuling af offentlig stikledning.

Ydelserne er inddelt i:

— Normalt tilkald og akut tilkald,

— Indenfor og udenfor normal arbejdstid.

Se nærmere beskrivelse i udbudsbetingelserne og tilbudslisten.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontraktperioden kan af Gribvand forlænges på uændrede vilkår i op til 12 måneder i alt op til 4 gange.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de ansøgere, som opfylder ovenstående krav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere egnede ansøgere end de efterspurgte 5, vil der blive foretaget en videregående udvælgelse. Gribvand foretager denne udvælgelse ud fra en helhedsvurdering af bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de fremsendte oplysninger om økonomisk og finansiel samt teknisk og faglig formåen, hvor særligt referencelisten vil have betydning. Derudover vil der ved udvælgelsen blive lagt vægt på at få det bedste konkurrencefelt til opgaven således at både små, mellemstore og store virksomheder vil blive opfordret til at give tilbud.

Der foretages en helhedsvurdering af referencelisten, hvor Gribvand lægger vægt på følgende:

- Referencernes relevans i forhold til opgaven, herunder om referencerne indeholder følgende ydelser:

- - slamsugnings- og/eller spulingsopgave på renseanlæg,

- - spuling af offentlige hovedkloakledninger.

- - rodskæring af offentlige hovedkloakledninger,

- - spuling af offentlige stikledninger,

- - rodskæring af offentlige stikledninger,

- - Længerevarende aftaler med relevant indhold i forhold til opgaven.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ingen kriterier fastsat.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

Vedr. punkt III.2.3 nedenfor angår kravet om at anføre navne på og falige kvalifikationer ikke prækvalifikationen, men er alene relevant i forbindelse med tilbudsfasen.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/11/2018
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/11/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

De lovbestemte frister for indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud er fastsat i Lov nr. 1564 af 15.12.2015.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/10/2018

Send til en kollega

0.093