23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 211-482407
Offentliggjort
02.11.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
10.12.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jenqodeuwy

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter - Fase 2 og Fase Forlig - totalrådgivning


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
16287180
Arsenalvej 55
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Christian Enemark, projektleder
E-mail: fes-pso03@mil.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ejendomsstyrelsen.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jenqodeuwy
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jenqodeuwy
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter - Fase 2 og Fase Forlig - Udbud af totalrådgivning

 

Sagsnr.: 2018/005174
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud omfatter totalrådgivning i forbindelse med Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter - Fase 2 og Fase Forlig, der omfatter nybyggeri på en række af Hærens etablissementer fordelt i hele landet.

Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter er et langsigtet faseopdelt projekt, der består af en række delprojekter, som skal være med til at sikre et kvalitetsløft af Hærens faciliteter i form af bade-, omklædnings- og materielfaciliteter samt forbedrede garageforhold for Hærens vitale, sensitive og teknisk tunge køretøjer ved opførelse af en række nye standardgarager, værkstedsfaciliteter og mandskabsfaciliteter.

Den samlede udførelse af MHMM - Fase 2 og Fase Forlig er budgetteret til 1 100 000 000 DKK, hvilket omfatter både totalrådgivning og entreprisearbejder.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71240000
71310000
71420000
71500000
71520000
71530000
71540000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

Entrepriserne skal udføres på Garderkaserne Høvelte, Antvorskov kaserne, Almegaard kaserne, Fredericia kaserne, Oksbøllejren, Skive kaserne, Holstebro øvelsesplads og Aalborg kaserne.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omhandler rådgivning og bistand (arkitekt, ingeniør og landskab) i forbindelse med Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter - Fase 2 og Fase Forlig.

Det forventes, at der under MHMM - Fase 2 og Fase Forlig skal nybygges ca. 72 415 m2 etageareal fordelt på ca. 25-27 bygninger på 8 forskellige etablissementer i Danmark. Udover nybyggerierne skal der gennemføres et antal nedrivningsprojekter, etableres erstatningsparkering samt udføres et par mindre følgeprojekter. Hver af de 8 etablissementer og dertilhørende projekter forventes udbudt særskilt i hovedentreprise. Der henvises til hovedtidsplanen for en nærmere præcisering af kontraktens udførelsesperiode.

Totalrådgivningen for MHMM - Fase 2 og Fase Forlig indeholder projektering, projekteringsledelse, projektoptimering, totaløkonomiske beregninger, myndighedsprojekt/dialog, IKT-ledelse, arbejdsmiljøkoordinering (P+B), entrepriseudbud, byggeledelse, projektopfølgning og fagtilsyn, mangelgennemgang og aflevering, som udført materiale og et års eftersyn. Totalrådgivningen omfatter desuden tilpasning af tidligere projektmateriale udarbejdet under MHMM - Fase 1. Projekteringen sker således på baggrund af eksisterende projektmateriale fra MHMM - Fase 1, idet totalrådgivningsaftalen indeholder granskning og optimering af eksisterende materiale samt udførelse af alle beregninger for MHMM - Fase 2. Projektmateriale fra MHMM - Fase 1 vil blive offentliggjort sammen med det øvrige udbudsmateriale.

Der gøres opmærksom på, at det under totalrådgivningen tilpassede projektmateriale tillige vil kunne danne grundlag for projektmateriale ved senere faser af MHMM. Totalrådgiver vil ikke blive honoreret ved genanvendelse, ligesom totalrådgiver heller ikke vil bære ansvaret for materialet ved genanvendelse.

Totalrådgiveren skal i øvrigt i alle forhold vedrørende byggeriet bistå Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, herunder i forhold til samtlige øvrige parter, der involveres i byggeprocessen, og herunder aftaleparter og offentlige myndigheder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. punkt III.1.3).

Ved vurderingen heraf vil der blive lagt vægt på i hvilket omfang referencerne dokumenterer erfaring med følgende:

— håndtering af bygge- og anlægsopgaver af tilsvarende eller større økonomisk værdi, idet det vægter positivt, hvis ansøger har erfaring med opgaver af samme eller større økonomisk værdi (for delprojekter op til 245 000 000 DKK i anlægsramme), som den udbudte opgave,

— udførelse af den styrende og koordinerende rolle for entrepriseudbud, projektering og udførelse af projekter med tilsvarende kompleksitet, herunder samtidig gennemførsel af flere ens byggerier med geografisk adskillelse,

— håndtering af bygge- og anlægsopgaver af tilsvarende byggeteknisk art, dvs. opgaver vedrørende bade- og omklædningsfaciliteter og/eller garage- og værkstedsfaciliteter, hvoraf erfaring med opførelse og renovering af garage- og værkstedsfaciliteter vægter højest, samt involvering af et større antal fagdiscipliner og byggerier i bygningsklasse 2020, samt

— udførelse af projekter for offentlige bygherrer, herunder erfaring med gennemførelse af entrepriseudbud iht. udbudsloven samt iagttagelse af gældende lovgivning og retningslinjer for offentlige bygherrer.

Generelt for vurderingen af ovenstående vægtes referencer, som er gennemført som totalrådgivning og indeholder projektering (myndigheds- og hovedprojekt), hovedentrepriseudbud, byggeledelse, fagtilsyn, arbejdsmiljøkoordinering og økonomistyring, højere end andre referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Hovedentrepriseudbud udføres som "udbud med forhandling".

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge udfyldt ESPD, afsnit IV.B, med angivelse af følgende oplysninger, jf. udbudsloven § § 142 og 154:

1) Ansøgers samlede omsætning i hvert af de seneste 3 regnskabsår;

2) Ansøgers soliditetsgrad i de seneste 3 regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet og/eller, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9). Ved tidspunktet for afgivelse af tilbud skal tilbudsgiver fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Der skal således fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

— (omsætning de seneste 3 afsluttede regnskabsår):

Erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Hvis oplysningerne ikke er tilgængelige for 3 år, fordi tilbudsgivers virksomhed er etableret senere end dette, angives datoen for etablering af virksomheden samt de foreliggende oplysninger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

— (soliditetsgrad de seneste 3 afsluttede regnskabsår):

Tilbudsgivers soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal oplysningerne gives samlet for sammenslutningen. Kravene skal i så fald være opfyldt af sammenslutningens virksomheder tilsammen. Der skal afgives en erklæring om solidarisk hæftelse på tidspunktet for afgivelse af tilbud. Ordregiver har udarbejdet en skabelon hertil, som ansøger kan benytte.

Baserer ansøger sig på andre enheders (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør) økonomiske og finansielle formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøgeren og disse andre, skal ansøger på tidspunktet for tilbudsafgivelse dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for, at ansøger faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen, jf. udbudsloven § 144, stk. 1 og 2. Dokumentationen skal godtgøre, at den/de pågældende enhed(er) er juridisk forpligtet over for ansøgeren. I modsat fald vil ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders økonomiske og finansielle formåen end ansøgerens egen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til erklæring, som ansøger kan benytte.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— (omsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår):

Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig omsætning på mindst 85 000 000 DKK for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede gennemsnitlige omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes omsætningen som ansøgers og den/de støttende virksomheders samlede gennemsnitlige omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

— (soliditetsgrad):

Som mindstekrav kræves, at ansøger har en gennemsnitlig soliditetsgrad på mindst 15% i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal hver af de deltagende virksomheder have en gennemsnitlig soliditetsgrad på 15% i de seneste 3 regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal den støttende enhed have en gennemsnitlig soliditetsgrad på 15% i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Oplysninger angives i ESPD afsnit IV.B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge udfyldt ESPD, afsnit IV.C, med angivelse af følgende oplysninger, jf. udbudsloven § § 143 og 155.

Ansøger bedes vedlægge en liste over maksimalt 5 af ansøgerens betydeligste sammenlignelige referencer, som ansøger helt eller delvist har udført i de seneste 5 år med angivelse af:

1) Entreprisesum og rådgiverhonorar;

2) Udførelsesperiode, herunder afleveringstidspunkt;

3) Ansøgers rolle og ydelse;

4) Entrepriseform (fag-, stor-, hoved- eller totalentreprise);

5) Kort beskrivelse af byggeriet, herunder information om:

(a) byggeriet er nybyggeri, ombygning eller andet;

(b) etageareal;

(c) type af byggeri (anvendelse), og

(d) yderligere oplysninger, såfremt ansøger finder det relevant.

Der må maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt ansøger afleverer mere end 5 referencer, vil ordregiver udelukkende lægge vægt på de 5 først angivne referencer.

Hvis ansøger er et konsortium hhv. baserer sin tekniske og faglige formåen på en eller flere støttende virksomheder, vil de første 5 referencer tælles fra virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede er udpeget hhv. fra ansøger. Har virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede er udpeget hhv. ansøger, ikke angivet 5 referencer, tælles de resterende referencer fra de øvrige deltagere i konsortiet hhv. de støttende virksomheder efter en oplistning af virksomhederne i alfabetisk rækkefølge.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

Baserer en ansøger sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre, skal virksomheden på tidspunktet for tilbudsafgivelse dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige tekniske og faglige kapacitet. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til erklæring, som ansøger kan benytte.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles ingen mindstekrav.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

1) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Se www.erst.dk

2) Kontrakten indeholder en arbejdsklausul;

3) Alt arbejde under kontrakten skal formidles på dansk både i tale og på skrift;

4) Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget;

5) Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet "Til Tjenestebrug", jf. Statsministeriets sikkerhedscirkulære CIS nr. 10338 af 17.12.2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU og WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelses interesse.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/12/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, iBinder, jf. punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen eller tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder. Eventuelle spørgsmål til udbuddet bedes fremsendt via spørgefunktionen på iBinder senest den 23.11.2018. Spørgsmålene vil blive besvaret senest den 3.12.2018. Det er ansøgers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på iBinder.

Såfremt ansøger oplever problemer med iBinder, kan iBinder Support kontaktes via mail support@ibinder.dk eller telefon (+45) 89 88 78 30.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudsloven § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudsloven § § 135-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt de frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudsloven § 137, nr. 1-5, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

På tidspunktet for afgivelse af tilbud skal tilbudsgiver fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til udbudsloven § § 151-153, jf. § 153.

Der gøres opmærksom på, at der for de prækvalificerede tilbudsgivere vil være mulighed for at deltage i besigtigelse af gennemført byggeri under MHMM - Fase 1 den 21.1.2019 kl. 12:00 i Oksbøllejren. Tilbudsgivere, der ønsker at deltage i besigtigelsen, bedes senest 3 dage inden besigtigelsen tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal deltagere hos den i pkt. I.1) angivne kontaktperson.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/10/2018

Send til en kollega

0.093