23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 212-486546
Offentliggjort
03.11.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Gribvand Spildevand A/S

Slamsugning på renseanlæg og driftsopgaver i kloak


Gribvand Spildevand A/S

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2018/S 201-456712)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Gribvand Spildevand A/S
32749054
Holtvej 18c
Græsted
3230
Danmark
Kontaktperson: Finn Tom Sørensen
Telefon: +45 48404190
E-mail: fts@gribvand.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.gribvand.dk

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Slamsugning på renseanlæg og driftsopgaver i kloak

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90470000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der udbydes følgende ydelser:

- Slamsugningsopgaver på renseanlæggene i Smidstrup, Gilleleje, Græsted, Udsholt, Stokkebro-Rågemark, Vejby, Tisvilde og Helsinge, herunder forskellige typer af oprensninger, tømninger og spuling af dræn, brønde, tanke mv.,

- Spuling og rodskæring og evt. andre driftsopgaver af Gribvands kloak- og drænledninger (hovedledninger) op til ca. Ø 700 mm samt spuling af regn- og spildevandsbassiner i hele kommunen,

- Slamsugningsopgaver på offentlige stikledninger, herunder forskellige typer af oprensninger, tømninger og spuling af ledninger og skelbrønde samt almindelige gennemløbsbrønde mv.,

- Rodskæring på offentlige stikledninger.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/10/2018
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 201-456712

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.5
Placering af det tekststykke, der skal ændres: II.2.5
I stedet for:

Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne.

Læses:

Aftalen tildeles til den tilbudsgiver, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af følgende tildelingskriterium "Bedste forhold mellem pris og kvalitet".

Bedste forhold mellem pris og kvalitet vurderes på baggrund af følgende underkriterier:

1) Pris (50%);

2) Virksomhedens organisation og erfaring hos anvendt personale (30%);

3) Opgaveudførelse (20%).

Afsnit nummer: III.1.2
I stedet for:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

Læses:

Udvælgelseskriterier med følgende mindstekrav:

- Finansielle nøgletal:

- - Ansøgeren skal oplyse soliditetsgrad for det seneste regnskabsår eller alternativt på ansøgningstidspunktet;

- - Soliditetsgraden skal som minimum have været 10% i det seneste regnskabsår. Alternativt skal soliditetsgraden som minimum være 10% på ansøgningstidspunktet.

Det bemærkes, at der forud for kontraktunderskrivelse stilles krav om dokumentation for, at de nødvendige forsikringer er i kraft, se afsnit 5.5 i udbudsmaterialet, samt om sikkerhedsstillelse, se afsnit 5.6 i udbudsmaterialet.

Afsnit nummer: III.1.3
I stedet for:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

Læses:

Udvælgelseskriterier samt mindstekrav:

De krævede oplysninger afleveres for alle firmaer i et eventuelt konsortie:

Referencer for sammenlignelige tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år. Aftaleperioden for hver af disse referencer skal minimum være 1 år, eller kontraktsummen skal udgøre 200 000 DKK ekskl. moms.

Der skal minimum fremsendes 3 referencer, og der må maksimalt fremsendes 5 referencer.

Referencerne skal indeholde oplysninger om ydelsens indhold, kontraktsum eller omsætning, kontraktperiode, kundens navn og kontaktperson hos kunden, som oplysningerne kan verificeres hos. Såfremt der anvendes underleverandør skal det fremgå, hvilke af referencerne som tilhører underleverandøren.

Afsnit nummer: II.2.14
I stedet for:

Fremgår af udbudsmaterialet.

Læses:

Ordregiver gør brug af nogle frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven, i relation til udelukkelse.

Ansøgeren skal i ESPD'et, Del III, C angive, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde:

- Tilsidesættelse af forpligtelser indenfor det miljømæssige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,

- Erklæret konkurs, under insolvens- eller likvidationsbehandling, under tvangsakkord eller andre lignende situationer, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

- Begået alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhverv, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3,

- Aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4,

- Misligholdelse af kontrakt, som har medført ophævelse eller lign. sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

Gribvand forbeholder sig ret til at kræve dokumentation for disse forhold.

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.078