23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 212-487090
Offentliggjort
03.11.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/220

Anmodning om deltagelse

Til
04.12.2018 Kl. 10:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/220

Udbyder

Herning Vand A/S

Vindere

Valgt entreprenør

(18.03.2019)
OKNyggard A/S
Beringvej 19
8361 Hasselager

Grønt vedligehold for Herning Vand


Herning Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Herning Vand A/S
35385967
Ålykkevej 5
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Laila Juncker
E-mail: kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://herningvand.dk

I.1) Navn og adresser
Herning Vand Holding A/S,
25810619
Ålykkevej 5
Herning
7400
Danmark
E-mail: kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://herningvand.dk

I.1) Navn og adresser
Herning Rens A/S
35385983
Ålykkevej 5
Herning
7400
Danmark
E-mail: kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://herningvand.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/220
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/220
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud med forhandling af grønt vedligehold for Herning Vand

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77314000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte Kontrakt omfatter varetagelse af pleje og renhold af grønne områder som beskrevet i kvalitetsbeskrivelsen og arbejdsbeskrivelsen på de til enhver tid omfattede adresser/lokationer. Der er fortrinsvis tale om grøn vedligehold af arealer i tilknytning til tekniske installationer og anlæg som fx vandværker, rensningsanlæg, pumpestationer og regnvandsbassiner.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77310000
77312000
77312100
77340000
77342000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Herning Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte Kontrakt omfatter varetagelse af pleje og renhold af grønne områder som beskrevet i kvalitetsbeskrivelsen og arbejdsbeskrivelsen på de til enhver tid omfattede adresser/lokationer. Der er fortrinsvis tale om grøn vedligehold af arealer i tilknytning til tekniske installationer og anlæg som fx vandværker, rensningsanlæg, pumpestationer og regnvandsbassiner.

Der forventes 1 forhandlingsrunde med alle prækvalificerede tilbudsgivere dog har ordregiver mulighed for at udvide forhandlingsrunderne.

Der ydes ikke godtgørelse for udarbejdelse af ansøgnings- og tilbudsmateriale i forbindelse med prækvalifikationen eller tilbudsfasen, herunder deltagelse i forhandlingsmøder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveoptimering / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge Kontrakten i op til 2 x 12 måneder, med 12 måneder ad gangen.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de Ansøgere, der har indsendt en ansøgning inden for tidsfristen opfylder dokumentationskravene, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 5 Ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages 5 konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de Ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i mest relevante referencer i forhold til udbudte opgave.

Ordregiver vil vurdere følgende positivt:

- Antallet af sammenlignelige referencer,

- Graden af sammenlignelighed i de anførte referencer i forhold til den udbudte opgaves indhold og omfang (ud over mindstekravet til minimum 1 sammenlignelig reference). Eksempler:

- En reference på sammenlignelige opgaver udført på fx 250 adresser vil således blive vurderet mere positivt end en reference på sammenlignelige opgaver udført på 25 adresser,

- En reference på fx 5 elementer på 50 adresser vil således blive vurderet mere positivt end en reference på 2 elementer på 50 adresser.

Der gøres opmærksom på, at der skal oplyses minimum 1 sammenlignelig reference.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver kan forlænge Kontrakten i op til 2 x 12 måneder, med 12 måneder ad gangen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger må ikke være omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

— Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. stk. 1,

— Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. stk. 2,

— Alvorlige pligtforsømmelser, jf. stk. 3,

— Aftale mhb. på konkurrencefordrejning, jf. stk. 4,

— Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. stk. 5,

— Uretmæssig påvirkning af Ordregivers beslutningsproces, jf. stk. 6.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse ”Specifik årsomsætning” for hvert af de foregående tre (3) afsluttede regnskabsår ved tidspunktet for ansøgningsfrist.

— Ved ”specifik årsomsætning” forstås omsætning opnået ved udførelse af opgaver som omfattet af nærværende udbud.

Ansøger skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for de foregående tre (3) afsluttede regnskabsår ved tidspunktet for ansøgningsfrist,

— Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens § 31 (LBK nr. 1580 af 10.12.2015).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Det er et mindstekrav, at den specifikke årsomsætning er på mindst 1 000 000 DKK for hvert af de angivne forgående afsluttede regnskabsår,

- Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er positiv for hvert af de angivne forgående afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Ansøger skal anføre de op til fem (5) referencer, som Tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud og som opfylder mindstekravene.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger anfører mindst én [1] sammenlignelig reference.

Ved ”sammenlignelig reference” forstås kontrakt på udførelse af pleje og renhold af grønne områder omfattende mere end 1 element på mere end 25 adresser/lokationer, hvor arbejdet er udført efter entreprenørens egen planlægning og koordinering i henhold til overholdelse af tilstandskrav stillet af kunden.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Betalingsfristen er 30 dage netto fra korrekt modtaget faktura.

Falder sidste rettidige betalingsdato ikke på en bankdag, udskydes betalingsdatoen til førstkommende bankdag.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder en arbejdsklausul.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/12/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Alt kommunikation mellem Ansøger/Tilbudsgiver og Ordregiver skal ske gennem Udbudssystemet, som ligeledes skal benyttes i forbindelse med aflevering af ansøgning og tilbud. Ordregiver vil således se bort fra spørgsmål, ansøgninger og tilbud, der er modtaget uden for Udbudssystemet.

Ansøger/Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle spørgsmål skal stilles i Udbudssystemet.

Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade spørgsmål/svar-dokumentet under ”Udbudsdokumenter”.

Det er Ansøgers/Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i Udbudssystemet.

I forlængelse af underretning om prækvalifikationen skal Tilbudsgiver, Andre Enheder og Sammenslutninger, på Ordregivers opfordring fremlægge dokumentation for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et i forbindelse med prækvalifikationen.

Som dokumentation skal fremlægges en serviceattest for danske virksomheder mens dokumentationskravet for udenlanske virksomheder fremgår af e-Certis. Dokumentation for økonomiske nøgletal skal ske igennem de angivne årsregnskaber der er angivet i ESPD dokumentet eller fremlæggelse af en revisorerklæring.

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode Tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 76, stk. 4.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på klfu.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/11/2018

Send til en kollega

0.094